Power plant pipes

AFRY w Polsce

30 marca 2023 r.

Połączenie spółki AFRY Poland sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką AF Infrastructure Polska sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną).

Działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467) spółki:

AFRY Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Żeromskiego 52, 90-626 Łódź, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150659, NIP: 7290009058, REGON: 470747893, kapitał zakładowy: 90.000,00 złotych

oraz

AF Infrastructure Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, 61-441 Poznań, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000751808, NIP: 7792497214, REGON: 381508424, kapitał zakładowy: 535.000,00 złotych,

udostępniają bezpłatnie na stronach internetowych https://afry.com/pl-pl/o-nas/afry-w-polsce i https://afry.com/pl-pl/o-nas/af-infrastructure-polska-sp-z-oo do publicznej do publicznej wiadomości Plan połączenia, od dnia 30 marca 2023 r., nieprzerwanie do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia spółek.

Plan połączenia dostępny jest poniżej do bezpłatnego pobrania:

30 March 2023

Merger of AFRY Poland sp. z o.o. (as the Acquiring Company) with AF Infrastructure Polska sp. z o.o. (as the Acquired Company).

Acting pursuant to Article 500 § 21 of the Act of 15 September 2000 - Code of Commercial Companies (consolidated text, Journal of Laws of 2022, item 1467) the companies:

AFRY Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (the Acquiring Company) with its registered office in Łódź, address: ul. Żeromskiego 52, 90-626 Łódź, Poland, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź, XX Commercial Division of the National Court Register under the KRS number 0000150659, tax identification number (NIP): 7290009058, statistical number (REGON): 470747893, share capital: PLN 90,000.00

and

AF Infrastructure Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (the Acquired Company) with its registered office in Poznań, address: ul. 28 czerwca 1956 r. no. 406, 61-441 Poznań, Poland, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court Poznań – Nowe Miasto i Wilda in Poznań, 8th Commercial Division of the National Court Register under the KRS number 0000751808, tax identification number (NIP): 7792497214, statistical number (REGON): 381508424, share capital: PLN 535,000.00,

make the Merger Plan available free of charge on the websites https://afry.com/pl-pl/o-nas/afry-w-polsce and https://afry.com/pl-pl/o-nas/af-infrastructure-polska-sp-z-oo do publicznej to the public, from 30 March 2023, continuously until the date of filing of the application for registration of the merger of the companies.

The Merger Plan is available below for free download:

AFRY Poland sp. z o.o.

AFRY Poland sp. z o.o. zatrudnia obecnie blisko 80 inżynierów w branżach: budowlanej, technologicznej, mechaniczno-rurociągowej, konstrukcyjnej oraz elektrycznej i automatycznej. Firma specjalizuje się w kompleksowych projektach dla przemysłu celulozowo-papierniczego, energetycznego, chemicznego oraz w projektach dotyczących ochrony środowiska. Uczestniczymy zarówno w projektach krajowych, jak i zagranicznych, opracowując dokumentację również dla tych największych inwestycji, jak np. jedna z najnowocześniejszych maszyna papierniczych - MP7 dla Mondi Świecie S.A., jak i tych o niewielkiej skali ograniczających się np. do instalacji kilku silników lub obwodów AKPiA.
W pracy projektowej wykorzystywane jest skanowanie laserowe istniejących instalacji i konstrukcji oraz zaawansowane systemy projektowania 3D, takie jak:
- PDS (Plant Design System) firmy Intergraph,
- PDMS (Plant Design Management System) oraz E3D firmy Aveva,
- CADMATIC firmy Cadmatic
W dużych projektach w branży elektrycznej oraz AKPiA jest stosowany, opracowany przez ówczesne Pöyry na bazie Oracle, program ProElina oraz nakładka ModeCAD na AutoCad umożliwiająca połączenie z ProEliną i generowanie rysunków. Zaletą wspomnianego oprogramowania jest możliwość pracy nad jednym projektem z wielu biur, zlokalizowanych w różnych krajach. Do mniejszych projektów używany jest Autocad.
W elektryfikacji i automatyce specjalizujemy się w projektach:
- stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nn oraz rozdzielni SN i nn,
- instalacji zasilania i sterowania,
- instalacji oświetlenia elektrycznego,
- instalacji odgromowej i uziemiającej,
- linii kablowych SN, nN i sterowniczych
- automatyki obiektowej,
- sterowania procesami technologicznymi,
- instalacji AKPiA,
- centralnych nastawni i sterowni,
- wizualizacji procesów i sterowania oraz instalacji systemów DCS i PLC
Do projektowania w Dziale Konstrukcji Budowlanych używamy najnowocześniejszych narzędzi 3D wspomagających:
- Autodesk Robot Structural Analysis Professional,
- Tekla Structures,
- BIMcollab,
- Własne arkusze
Dział Konstrukcji Budowlanych specjalizuje się w projektowaniu obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Świadczymy usługi w zakresie projektowania konstrukcji:
- żelbetowych (monolitycznych, prefabrykowanych)
- stalowych
Wspieramy naszych klientów na wszystkich fazach projektowych:
- studium wykonalności,
- projekty budowlane,
- projekty wykonawcze,
- projekty powykonawcze
Do obsługi naszych klientów używamy najnowocześniejszych narzędzi 3D, dbamy o rozwój naszych pracowników tak by sprostać wymaganiom naszych klientów.
AFRY Poland sp. z o.o. w celu dalszego podnoszenia jakości wykonywanych projektów, ujednolicania procedur oraz ugruntowania wiarygodności zarówno w branży papierniczej, jak i chemicznej, przeprowadziło proces certyfikacji w zakresie zarządzania jakością, ochrony środowiska oraz BHP zgodnie z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

 

AFRY + Gapminder Jonas Gustavsson and Anna Rosling Rönnlund

Nasze Usługi