Person on an electric scooter at dusk with lights glowing

Sähköistämisellä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Kirjoittaja Vinni Jürgensen

Sähköistämisen tulevaisuus – Engineered by AFRY

Me AFRYllä uskomme kestävän tulevaisuuden luomiseen. Engineered by AFRY kiteyttää sen, mikä on työtämme ja millaisia mahdollisuuksia ratkaisumme tarjoavat kestävän tulevaisuuden luomiseksi.

Sähköistäminen edistää energiamurrosta

Planeettamme on ennennäkemättömän haasteen edessä: ilmastonmuutosta on hillittävä, ja yhteiskunnat ottavat askelia kohti hiilineutraaliutta tulevina vuosikymmeninä. Kestävän tulevaisuuden saavuttamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi kaikilla aloilla tarvitaan teknologioiden ja innovaatioiden valjastamista. Yksi keskeinen ratkaisu on sähköistäminen. Eri alojen sähköistämisellä on keskeinen rooli energiamurroksessa ja kestävässä kehityksessä.

Fossiilisesta energiajärjestelmästä päästöttömään energiantuotantoon

Nykyiset energianlähteet nojaavat edelleen suurelta osin fossiilisiin polttoaineisiin, joista päästävät paljon hiilidioksidia ilmakehään ja edistävät ilmastonmuutosta. BP:n World Energy 2021 -tilastokatsauksen mukaan hiilen, öljyn ja kaasun osuus energiankulutuksesta oli 84 % globaalisti vuonna 2020. Tämä osoittaa, että siirtymisellä puhtaaseen, luotettavaan ja edulliseen energiajärjestelmään on kiire.

Sähköistämisen tavoitteet

Hiilineutraalius edellyttää neljän tavoitteen saavuttamista:

  1. Talouden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
  2. Liikenteen tehostaminen
  3. Puhtaampi ilmanlaatu
  4. Kotien ja kaupunkien digitalisointi

Sähköistämisellä voidaan edistää kaikkien näiden tavoitteiden toteutumista. Talouden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tarkoittaa uusiutuvan sähkön osuuden lisäämistä energiapaletissa niin, että uusiutuvaa sähköä käyttävät paitsi kotitaloudet ja yritykset myös liikenne ja teollisuus. Liikenteen tehostaminen tarkoittaa puolestaan siirtymistä sähköajoneuvoihin päästöjen vähentämiseksi ja ilmanlaadun parantamiseksi. Sähköistäminen mahdollistaa myös älykkäämmät kodit ja kaupungit, joissa teknologiaa voidaan käyttää tehokkaasti energiankulutuksen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Miten AFRY edistää sähköistämistä?

AFRYllä on keskeinen rooli kestävän tulevaisuuden luomisessa. AFRY suunnittelee ja kehittää ympäristöystävällisiä ja taloudellista arvoa luovia ratkaisuja kestävyyden edistämiseksi.

AFRYn ja Iberdrolan vuonna 2020 yhteisesti laatimassa Roadmap to zero-carbon EU energy sector -raportissa tunnistettiin keskeiset tekijät energiasektorin hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä Euroopassa. Raportin mukaan tarvitaan nopeaa sähköajoneuvojen yleistymistä liikenteessä, lämpöpumppuratkaisuja kiinteistösektorilla ja monipuolista energiapalettia teollisuudessa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Energiasektorilla uusiutuvien energiamuotojen yleistyminen edellyttää puolestaan kysyntäjoustoa, jossa esimerkiksi sähköajoneuvojen ja lämpöpumppujen liittäminen älykkäisiin sähköverkkoihin auttaa tasapainottamaan kysynnän ja tuotannon vaihteluita ja välttämään sähkön kulutuksen rajoituksia tai kuormahäviöitä. Myös vihreällä vedyllä on tärkeä rooli täydentämässä sähköistämisen tuomia hyötyjä.

Me AFRYllä vastaamme yhteiskunnan eri osa-alueiden sähköistämisen trendiin tarjoamalla eri suunnittelualojen palveluita niin liikenteeseen, kiinteistösektorille ja tulevaisuuden kaupunkien kehittämiseen kuin energiasektorille ja teollisuuteen.

Mikä voi uhata tai hidastaa tavoitteiden saavuttamista?

Sähköistämisen esteenä voi kuitenkin olla useita tekijöitä:

  1. Sähköautoihin siirtyminen ja energiajärjestelmien päivittäminen ovat kalliita alkuinvestointeja, ja investointien takaisinmaksuaika voi olla useita vuosia.
  2. Vihreä siirtymä ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen edellyttävät monia maaperästä louhittavia ja muita kriittisiä mineraaleja, joiden saatavuudesta käydään kovaa kilpailua. Niitä tarvitaan tuuliturbiinien, aurinkopaneelien, sähköautojen ja akkujen sekä älyratkaisujen ja tieto- ja viestintätekniikan laitteiden valmistukseen.
  3. Lisäksi energia-alaa ja liikennettä koskevat politiikat ja säädökset eivät välttämättä tue sähköistämistä ja puhtaan energian laajamittaisempaa käyttöä. Lisäksi sähköverkkojen kestävyydeltä vaaditaan enemmän, ja tarvitaan myös energian varastointiin liittyviä ratkaisuja kuten akkuteknologioita luotettavan ja tasaisen energiansaannin varmistamiseksi.

Yhteistyöllä puhtaampaan tulevaisuuteen

Nämä haasteet edellyttävät valtioiden, teollisuuden, energiayhtiöiden ja yhteisöjen välistä yhteistyötä. Teollisuudelta ja valtioilta odotetaan politiikkoja ja säädöksiä, joilla kannustetaan ja tuetaan siirtymistä puhtaisiin teknologioihin, sekä investointeja uusiutuvaan energiaan ja kestävään sähköverkkoon. Energia-alan yhtiöiltä odotetaan puolestaan puhtaiden energiateknologioiden laajentamista ja parempien varastointiratkaisujen käyttöönottoa, kun taas yksilötasolla me kaikki voimme muuttaa elämäntapaamme ekologisemmaksi.

Päästöttömän energiantuotannon edistämä sähköistäminen on keskeinen osa puhtaan tulevaisuuden saavuttamisessa. Se voi vähentää hiilidioksidipäästöjä taloudessa, tehostaa liikennettä, taata puhtaamman ilmanlaadun sekä digitalisoida kotimme ja kaupunkimme. Vaikka edessä voi olla useita haasteita, kuten korkeat investointikustannukset, poliittiset esteet ja sähköverkon kestävyys, murroksella on valtava potentiaali. AFRY omalta osaltaan mahdollistaa tätä murrosta yhdessä asiakkaidensa ja kumppaniensa kanssa.

Person on an electric scooter at dusk with lights glowing

Tutustu palveluihimme

Katso, miten AFRY voi tukea sinua siirtymässä kestäviin ratkaisuihin.