test hero

Utbildningar inom Asset Management

Vi tillhandahåller specialistutbildning inom Asset Management, för att stödja kompetens- och affärsutveckling.

AFRY har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag med kompetens- och verksamhetsutveckling genom att utveckla strategier, processer, analyser och systemstöd. På så sätt har vi en unik insyn i vilka aspekter som gör en verksamhet välfungerande utifrån Människa, Process och IT, och vilken enorm potential det finns i att ge medarbetare bättre insikt.

Vår utbildningsakademi består av lärarledda utbildningar, både fysiska och på distans. Vi tillhandahåller även digitala utbildningar som kan nyttas när det passar er.

AFRYs expertis inom Människa, Process och IT för service- och industriföretag gör att vi kan erbjuda marknadens mest utvecklade program för att skapa en datadriven och hållbar effektivisering inom de områden som ni investerar i.

Läs mer om våra olika utbildningar nedan, och kontakta oss vid intresse. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Våra utbildningar

LCP-Programmet Arrow pointing right

En heltäckande ledningsutbildning inom Underhåll. Teori varvat med praktik ger en certifiering som Underhållschef.

Kursinnehåll
Verkliga industriprojekt och väl sammansatta kursdagar bildar tillsammans en unik utbildning. Genom hela utbildningen är ni en väl sammanhållen grupp med stora möjligheter till erfarenhetsutbyte. Efter utbildningen erbjuds du att delta i årliga aktiviteter inom nätverket.

Varje kursträff omfattar 3 dagar, där vi fördjupar oss mot olika kurstema. Det avslutande industriprojektet ger träning i att analysera, angripa, lösa och presentera verkliga industriprojekt. Deltagarna, som arbetar i grupp, får en direkt användning av nyvunnen kunskap, så kallad ”action learning”. Utbildningsprogrammet omfattar totalt en arbetsinsats på drygt 30 dagar, fördelade över nio månader.

Kursträffar
Varje kursträff består av 3 dagar med inriktning mot ett speciellt kurstema, samt tid avsatt för hemuppgifter, projektarbete med mera.

Våra kurstema har följande inriktning:

 • Underhållsresultat
  Beskrivning av underhållsverksamhetens påverkan på olika resultat som produktionsförmåga och anläggningsstatus. Fokus mot att ge kunskap och metodik för att kunna visa på underhållets ekonomiska betydelse. Genomgång och modeller och beräkning av OEE/TAK och driftsäkerhet.
 • Anskaffning med hjälp av LCC/LCP
  Grundläggande kunskaper om LCC (Life Cycle Cost) och LCP (Life Cycle Profit). Träning på att beräkna underhållets påverkan på livslängdsekonomin. Övningar och praktikfall mha programmet AFRY-Invest.
 • Ekonomisk reservdelsstyrning
  Genomgång av metoder, organisation och administration för att åstadkomma en ekonomisk reservdelsstyrning. Fördjupning för att förstå olika beräkningsmodeller. Övningar där vi lär oss utnyttja optimeringsprogrammet AFRY-Spare.
 • Planerat underhåll
  Inriktad mot området ”planering & schemaläggning” och genomgång av förebyggande och avhjälpande underhåll. I ett avsnitt fördjupar vi oss i ”operatörsunderhåll”.
 • Ständiga förbättringar
  Att finna alla idéer till förbättring av utrustning, insatser, arbetssätt, administrativa rutiner och hjälpmedel, samt att involvera all personal som använder och sköter utrustningen i det ständiga förbättringsarbetet.
 • Att leda och utveckla underhållet
  Strategiskt tänkande för utveckling av produktionsstödjande och framgångsrikt underhåll. Genomgång av verktyg för auditering av underhållsverksamheten. Ledarskapets roll, samt behovet av resultatmätning och nyckeltal. Beskrivning av krav och möjligheter med olika organisationsutformning och behovet av kompetensutveckling.

Projektarbete
Projektarbetet är ett verkligt uppdrag hos ett företag. Ni arbetar ca 15 dagar i grupper under sakkunnig ledning. Projektidéer utgår från de uppslag som presenteras av varje deltagare.

