electricity pylon photographed from beneath against blue sky

Jak průmyslová odvětví řeší dekarbonizaci

Written by Simona Plischke

Budoucnost dekarbonizace

Svět čelí globální krizi, protože dopady změny klimatu se každým dnem zhoršují. Politici, organizace a průmyslová odvětví na celém světě mají za úkol přijmout opatření k dosažení budoucího čistě bezuhlíkového hospodářství.

Black and white icons showing the 7 industries that AFRY works in: energy; manufacturing industry; telecom, ICT and defence; process industry; automotive and R&D;  food & life sciences; buildings; and transport infrastructure.

Dekarbonizace průmyslu

Jakou roli musí převzít průmyslová odvětví, aby dosáhla ekonomiky s nulovými emisemi uhlíku? Přestože průmyslová odvětví, která nejvíce znečišťují životní prostředí, čelí při dekarbonizaci značné výzvě, i naa tomto poli došlo k pokroku. Procházíme transformaci a v tomto textu shrnujeme poznatky, odborné znalosti a praktické příklady, abychom ukázali, jaké kroky činí společnost AFRY a naši klienti na cestě k čisté „uhlíkové“ nule.

Úloha AFRY při urychlování dekarbonizace

Společnost AFRY je členem iniciativy Exponential Roadmap, která spolupracuje s aktéry napříč odvětvími po celém světě s cílem urychlit opatření v oblasti klimatu. Iniciativa Exponential Roadmap je akreditovaným partnerem celosvětové kampaně Organizace spojených národů Race To Zero, jejímž cílem je shromáždit vedení a podporu mnoha zúčastněných stran včetně podniků za účelem dosažení nulových emisí.

1. Energie a pohon

Náklady na obnovitelné zdroje energie, jako je solární a větrná energie, stále klesají. Tím se tyto zdroje stávají ekonomicky konkurenceschopnými ve srovnání s fosilními palivy. Průmysl však bude potřebovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů s nízkými emisemi uhlíku rychle zvýšit. Tak bude možné uspokojit rostoucí poptávku po čisté elektřině. Bude také potřeba najít rovnováhu mezi energetickými systémy budováním flexibility, která umožní sladit poptávku s nabídkou.

Společnost AFRY má desítky let zkušeností: jako konzultanti poskytujeme poradenství politikům, energetickým společnostem, průmyslovým subjektům, developerům, finančníkům a koncovým uživatelům při definování vhodných opatření ve všech fázích energetického přechodu. Naši inženýři dodávají inovativní řešení, která urychlují přechod k udržitelnému rozvoji.

V roce 2018 zveřejnila společnost AFRY (jako Pöyry) svou zásadní studii „Plná dekarbonizace evropského energetického systému do roku 2050“, ve které rozpoznala a analyzovala změny, které je třeba provést ve využívání energie s cílem dosáhnout plné dekarbonizace evropského energetického systému do roku 2050. V roce 2020 vydaly AFRY a Iberdrola, světový lídr v oblasti obnovitelných zdrojů energie, společnou zprávu, v níž popsaly klíčové faktory pro dekarbonizaci evropské energetiky do roku 2050.

Jaderný průmysl byl nucen přehodnotit a přizpůsobit se rostoucí poptávce po bezpečné a čisté energii a překonat výzvy spojené s jeho rozsáhlými projekty.

Ve společnosti AFRY jsme přesvědčeni, že nízkouhlíkový a obnovitelný vodík je klíčem k dosažení hluboké dekarbonizace v průmyslu, dopravě, teplárenství a energetice. Naši konzultanti a inženýři stojí v čele přechodu na čistou energii a pomáhají klientům s průkopnickými projekty.

Zatímco v USA neexistuje jednotná vize jak dosáhnout čisté nuly, evropští představitelé si stanovili ambiciózní cíle pro úplnou dekarbonizaci energetického systému do roku 2050. Nyní aktivně analyzují cesty k dosažení tohoto cíle. Ve snaze poskytnout náhled na způsob, jakým by se Evropa mohla s tímto problémem vypořádat, provedl tým AFRY několik multiklientských studií. Ty se zabývaly různými možnostmi jak dosáhnout plně dekarbonizovaného energetického systému USA.

Naši odborníci se o své poznatky pravidelně dělí prostřednictvím našeho časopisu AFRY Insights. Naši klienti oceňují řadu námi pořádaných energetických webinářů. Společnost AFRY také připravila sérii podcastů, v nichž přední odborníci z oboru diskutují o tom, jak energetické systémy reagují na dekarbonizaci, digitalizaci a decentralizaci.

