Transport power lines against a blue sky

Elektrifisering av Melkøya kan bety dyrere strømpris

Regjeringen har lagt frem planer om elektrifisering av gassanlegget på Melkøya og en storstilt kraftutbygging i Finnmark. Konsulentselskapet AFRY Management Consulting vurderer at tiltaket isolert sett kan sørge for at strømprisen i Nord-Norge blir 8 øre dyrere i 2030 og 5 øre dyrere i 2035 1 . Priseffekten kan dempes med utbygging av både vann- og vindkraft på land.

AFRY Management Consulting tilbyr rådgivningstjenester til fornybarnæringen, bl.a. modellering av kraftmarkeder. De har sett nærmere på konsekvensene for strømprisen i Nord-Norge hvis gassanlegget på Melkøya elektrifiseres.

- Det er alltid en stor grad av usikkerhet når en modellerer kraftmarkeder frem i tid, men samtidig er det en viktig del av totalvurderingen og samfunnsaksepten ved å elektrifisere Melkøya, at en legger fundamentale analyser til grunn for å forstå konsekvenser for kraftbalansen og strømprisen, sier Clemence Carnerero, senioranalytiker, AFRY.

 

Clemence
Clemence Carnerero, senioranalytiker, AFRY

AFRY legger til grunn at elektrifiseringen av Melkøya gir en negativ endring i kraftbalansen for Nord-Norge (NO4) på ca. 3 TWh. Videre antar AFRY at elektrifiseringen først skjer i 2030. AFRY forventer mye nytt kraftforbruk i hele Norden i denne perioden, og de tror det vil komme så mye som 50-55 TWh nytt kraftforbruk i de nordlige prisområdene. Elektrifiseringen av Melkøya utgjør dermed bare 6 % av det forventende økte forbruket i Nord-Sverige (SE1-SE2), Nord-Norge (NO3-NO4) og Finland. AFRY tror kraftbalansen i nord vil svekkes med ca. 17 TWh fra 2024 til 2030, herav 6 TWh fra 2029 til 2030. Dette betyr at systemet er relativt stramt på vei mot 2030 – uavhengig av Melkøya.

- Hvis vi legger våre normale vurderinger og forutsetninger til grunn, og analyserer effekten av Melkøya isolert sett, så ser vi en prisøkning på 8 øre/kWh i 2030 i NO4 som følge av elektrifiseringen av Melkøya. Priseffekten reduseres noe etter 2030 og blir 5 øre/kWh i 2035 i NO4. Vi ser også en merkbar prisøkning i NO3, mens i de andre prisområdene er priseffekten mindre, forteller hun.

Selv om det er potensial for ny kraftproduksjon i nord, har AFRYs vurdering så langt vært at det finnes begrensninger for ny vann- og vindkraft på land frem mot 2030 i NO4.

- Hvis det kommer for eksempel på plass 850 MW mer vindkraft på land i NO4 enn det vi har antatt i vårt hovedscenario, så vil det nøytralisere effekten av elektrifisering av Melkøya, avslutter Clemence.

AFRY Management Consulting har 600 konsulenter i over 20 land. De er ledende i Europa på kraftmarkedsmodellering og har et bredt spekter av kunder; investorer, fornybaraktører, organisasjoner osv.

AFRY ønsker å være en premissleverandør i debatten og har ikke utarbeidet denne analysen på vegne av noen kunder.

Footnotes

  • 1. Utregningen baserer seg på en valutakurs på 11,38 NOK/EUR og reelle 2022-kroner. a↩