Målet med projektarbetet är att ge deltagarna en direkt möjlighet att använda nyvunnen kunskap i verkliga miljöer. Träningen förbättrar kompetensen avsevärt hos deltagarna. Dels skall projektarbetet förfina kompetens i olika projektfaser som målformulering, avgränsning, utförande och presentation.

Kursinnehåll
Efter genomgången utbildning ska du kunna:

 • Ha god kunskap om hur man bör agera för att nå ett underhåll i världsklass, genom ett systematiskt och resultatinriktat arbete med underhållsverksamhetens viktigaste processer.
 • Identifiera lämpliga förbättringsinsatser utifrån bästa totalekonomi (UEB) och producera ett relevant beslutsunderlag på detta, samt kunna följa upp och visa effekten av insatsen.
 • Kunskap om Datadrivet Underhåll med dess möjligheter och utmaningar.
 • Att på ett systematiskt sätt arbeta med att identifiera och driva förbättringsinsatser med användande av de lämpligaste metoderna.
 • Delta aktivt i arbetet med att formulera en underhållsstrategi och utifrån en sådan kunna utveckla mål och handlingsplaner för att nå dessa.
 • Medverka i LCC- och/eller LCP-analyser i samband med nyanskaffnings- och modifieringsprojekt.
 • Medverka till att organisera en optimal reservdelshållning.
 • Använda de olika hjälpmedel som finns för denna typ av arbete, t ex AFRY-UEB, AFRY-Invest och AFRY-Spare.
 • Ge deltagarna en god grund för att kunna klara EFNMS-tentamen för ”European Expert in Maintenance Management”.

Certifiering
De som har klarat de tre tentorna samt har gjort ett godkänt projektarbete uppfyller de krav som ställs för att kunna kalla sig Certifierad Underhållschef (certifikat utfärdat av AFRY).

Utbildningen ger bra förutsättningar att klara de krav som tentamen till European Expert in Maintenance Management är inriktad mot. Samtliga våra lärare är själva certifierade enligt normen European Expert in Maintenance Management. Flera av våra deltagare har även valt att komplettera med denna certifiering. Vi erbjuder även en speciell preparandkurs inför varje EFNMS tentamen till de som gått LCP-programmet.

Kursmaterial
Vid varje kurstillfälle erhålls komplett kursmaterial. Dessutom ingår böckerna ”Underhåll i världsklass” (huvudbok och 11 framgångsrika exempel) samt tillgång till programvarorna AFRY-UEB, AFRY-ROI, AFRY-Invest och AFRY-Spare.

Deltagare
Nytillträdda underhållschefer och underhållsavdelningens ”påläggskalvar”, samt du som är verksam inom produktionen och behöver en större kunskap om viktiga underhållsinsatser för att skapa produktionssäkerhet.

Förkunskaper
Behärskar relevanta frågeställningar från underhåll och produktion eller från serviceverksamhet.

Genomförande
Programmet är en sammanhållen helhet som består av 6 st kursträffar á 3-dagar, 3 st tentor (tillämpnings- och repetitionsuppgifter) och ett projektarbete. Programmet kräver en arbetsinsats på ca 30 dagar fördelade över nio månader. Genom hela utbildningen är ni en väl sammanhållen grupp med stora möjligheter till erfarenhetsutbyte.”

Datum
LCP-programmet 2024/2025 genomförs vid dessa tillfällen, på AFRYs kontor i Solna.

 • Kurs 1: Underhållets resultat - 10-12:e september 2024
 • Kurs 2: Anskaffning med hjälp av LCC/LCP - 1-3:e oktober 2024
 • Kurs 3: Ekonomisk reservdelsstyrning - 5-7:e november 2024
 • Kurs 4: Planerat underhåll - 3-5:e december 2024
 • Kurs 5: Ständiga förbättringar - 21-23:e januari 2025
 • Kurs 6: Att leda och utveckla underhållet - 11-13:e mars 2025
LCP-Operativa Arrow pointing right

Utbildningsprogrammet LCP Operativa förmedlar huvuddragen i LCP-konceptet i en koncentrerad form. Ger en övergripande grund i alla viktiga delar av en underhållsverksamhet. Deltagarna skall bl a förstå på vilket sätt uppföljning och analys är utgångspunkt för att åstadkomma en kontinuerlig utveckling.