2. Výroba oceli

Ocel se vyrábí v peci (spalující fosilní paliva a využívající jako surovinu uhlík). Výroba oceli způsobuje 30 % celosvětových emisí CO2, což z ní dělá největší průmyslový zdroj emisí skleníkových plynů. Poptávka po ekologické oceli (využívající alternativní technologie) roste. S tím jsou však spojené problémy včetně vysokých nákladů, omezené dostupnosti technologií a potřeby spolehlivého dodavatelského řetězce např. vodíku vyráběného ze 100 % obnovitelných zdrojů.

3. Zpracovatelský průmysl

Těžební průmysl je jádrem energetické transformace a roste nejrychleji. Rostoucí závislost na surovinách, jako je lithium (pro baterie) a měď (pro elektrifikaci), znamená, že pro těžební průmysl je velkou otázkou jak růst, ale udržitelně.

Produkce dřeva, sekvestrace uhlíku, zvyšování biologické rozmanitosti, rekreace a ekosystémové služby jsou jen některé z obecně uznávaných funkcí, které mohou poskytovat lesy. A jejich seznam se neustále rozšiřuje. Lesnictví je v centru pozornosti společnosti AFRY. Mnoho našich odborníků podporuje klienty v tom, aby si nově představili lesy ve světě s nulovými emisemi.

4. Automobilový průmysl a výzkum a vývoj

Vzhledem k tomu, že vlády po celém světě přijímají zákony o přechodu od vozidel se spalovacími motory, odhady počtů prodeje elektromobilů prudce rostou. To vyžaduje nové dodavatelské řetězce a výrobu vozidel s nízkými emisemi a také infrastrukturu (nabíjecí / čerpací stanice). Odvětví prochází převratným přechodem, který je poháněn technologickými trendy pro elektrifikovaná, propojená a autonomní vozidla, novými obchodními modely pro mobilitu a také digitalizací výroby pro budoucí průmysl. Ve společnosti AFRY vycházíme těmto trendům vstříc tím, že nabízíme odborné znalosti v oblasti designu a inženýrství pro všechny obory automobilového průmyslu a mobility.

5. Potravinářství

Živočišná výroba se významně podílí na globálních emisích skleníkových plynů (přibližně 15 %). Přesto existuje mnoho zajímavých příležitostí, od změn živočišných surovin přes sekvestraci uhlíku v půdě a hnojení plodin až po výrobu potravin budoucnosti. „Vypěstované maso“ využívá jen zlomek přírodních zdrojů, které se využívají u živočišného masa, a nevyžaduje chov ani porážku zvířat. Zvýšilo by tak přístup k potravinám a pomohlo by zmírnit hlad ve světě.

6. Budovy

Města budoucnosti jsou klimaticky neutrální. Musí být navržena a musí se řídit tak, aby neohrožovala přístup budoucích generací k přírodě a jejím zdrojům. AFRY pomáhá utvářet města budoucnosti, kde se dá dobře a zdravě žít.

7. Dopravní infrastruktura

Osobní automobily způsobily v roce 2022 přes 40 % celosvětových emisí CO2 z dopravy. Sekundárním zdrojem byly střední a těžké nákladní automobily (22 %). Na 26. konferenci OSN o změně klimatu (COP26) v Glasgow se zúčastněné strany zavázaly, že do roku 2040 dosáhnou 100 % nulových emisí v dopravě. Světové ekonomické fórum uvedlo, že „největší překážkou zůstává přechod od řečí k činům". Poptávka po nových koncepcích a variantách neustále roste. AFRY intenzivně podporuje přechod k elektrifikovanému vozovému parku.

Průmyslová odvětví mají zásadní roli

Dosažení ekonomiky s nulovými emisemi uhlíku může být největší výzvou lidstva. Mezi významné překážky patří nedostatek politické podpory, vysoké náklady na dekarbonizační opatření a související rizika při přechodu na čistší energetické systémy.

Nicméně strategie dekarbonizace mají zásadní význam pro dosažení budoucího čistě bezuhlíkového hospodářství, které bude udržitelné a odolné. Přijetím účinných strategií, společných opatření, urychlením investic a usměrněním vědeckého výzkumu a vývoje mohou průmyslová odvětví, politici a dodavatelé, jako je AFRY, významně přispět k odstranění těchto překážek a dosažení dekarbonizace. Podnikněme všichni kroky k dosažení udržitelné budoucnosti.

Girl in floral dress is running in corn field with wind turbines

Sustainability Engineering and Consulting Services

We support our clients in accelerating the transition towards a sustainable society. We do this by delivering sustainability services along the entire value chain of industry, energy, and infrastructure companies as well as the public sector.