Two railway tracks intersecting

Všejanská spojka, kterou projektuje AFRY, výrazně zkrátí cestování mezi Prahou, Mladou Boleslaví a Libercem

Praha 15.4.2024 - Projekčně-inženýrská společnost AFRY začíná připravovat železniční novostavbu Všejanská spojka.

Zkrátí cestování z Prahy do Mladé Boleslavi na 45 minut a umožní vlakům jezdit rychlostí až 200 km/h. Cílem projektu je zlepšit dopravní obslužnost Mladoboleslavska a zrychlit spojení mezi Prahou a Libercem.  

Veřejnou zakázku získala AFRY od Správy železnic. Jejím předmětem je aktualizace záměru Všejanské spojky, posouzení vlivů stavby na životní prostředí, zhotovení projektové dokumentace pro získání společného územního a stavebního povolení a vypracování potřebných průzkumů.

„Vedle zkvalitnění dopravní obslužnosti celé oblasti Milovic, resp. Mladoboleslavska zkrátí tato strategická novostavba jízdní dobu z Prahy do Mladé Boleslavi a v návaznosti dál do Liberce za současného převedení části dopravy ze silniční na ekologičtější železniční. Vlaky zde budou jezdit až 200 km/h, tedy nejvyšší rychlostí plánovanou na běžných tratích. Projekt také umožní odklonit nákladní železniční dopravu z Mladé Boleslavi mimo Nymburk,“ říká obchodní ředitel AFRY CZ Petr Košan. „Trať prochází v těsné blízkosti oblastí speciálních přírodních celků, výrazně proto dbá na ochranu životního prostředí,“ doplňuje.

Výstavba nové dvoukolejné elektrizované trati se týká úseku Lysá nad Labem – Čachovice. Bude začínat jihozápadně od Milovic, kde naváže na úsek připravovaný v rámci modernizace traťového úseku Nymburk hl. n. - Lysá nad Labem, Milovice protne v prostoru stávající stanice. Počítá se s tím, že dnešní jednokolejná trať zanikne. Trať se pak stočí východně přes novou stanici Milovice-Boží Dar a zastávku Vanovice a zapojí se do jižního kolejového rozvětvení stanice Čachovice.

Bezbariérové stanice a bezpečná křížení

Kvůli bezpečnosti nového dopravního řešení nebude Všejanská spojka v úrovni křížit žádnou pozemní komunikaci. „Počítáme s výstavbou sedmi železničních a sedmi silničních mostů, jedním ekoduktem pro zvěř a lávkou pro pěší. Klíčovou stavbou bude víc než půl kilometru dlouhá železniční estakáda v Milovicích,“ popisuje manažerka projektu z AFRY Simona Plischke. Součástí budou i úpravy stávajících a vznik nových silnic. Aby se zajistil komfort obyvatel žijících v okolí trati, vyroste v místech daných hlukovou studií protihluková ochrana.

Součástí zmíněné železniční estakády (mostu) v Milovicích bude i stanice, nástupiště a další objekty pro cestující. Přístup zajistí schodiště, eskalátory a výtahy. AFRY věnuje velkou pozornost celkovému architektonickému a urbanistickému vyznění estakády a souvisejících prostranství. Ve stanici Milovice-Boží Dar i v zastávce Vanovice se počítá s renovací nástupišť, budou bezbariérová a opatřená přístřešky.

Projekt klade velký důraz na ochranu životního prostředí. „Trať bude procházet v sousedství evropsky významné lokality Milovice – Mladá a ochranným pásmem národní přírodní památky Mladá, jejíž součástí je také rezervace divokých koní a praturů,“ upřesňuje Plischke. Pro stavební záměr bylo zpracováno rámcové hodnocení vlivu na lokality NATURA 2000. AFRY projektovou dokumentaci zhotoví v souladu s jeho záměry.  

AFRY chce od počátku stavbu projednávat s veřejností a sbírat připomínky a návrhy od samospráv, místních, spolků a dalších organizací. „Tento přístup se nám osvědčil na mnohých dalších projektech. Transparentní oboustranná komunikace vede k vyšší míře důvěry a spolupráce, a tedy k úspěchu celého projektu,“ říká Plischke.

Vedle společenského přínosu je projekt zajímavý i z hlediska jeho zpracování: „Všejanská spojka je novostavba. Železniční síť v Česku patří k nejhustším na světě, zakázky na nové tratě, s výjimkou těch vysokorychlostních, jsou tak spíš výjimkou. Převažují modernizační projekty,“ doplňuje Petr Košan.

Stavba trati o délce 9,2 kilometry by měla začít v roce 2028 a dokončení je v plánu na rok 2031.

Obrázek ukazuje mapu Všejanské spojky
Zdroj: Správa železnic