AFRY forrest

Životní prostředí a udržitelnost

Řešení pro člověka i krajinu

V době, kdy se snažíme zmírnit dopad změn klimatu na společnost a životní prostředí, je klíčové hledat inovativní a udržitelná řešení. V AFRY máme týmy odborníků se špičkovými technickými dovednostmi a hlubokým porozuměním ochrany životního prostředí. Potřebná řešení vám navrhneme a dohlédneme na jejich realizaci.  

Každý projekt bereme jako výzvu k nalezení ideální rovnováhy mezi technickým pokrokem a ochranou životního prostředí. Pokud hledáte řešení, která přenesou vaše vize do praxe s respektem k udržitelnosti, v AFRY jsme tu pro vás.

Naše kompetence zahrnují oblast plánování infrastruktury, energetiky, průmyslu či stavebnictví a zároveň garanci toho, že každý projekt bude navržen s respektem k přírodnímu prostředí a souladem s potřebnými normami v oblasti ochrany životního prostředí.  

Zpracováváme územní studie veřejného prostranství, územní plány obcí a samozřejmě vyhodnocujeme vlivy koncepcí územních plánů na udržitelný rozvoj území. Práce našich týmů se vyznačuje multidisciplinárním přístupem, což umožňuje klientům mít jistotu, že všechny aspekty projektu – od ekologických dopadů po ekonomickou rentabilitu – jsou pečlivě zvážovány.

Klientovi zajistíme kompletní zpracování dokumentace posuzování vlivu záměrů na životní prostředí EIA (Environmental Impact Assessment) a SEA (Strategic Environmental Assessment) - které zahrnuje rozptylové studie, posudky podle zákona o ochraně ovzduší, akustické studie a vyhodnocení vlivu na veřejné zdraví.  

Podílíme se také na zahraničních projektech ESAP a SEP v souladu se standardy a metodikami na evropské a mezinárodní úrovni.

V oblasti dendrologických průzkumů nabízíme identifikaci, popis a hodnocení stromů a dřevin z hlediska jejich druhové příslušnosti, zdravotního stavu, stáří, hodnoty a dalších relevantních charakteristik. Dokumentace kácení mimolesní zeleně a její hodnocení pomáhá zajistit, že stromy a rostliny jsou chráněny a zachovány, když je to možné. Zároveň provádíme zoologické a botanické průzkumy, které identifikují a chrání místní faunu a flóru v daném území.

Další naší službou je hodnocení krajinného rázu a problematika plánování ÚSES, využívané v územním plánování a ekologických hodnoceních. Pomáháme tak zajistit, aby zůstaly zachovány ekologické funkce krajiny.

Ať už se jedná o zpracování vlivu stavby na životní prostředí či návrhy vegetačních úprav v krajině, naše týmy odborníků nabízejí komplexní služby založené na celistvém přístupu při řešení ekologických výzev.

Naše služby :

  • Dendrologické průzkumy
  • Dokumentace kácení mimolesní zeleně a její hodnocení
  • Žádosti o odnětí pozemků z PUPFL
  • Zoologické a botanické průzkumy
  • Pedologické průzkumy a zpracování zemědělské přílohy k dokumentacím
  • Hodnocení krajinného rázu a problematika plánování ÚSES
  • Vypracovávání dokumentace odpadového hospodářství
  • Zpracování vlivu stavby na životní prostředí, se specifickým hodnocením vlivu plánovaného záměru na soustavu lokality NATURA 2000
  • Návrhy vegetačních úprav v krajině, sadové úpravy ve městě a jejich rekonstrukce včetně realizačních dokumentací zahrnující návrh mobiliáře, herních prvků a ploch v parcích
  • Hlukové a rozptylové studie
Aerial shot of winding forest road in Australia
Jana Caletková - Vedoucí týmu životní prostředí a udržitelnost
Jana Caletková
Vedoucí týmu životní prostředí a udržitelnost

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.
Adéla Krenková - Ředitelka ateliéru doprava - Čechy
Adéla Krenková
Ředitelka ateliéru doprava - Čechy

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.