Sun over Vasasca Valley

Flere vil se til solkraft i takt med et økt energibehov

Solkraft er en ren, lett tilgjengelig og uuttømmelig energikilde.

I takt med verdens økende energibehov vil solkraft spille en stadig viktigere rolle i det globale energisystemet. Solkraft på bygg anses i den forbindelse som en essensiell del av løsningen for å raskt og rimelig skaffe mer fornybar kraft for næringsliv og forbrukere. AFRY har satset på solceller og energilagring over tid, og jobber blant annet med forstudier, detaljprosjektering og andre tekniske rådgivningstjenester.

Wenche Fadnes AFRY Norge
Wenche Fadnes, fagansvarlig for solceller og energilagring i AFRY

Solenergi er enkelt forklart lys- og varmestråling fra sola. Strålingen vil variere etter hvor man befinner seg i verden, og i forhold til hvilken vinkel og himmelretning den treffer en flate.

– Med bruk av solceller kan solenergi konverteres direkte til elektrisk energi. Norge har mange soltimer og gode forutsetninger for produksjon av solenergi. I tillegg fungerer solceller optimalt i kaldere temperaturer, da lav temperatur gjør at virkningsgraden til panelet øker, sier Wenche Fadnes, fagansvarlig for solceller og energilagring i AFRY.

Hun viser til at solcelleanlegg er en bærekraftig måte å produsere strøm på, da det omdanner solenergien som allerede finnes lokalt.

– Et solcelleanlegg er en installasjon som bruker solenergi til å produsere strøm. Det består av paneler som er montert på tak, fasader eller andre egnede steder hvor det er hensiktsmessig å kunne fange sollys. Dagens paneler greier å omdanne omtrent 20% av innstrålt energi til strøm. Dette er en del lavere enn for solfangere, som kun fanger opp varme. For å få utnyttet et solfangeranlegg på en god måte er man avhengig av at det er et betydelig varmebehov i bygget gjennom vår- sommer- og høstmånedene. Solcelleanlegg er derfor i de fleste tilfeller mest aktuelt.

Sofienberg skole solceller
Wenche Fadnes på befaring på taket av Sofienberg ungdomsskole i Oslo

Stort potensial, men fortsatt en liten del av kraftproduksjonen

Ifølge Trond Schjerven, seksjonsleder for elektro og fornybar energi i AFRY, er det et stort potensial for montering av flere solcelleanlegg i Norge.

– I Norge økte utbyggingen av solkraft med 350 prosent fra 2021 til 2022, men fortsatt står solkraft for en svært liten del av norsk kraftproduksjon. Noe av grunnen til dette kan være at investeringer i solceller er følsomt for hvordan man predikerer fremtidig strømpris. Med de prognosene som er utarbeidet av Statnett vil en investering i solcelleanlegg typisk gi en tilbakebetalingstid på 10-15 år, sier han.

Trond Schjerven AFRY Norge
Trond Schjerven, seksjonsleder for elektro og fornybar energi i AFRY

Kan installeres på både nye og eksisterende bygg

Schjerven er tydelig på at solceller både kan installeres på nye og eksisterende bygg. Når et nytt bygg skal realiseres er det imidlertid viktig at installeringen av solceller tas med tidlig i planleggingen. Dette er betydningsfullt både for orientering av bygget i forhold til sol, horisont, fasade, samt takutforming og plassering av teknisk rom.

– Samtidig er det heller ingen begrensninger i forhold til eksisterende bygg. Man kan ha takmontert solceller og installere anlegg på fasade som skal rehabiliteres. Imidlertid må bæring kontrolleres og eventuelt forsterkes, samt taktekking rehabiliteres dersom det har kort gjenværende levetid, utdyper Schjerven.

Sofienberg skole fasade solcellepanel
Bygningsintegrert solcellevegg på Sofienberg ungdomsskole i Oslo

Solenergi som en del av fagmiljøet for elektro

- Det som kanskje skiller AFRY fra øvrige rådgiverfirmaer i Norge er at vårt fagmiljø innenfor solenergi er samlet under elektrofagmiljøet. Det betyr at alle våre rådgivere har en solid elektrobakgrunn, i tillegg til kompetanse på solenergi, sier Fadnes.

I AFRY har det blitt etablert en egen nettverksgruppe innen solenergi for kollegaer i Norge og Sverige hvor de deler erfaringer og bistår hverandre med å løse utfordringer. I tillegg har de også tverrfaglig samarbeid på tvers av de andre fagområdene innen bygg og miljø.

- Det sistnevnte samarbeidet er særlig verdifullt når vi skal løse prosjekter for kunder hvor det er snakk om solceller på eksisterende bygg, sier Fadnes.

Sun setting beyond a row of solar panels

Stor økning i bruk av solenergi og etablering av anlegg

I 2023 utførte AFRY både en utredning på vegne av Gran kommune og Nittedal kommune. Gran kommune ønsket å vurdere grad av egnethet for etablering av solcelleanlegg på sine nærmere 40 000 kvadratmeter med tak på formålsbygg i kommunen. Nittedal kommune ønsket også å utrede lønnsomheten ved å installere solceller på 12 forskjellige lokasjoner, for to av disse lokasjonene ble også bergvarme utredet. Resultatene viser at det er flere av de nyeste byggene som er lønnsomme for etablering av solcelleanlegg.

Fadnes og Schjerven er enige om at solcelleanlegg både gir økonomiske og miljømessige gevinster.

– Vår vurdering er at bruken av solceller er i stor utvikling. Vi tror at det generelt vil bli en sterk økning i bruk av solenergi, hvor det både kommer nye produkter og anvendelsesområder for denne energikilden. Dette vil kanskje også påvirke de regulatoriske rammevilkårene for bruk av solenergi. Både Wenche og jeg deler vel den samme oppfatningen om at det i fremtiden mest sannsynlig vil komme et EU-krav om at alle nybygg har solceller. I tillegg er det tenkelig at det vil bli billigere å installere solcellepaneler, avslutter Schjerven.