Image of an industry plant from the outside

Er biokarbon industriens fremtid?

Fra et globalt perspektiv er norsk prosessindustri kjent for å ha et lavere klimafotavtrykk og å være grønnere, blant annet på grunn av tilgang på fornybar energi.

De siste 30 årene har prosessindustrien i Norge redusert utslippene sine med 40%, til tross for økt produksjon. Selv om industrien allerede har kommet langt på vei det gjelder bruk av fornybar energi og energieffektivisering, betyr det imidlertid ikke at industrien er uten utslipp. Prosessindustrien står for nesten alt av klimagassutslipp fra norsk fastlandsindustri, noe som tilsvarer om lag 23 prosent av det samlede norske klimagassutslippet i 2020. Hvordan kan utslippene reduseres ytterligere?

- I et lavutslippssamfunn vil det ikke være rom for industriens klimagassutslipp. Dette krever en forsterket innsats i hele bredden av prosessindustrien, sier Fredrik Hellström, Head of Sustainability i Process Industries i AFRY.

I tillegg må prosessindustrien også tilpasse seg de stadig strengere EU-kravene til rapportering og taksonomien som påvirker tilgangen på finansiering og offentlig støtte.

- For å være konkurransedyktige i det globale markedet er det derfor helt sentralt at prosessindustrien klarer å omstille seg og samarbeide om å nå klimamålene. Å jobbe målrettet med forskning, innovasjon og pilotering av ny teknologi kan bidra til å dra industrien i en grønnere retning, sier Hellström.

Dette er tema på Bærekraftskonferansen 2024 som holdes i Tønsberg 30. april.

Portrait of Fredrik Hellström
Fredrik Hellström, Head of Sustainability i Process Industries i AFRY

Metallurgisk prosessindustri er avgjørende for den grønne omstillingen i samfunnet

Norsk metallurgisk prosessindustri produserer og leverer en rekke produkter som vi er helt avhengig av for å få til en grønn omstilling i samfunnet. Blant annet produserer industrien metaller og legeringer som er kritiske komponenter i produkter som vindmøller, el batterier og solceller.

Metallurgisk prosessindustri bruker imidlertid store mengder fossilt fast karbon som reduksjonsmateriale i sine produksjonsprosesser. Karbonet er en del av den kjemiske prosessen og kan derfor ikke kuttes fra produksjonen. Industrien ser derfor mot andre løsninger som kan erstatte bruken av fossilt fast karbon.

- Det er spennende å være vitne til den teknologiske utviklingen innenfor norsk industri og arbeidet som skjer innen både effektivisering og reduksjon av utslipp langs egne verdikjeder. Blant annet ser industrien på muligheter for å erstatte bruken av fossilt fast karbon med fornybart og grønt biokarbon, forteller Hellström.

Biokarbon kan erstatte tradisjonelle karbonmaterialer

I metallurgisk industri brukes biokarbon som en bærekraftig erstatning for tradisjonelle og fossile karbonmaterialer som kull og kokskull. Biokarbon produseres ved pyrolysering av biomasse, som treflis eller plantemateriale, og gir et høyverdig karbonprodukt som kan brukes i metallurgiske prosesser.

- Det pågår betydelig aktivitet knyttet til biokarbon i Norge, både når det gjelder produksjon av biokarbon og bruk av biokarbon i metallurgiske prosesser. Et eksempel er selskapet Vow Green Metals, som nå bygger Norges største industrielle anlegg for produksjon av biokarbon til industrien, forteller Hellström.

Han påpeker videre at selv om biokarbon kan være en viktig del av løsningen, krever den grønne omstillingen i industrien flere tiltak: - Det er nok ikke realistisk at alt det fossile karbonet vil erstattes med biokarbon. For at industrien skal nå målet om netto null utslipp innen 2050 må vi ta i bruk flere løsninger i tillegg til biokarbon, som for eksempel CCS (karbonfangst og lagring).

Avhengig av forutsigbare rammebetingelser og risikoavlastning

Utfordringen for prosessindustrien er imidlertid at det både et tidskrevende og kapitalintensivt å omstille hele produksjonen. I mange tilfeller er også de teknologiske løsningene for umodne for implementering i industriell skala, noe som utgjør en for stor investeringsrisiko.

- Industrien er derfor helt avhengig av forutsigbare rammebetingelser og risikoavlastning knyttet til investeringer for en grønn omstilling, avslutter Hellström.

road in a green forest from above

Bærekraftskonferansen 2024

Industri, innovasjon, infrastruktur og samarbeid for å nå målene.
30. april 2024 | 08:00 - 15:00 | Tønsberg

For mer informasjon, ta kontakt med

Håvard Arvesen - Direktør Process Industries i Norge

Håvard Arvesen

Direktør Process Industries i Norge

Kontakt Håvard Arvesen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.