Building exterior

Lyd & Vibrasjoner

Lydforholdene påvirker sterkt hvordan vi trives på jobb, på skole, der vi bor og tilbringer vår fritid. Fortetting, økt velferd og nye arbeids- og undervisningsformer fører til at vi omgir oss med stadig flere kilder til lyd og støy. Samtidig øker krav og bevissthet i forbindelse med lyd og støy. Våre akustikkrådgivere hjelper til å finne de optimale løsningene for våre kunders situasjon. 

Efterklang er AFRY selskap og har Nordens ledende miljø på akustikk og vibrasjoner. Jo tidligere vi involveres i prosessen, jo lettere blir det å finne løsninger som både er kostnadseffektive og arkitektonisk tiltalende. Akustikk er ikke bare et premissgivende fag, men forblir aktuell i alle faser av et prosjekt: fra reguleringsplan, detaljplan, byggeplan, utbygging og til flere år etter ferdigstillelse. 
 
Vi skaper løsninger for gode lydforhold i og rundt bygninger, kartlegger støyforholdene fra vei, jernbane og industrivirksomhet, kartlegger lydforholdene på støyutsatte arbeidsplasser og utfører lydmålinger og vibrasjonsmålinger av alle typer. Vi utfører arbeid innenfor reklamasjon, tredjepartskontroll, kontroll av utførelse, tilstandsanalyser og støymålinger. Våre målinger blir gjennomført med godkjent kalibrert utstyr, og i henhold til gjeldende nasjonale eller internasjonale målestandarder. 

Bygningsakustikk 

Forskjellige typer rom krever forskjellige lydmiljøer. For eksempel er behovene i kirker og konsertsaler helt annerledes enn for en togstasjon. Vårt fokus er å utvikle en akustisk løsning som gir den rette effekten. Dette kan omfatte lydisolasjon, trinnlyd, romakustikk / etterklangsforholdene, taletydelighet, støy- og vibrasjonsnivåer fra ulike kilder mm. Vi er vant til å jobbe med miljøklassifiseringssystemer som eksempelvis BREEAM. 

Støy fra samferdsel 

Støyforurensning fra samferdsel, som vei- og togtrafikk, påvirker vår trivsel mer enn man kanskje tror, og er et voksende miljøproblem i samfunnet. Undersøkelser viser at støy ikke bare påvirker trivsel, men også helsen til de støyutsatte. Våre akustikkrådgivere har bred erfaring med kartlegging av støy fra samferdsel. Vi gjennomfører støytekniske vurderinger av dagens situasjon, prediksjon og støyberegning av fremtidige støyforhold, konsekvensutredning og beskriver nødvendige støybegrensende tiltak for eksisterende og planlagt støyfølsom bebyggelse. 

Støy fra industri 

Når næringsvirksomhet skal etableres, bygges om eller utvides, må det tas hensyn til omgivelsene. Ved å arbeide proaktivt for å redusere støy og vibrasjoner vil ansatte, naboer og andre som bruker nærområdet bli positivt innstilt til virksomheten. Selv innendørs er det industrielle miljøet viktig. Et lokale med mye støy signaliserer ofte et ineffektivt produksjonssystem som bruker mer energi enn nødvendig og har redusert levetid. Systematisk arbeid for å redusere støyeksponering forebygger hørselsskader og stress, reduserer antall uønskede hendelser og fører til fornøyde arbeidstakere. 

Lydmålinger 

Vi utfører alle typer lyd- og vibrasjonsmålinger, med sertifisert måleutstyr fra Norsonic og etter gjeldende NS og ISO standarder. 

Vi har akustikkrådgivere i både Oslo og Trondheim. Du er velkommen til å kontakte oss for mer informasjon om akustikk, støy og vibrasjoner. 

Efterklang

Les mer og se på de mange fantastiske prosjektene på

For mer informasjon kontakt:

Andreas Lejholm

Leder Efterklang i Norge