Energy grid

Konsekvenser av nettinvesteringer som kommer for sent

Omstillingen som må til i energibransjen ble diskutert i flere paneler og fra ulike vinkler på Arendalsuka i år. Diagnoser er stilt i flere utvalg og vi vet vi trenger mer av alt, raskere og nett i tide for energiomstillingen vi står overfor.

“Nett i tide” (NOU 2022:6) anbefaler blant annet bedre metodikk for samfunnsøkonomiske analyser av nettiltak for å sikre samfunnsøkonomisk utvikling av nettet, og diskuterer betydningen av å ha en inntektsregulering som gir nøytrale investeringsinsentiver.

Nettselskapene står overfor store reinvesteringer de nærmeste årene. AFRY forventer at reinvesteringsbehovet knyttet til foreldede komponenter dobler seg de nærmeste 15 årene. Da er det sett bort fra eventuelt behov for kapasitetsøkning ved reinvesteringer og ny nettkapasitet som legger til rette for ny fornybar produksjon, etablering av grønne næringer og elektrifisering av transport og industri.

Nettinvesteringer som kommer for sent har store samfunnskostnader

Samfunnsøkonomiske kost-nyttevurderinger skal sørge for at nettselskapene i størst mulig grad har riktig nivå på nettinvesteringene. Man forsøker derigjennom å unngå både over- og underinvesteringer i nett. “Nett i tide” drøftet behovet for en klar og ensartet praksis for vurdering av samfunnsmessig kost-nytte av å tilknytte forbruk.

Energy grid

Med behovet for en stor omlegging av samfunnet for å nå klimamålene som bakteppet, har AFRY i Sverige gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse som viser at nettinvesteringer som kommer for sent har omfattende konsekvenser. Nytt kraftforbruk som blir forsinket, gjennomføres i mindre omfang eller uteblir har som konsekvens at aggregerte klimagassutslipp er høyere og verdiskapningen lavere enn den ville vært hvis nettkapasitet var tilgjengelig i rett tid. Disse samfunnsøkonomiske konsekvensene har AFRY kvantifisert.

Navigering under gjeldende og fremtidige rammevilkår

Kan ikke nettselskapene da være mer proaktive i sine investeringer? Ifølge NOU 2022:6 mener flere aktører at dagens inntektsregulering gir nettselskapene for svake insentiver til å investere tidlig i nettanlegg og tilknytte kunder raskere. Selskap som utsetter sine investeringer oppnår høyere effektivitet og avkastning på kapitalen på kort sikt. Generelt er det en god insentivmekanisme å unngå overinvesteringer eller å reinvestere «for tidlig». Samtidig kan planer som tilsier sterk forbruksvekst medføre at nettselskap bør reinvestere før den tekniske levetiden til anleggene har gått ut.

AFRY har sett nærmere på konsekvenser av proaktive investeringer for å legge til rette for sterk forbruksvekst i regionalt distribusjonsnett. Analysen viser at ulik geografisk fordeling av forbruksvekst som medfører fremskyndede reinvesteringer i regionalt distribusjonsnett gir ugunstige økonomiske forskjeller mellom nettselskapene. Norge har relativt få selskaper som eier regionalt distribusjonsnett, noe som gjør fastsetting av en kostnadsnorm mer upresis og uforutsigbar innenfor dagens innteksramme-modell. Det medfører økt usikkerhet hos det enkelte nettselskapet som skal håndtere økonomiske konsekvenser for både eierne og kundene ved ta en proaktiv rolle.

Ta gjerne kontakt med oss

Kathrine Stene Bakke - Director AFRY Management Consulting in Norway

Kathrine Stene Bakke

Direktør AFRY Management Consulting i Norge

Kontakt Kathrine Stene Bakke

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
Mennesker som løper med ryggen til kamera

Vil du vite mer?

AFRY Management Consulting ønsker jobbe videre med å tallfeste konsekvenser av proaktive investeringer.