field of grass

PCB, asbest og bly

Vi rådgiver om miljøskadelige stoffer i byggeriet

PCB, asbest og bly er sundheds- og miljøskadelige stoffer, der tidligere blev anvendt i byggematerialer. PCB og asbest kan give anledning til en række alvorlige problemer og sundhedsrisici for bygningernes brugere ved at forurene indeklimaet.

I dag er det ulovligt at anvende PCB- og asbestholdige byggematerialer og i nogen grad også bly, men de forurenende stoffer findes stadig i mange gamle bygninger. Derfor er det også vigtigt at få professionel råd og vejledning ved ombygning og nedrivning. Som bygherren har du nemlig pligt til at anmelde nedrivning og renovering samt pligt til at sikre, at miljøfarlige stoffer bliver fjernet korrekt.

Hvis skadelige stoffer som PCB, asbest og bly er til stede, kan det gøre renoveringsprojekter og nedrivningsopgaver meget dyrere end forventet.

Vi rådgiver om og foretager registrering af PCB, bly og asbest til både professionelle og private bygherrer. Det omfatter blandt andet:

  • Screening
  • Bygningsgennemgang med prøveudtagning, samt registrering af mulige PCB, asbest og blyholdige byggematerialer
  • Kortlægning af miljøskadelige stoffer
  • Måling af indeluftens indhold af PCB
  • Laboratorieundersøgelse af prøver
  • Udførelse af handlingsplan
  • Udførelse af udbudsmateriale
  • Kvalitetssikring af sanering
  • Rådgivning om affaldshåndtering

Vi kan hjælpe med

PCB i bygninger Arrow pointing right

Siden 1977 har det været forbudt at anvende PCB i bygninger, men det forekommer stadig i for eksempel fugemateriale omkring vinduer og døre, forsegling af kanter i termoruder, fuger mellem facadeelementer i beton, mellem altaner og trapper og i udendørs maling og linoleumsgulve.

Vi tilbyder registrering og rådgivning om PCB i bygninger.

PCB (polyklorerede bifenyler) er blandt de 12 farligste kendte miljøgifte. Stoffet ophobes i fødekæden og er svært nedbrydeligt. PCB anses blandt andet for at være kræftfremkaldende samt påvirke evnen til forplantning. Fra ca. 1950-1977 blev PCB anvendt blandt andet som blødgører i såvel elastiske som plastiske fugemasser i alle typer af bygninger. Den 1. januar 1977 trådte et forbud i kraft mod PCB-holdige produkter i åben anvendelse.

Bygningsejeren er forpligtet til at sikre, at PCB-koncentrationen i indeluften såvel i private som i offentlige bygninger ikke overstiger de vejledende grænseværdier. En-familiehuse er ikke omfattet af dette.

Asbest i bygninger Arrow pointing right

Asbest er et naturmateriale, som har været anvendt og indgår blandt andet i forbindelse med isolering af rør, tagplader og loftplader. Asbest optræder som fibre.

Vi tilbyder registrering og rådgivning om asbest i bygninger.

Asbest i byggematerialer har været anvendt fra 1920'erne og frem til slutningen af 1980'erne. Indånding af asbestfibre medfører risiko for asbestose samt lunge- og mavetarmkræft.

Bygherre, ejer eller bruger er ansvarlig for registrering af asbestforekomster indvendig i bygningen. Registrering af asbest omfatter alle indvendige asbestforekomster for alt erhvervsmæssigt byggeri. Ødelagt eller beskadiget asbest skal indkapsles eller forsegles.

Bly i bygninger Arrow pointing right

Bly er et tungt og blødt metal, der ikke ruster. Bly har gennem århundreder været brugt i et utal af produkter på grund af sine unikke egenskaber. For eksempel i maling, i vandrør, kapper i jordkabler, tage, taginddækning samt lodninger i blandt andet elektronik.

Vi kan hjælpe med registrering og rådgivning om bly i bygninger.

Bly er et giftigt tungmetal, der ophobes i naturen og i mennesker. Det betyder, at selv små mængder bly kan medføre en sundhedsskade. Bly påvirker nervesystemet. Derudover er bly også giftigt for vand og jordorganismer.

Siden 2000 er en række regler for brugen af bly trådt i kraft. Der findes dog stadigvæk produkter, hvor det endnu ikke er lykkedes at udvikle og markedsføre alternativer. Det er derfor stadigvæk tilladt at bruge bly i disse produkter.

Kontakt Jacob Damborg Kristensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.