Utbildningsform
Kursen genomförs som klassrumsutbildning med flera deltagare från samma företag.

Kursinnehåll
Hela programmet består av tre kurstillfällen, om vardera två dagar.

 • Kurs 1: Underhållets Ekonomiska Betydelse, med kursmoment:
  • TAK-modellen för att beskriva utrustningseffektiviteten
  • Analys av driftsäkerheten
  • Direkta och indirekta kostnader samt förlorade intäkter
  • Livslängdsekonomi
    
 • Kurs 2: Planerat Underhåll, med kursmoment:
  • Redovisning av hemuppgift 1
  • Förebyggande arbete inom befintliga såväl som nya anläggningar
  • Reservdelsstyrning
  • Samverkan och integration mellan olika avdelningar
  • Utveckling av specialist och operatörsunderhåll
    
 • Kurs 3: Analys och Ständig Förbättring, med kursmoment:
  • Redovisning av hemuppgift 2
  • Systematiskt problemlösningsarbete
  • Verktygslådan för analysarbete
  • Uppföljning ger fakta för sammanställning och analys

Målgrupp
Utbildningsprogrammet riktar sig mot operativ personal som berörs av underhållsverksamheten, såväl underhållsavdelningens utförande funktioner som drift/produktionsfunktioner.

Certifiering
Varje deltagare får ett kunskapsintyg efter avslutat program om man uppfyller krav på närvaro och fullgjort kunskapsprov. Provet innehåller ett antal repetitionsfrågor som skall besvaras individuellt.

Referenser
Denna utbildning startades som en gemensam satsning mellan Iggesund Paperboard, Stora Enso Skutskär och Stora Enso Skoghall.

Digital utbildning IBM Maximo Arrow pointing right

Digitala utbildningsfilmer utifrån roll och moment i Maximo. Tillgängligt 24/7 i datorn och mobilen via er företagsanpassade portal.

Maximo är ett kraftfullt men stort system, som dessutom har en mängd smarta och uttänkta sätt att arbeta efter. Att ha rätt nivå av kompetens utifrån sin roll med tillhörande funktioner i Maximo är ett måste för att få rätt utväxling av Maximo.

Många användare är dessutom sällananvändare och lägger endast tid i Maximo när vissa moment ska utföras. Ofta lägger företag tid och pengar på utbildning enligt klassisk klassrumsträning i samband med projekt. Många studier visar att användare till viss del tar till sig kunskap, men att man över tid behöver ha kontinuerligt stöd lättillgängligt.

I AFRY digital utbildning IBM Maximo kan användare i obegränsad mängd se korta videoinstruktioner utifrån sin roll, om hur man jobbar effektivt i Maximo. I kombination med interaktiva frågor säkerställer vi att användarna har rätt kompetensnivå. Samtidigt kan man följa hur många användare som genomför utbildning, var nivån ligger osv. osv.

 • Digitala utbildningar ger möjligheten att regelbundet använda, repetera och få ny kunskap.
 • Kompetensutveckling hos all personal är nyckeln till att kunna utnyttja möjligheterna som digitaliseringen erbjuder.
 • Våra kunder ska få ut maximal nytta av sina investeringar och fortsätta utvecklas för att säkerställa att nyttan håller i sig över tid.
 • Förhindra att kunskap faller i glömska.

I AFRY digital utbildning IBM Maximo har vi byggt upp en struktur med korta videosekvenser som pedagogiskt beskriver alla moment som tillhör en roll i systemet.

Pris
Digital utbildning IBM Maximo betalas till 100% som tjänst. Ni betalar ett fast pris per användare och månad. 0 månaders uppsägningstid, d.v.s. ni kan lägga till/ta bort användare varje månad och får en månadskostnad därefter.

Fredrik Nerman - Key Account Manager
Fredrik Nerman
Key Account Manager

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Fredrik Nerman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.