Skisse av biogassanlegget

AFRY skal prosjektere biogassanlegget til Nedre Romerike Avløpsselskap IKS

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA IKS) skal bygge et nytt biogassanlegg, som skal bruke avvannet slam fra renseanlegget og slam fra andre renseanlegg i østlandsregionen til å produsere biogass. Anlegget beskrives som ett av de viktigste klimatiltakene i Akershus. AFRY har vunnet oppdraget med å detaljprosjektere anlegget sammen med SEBY.

Avløpsslam ses ofte på som et kostnadskrevende avfallsproblem og et biogassanlegg som kan ta imot avløpsslam fra hele regionen vil være ett av de viktigste klima-tiltakene i Akershus. Det vil også bidra til at NRA IKS blir klimanøytral.

Konkret vil anlegget produsere 70 GWh årlig og vil dekke inn en betydelig andel av Akershus fylkeskommunes mål om 250 GWh økt biogassproduksjon til drivstoff.

Produksjon av biogass er sirkulær-økonomi i praksis. Det gir en verdikjede som bidrar til å redusere avfallsproblemer og bedre ressursutnyttelsen i samfunnet. I tillegg gir det lokal verdiskapning og «grønne arbeidsplasser».

AFRY bistår med rådgivningstjenester i forbindelse med detaljprosjekteringen av anlegget.

- Dette er et spennende prosjekt for AFRY, hvor vi får mulighet til å bistå med rådgivning innenfor en rekke fagområder. Vi ser frem til å jobbe på et prosjekt som både er fremtidsrettet, et viktig klimatiltak i regionen og som bidrar til å utnytte et kostnadskrevende avfall for å nå klimamålene som er satt, sier Øyvind Ellefskås, Avdelingsleder bygg & miljø i AFRY.

Visste du at biogass...

  • betegner all gass av biologisk opprinnelse
  • er en fornybar ressurs, som gir størst klimanytte når den erstatter fossilt brensel (bensin, diesel, olje).
  • kan benyttes til produksjon av elektrisk energi, varmeenergi, eller oppgraderes til biometan og benyttes som drivstoff i flytende form (LBG), eller komprimert form (CBG). Kan oppgraderes til hydrogen.
  • er godt utprøvet. I Norge er det nærmere 50 biogassanlegg i drift.

For mer informasjon, ta kontakt med

Øyvind Ellefskås - Avdelingsleder bygg & miljø, Buildings

Øyvind Ellefskås

Avdelingsleder bygg & miljø, Buildings

Kontakt Øyvind Ellefskås

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.