Bikes in a city.

Přeměna 330 ha území Slezské Ostravy s důrazem na kvalitu veřejného prostoru.

Připravujeme jeden z největších urbanistických projektů v ČR

Ostrava plánuje řadu strategických projektů s cílem zkvalitnit veřejný prostor. Jedním z těch nejambicióznějších je rozvoj více než 330 ha velkého území Slezské Ostravy. Připravujeme urbanistický návrh této unikátní lokality podél řeky Ostravice.

V AFRY jsme vysoutěžili projekt na zpracování urbanistické studie a investičních záměrů proměny ostravských komunikací Bohumínská a Frýdecká a jejich okolí. Jeho součástí je i dopravní řešení a koncepce krajiny. Jde o jeden z největších urbanistických projektů v Česku.

Lokalita je v bezprostřední blízkosti centra, podél řeky Ostravice, s návazností na Slezskou Ostravu a má značný rozvojový potenciál. Přes 330 ha rozsáhlé území obsahuje množství nezastavěných ploch. Území tohoto městského obvodu postupně ožívá rekonstrukcemi původních staveb i výstavbou nových domů. Ty nabízejí tolik potřebné bydlení pro obyvatele Ostravy, vyplňují proluky či vymezují nová veřejná prostranství.

Proměna na plnohodnotnou městskou třídu

Lokalitu nyní definují ulice Bohumínská a Frýdecká, které slouží pouze pro tranzitní dopravu. Představují značnou zátěž pro místní, a přitom vytvářejí bariéru mezi Moravskou a Slezskou Ostravu. Vymístění tranzitu a proměna této 4 kilometry dlouhé dopravní cesty v novou plnohodnotnou metropolitní třídu je proto pro návrh zásadní.

Hlavním cílem je provázání Moravské a Slezské Ostravy přes řeku Ostravici a transformace částečně zaniklé Slezské Ostravy. Návrh bude řešit širší vztahy a návaznost na urbanistickou strukturu města, dopravní vazby a řešení dopravy a celkovou architektonicko-urbanistickou kompozici.

Vlídná městská krajina se všemi socio-ekonomickými funkcemi

Návrh umožní vznik lokality atraktivní pro soukromý, společenský i podnikatelský život. Zásadní je přitom propojení mezi historickým jádrem, novou městskou třídou a přiléhajícími čtvrtěmi.

Koncept města krátkých vzdáleností

Zpracovatelský tým navrhne koncept města krátkých vzdáleností a takovou urbánní strukturu, která vytvoří lokální centra a klidná veřejná prostranství. Automobilová doprava proto musí být redukována ve prospěch alternativních způsobů a využití parkovišť typu P+G (Park & Go- „zaparkuj a jdi“), a P+R (P+R (Park & Ride – „zaparkuj a jeď"). Návrh předpokládá i lávky přes řeku Ostravici pro pěší a cyklisty. Úkolem našeho týmu odborníků bude také porovnat návrh řešení dopravy s již dříve zpracovaným investičním záměrem vyhloubení tunelu.

Návrh počítá se zelenými koridory v podobě městských parků, zahrad, zelených střech a se silnou vazbou na urbanistické řešení nábřeží Ostravice. Chce nabídnout komplexnější, vizuálně rozmanitější a společensky přívětivější městskou přírodu, která dotvoří vlídnou městskou krajinu a přívětivý charakter místa.

Transformace vychází ze Strategického plánu rozvoje třetího největšího českého města a druhého největšího města na Moravě na období 2017-2023, který se realizuje pod značkou fajnOVA. Aktivity vycházejí ze strategických cílů propojit město uvnitř i se světem a kultivovat prostředí pro život všech generací.

Fakta o projektu:

  • Název projektu: Proměna ulic Bohumínská, Frýdecká – studie + IZ
  • Investor: Město Ostrava
  • Datum poskytování služeb: 2022 -

Poskytované služby:

  • Projekční a inženýrské služby
  • Zpracování urbanistické studie
  • Návrhy investičních záměrů
  • Dopravní řešení a koncepce krajiny
  • Vytváření konceptů městských parků a zelených střech
  • Účast na veřejných projednáních
  • Komunikace projektu směrem k veřejnosti
Obrázek ukazuje mapku na které je vymezeno území