Overvann Transportation Norge

Vi må ha respekt for overvannet

Kraftigere og hyppigere styrtregn som følge av klimaendringer, fortetting av byarealer og sprengt kapasitet på avløpssystemene gjør overvann kostbart og mer utfordrende enn noen gang. Håndtering av overvann handler om å sikre at det ikke skjer skade på helse, miljø og infrastruktur. Samtidig er det også et ønske om å ivareta vannet som en ressurs istedenfor å se på det som et problem. Hvordan kan man egentlig forberede seg til håndtering av ekstreme flomhendelser, og hvilke gevinster får man av god overvannshåndtering?

Vi har snakket med tre av AFRY’s eksperter på området for å utdype utfordringer og muligheter med overvannshåndtering.  

– Det ligger på mange måter i ordet hva det vil si å håndtere overvann. Nå, mer enn før, handler det om å prosjektere og bygge bærekraftige løsninger. Både når det kommer til miljø og økonomi, sier Trine Røer, sivilingeniør innen VA i AFRY.

For det første handler det om i større grad å håndtere overvann åpent og naturbasert gjennom infiltrasjon og fordrøyning. For det andre handler det om rensing av overvann. Dette er særlig knyttet til vanlige nedbørshendelser. For det tredje handler det om trygg bortledning av flomvann ved større nedbørshendelser. Spesielt når det kommer til reduksjon i skadepotensial fra flomvann må utbyggere, grunneiere og kommuner i langt større grad tenke proaktivt, mener Trine.  

Hun får støtte av kollega og geotekniker, Bahatin Gündüz. Han har nylig gjennomført flere befaringer i Valdres hvor skadene etter ekstremværet Hans er langt mer fremtredende enn i Oslo. -Kartlegging av vannveier og dimensjonskontroll på eksisterende vannveier og stikkrenner bør være et minimum sier Bahatin og spør retorisk: Har grunneiere og kommuner råd til å la være?  

Overvann Transportation Norge
Fra venstre: Mohammed Adeysey, vegplanlegger; Bahatin Gündüz, geotekniker og Trine Røer, sivilingeniør innen VA i AFRY.

Et tverrfaglig grensesnitt  

I AFRY ses overvannshåndtering som et tverrfaglig fagområde, hvor både veg, vann og avløp (VA), Landskapsarkitektur og geoteknikk jobber tett sammen.  

– Vi ser fordelene av å bruke vår tverrfaglige kompetanse i prosjekter som handler om overvannshåndtering. Jeg vil også si at denne tverrfagligheten er særlig relevant i akutte situasjoner, som ved ekstremværet Hans, som førte til store ødeleggelser. I Nittedal raste eksempelvis en vei ut på grunn av for stor vannføring i en bekk. Her hjalp AFRY kommunen på kort varsel med underlag for gjenoppbygging av veien. Det var da en trygghet å ha med geoteknikk på befaring fordi de ser andre ting enn det vi i VA-rådgivere ser, og sammen kan vi best se helhetlige løsninger. Dette gjorde at vi kunne ta raske beslutninger, noe som sikret en effektiv gjenoppbygningsprosess, forklarer Trine.  

Nå håper hun at flere vil søke tverrfaglig kompetanse før de akutte situasjonene oppstår: -Jeg er overbevist om at fagkyndige vurderinger av dagens vannveier vil kunne hjelpe med å lage prioriteringer for pengebruk på vedlikehold og oppgradering. Dette er langt mer fornuftig pengebruk enn å lappe sammen skader som oppstår fordi man ikke har sett fremover.  

Ulike måter å håndtere overvann på  

Hos AFRY dukker nå overvann og flom opp som tema hos flere fagdisipliner. Bahatin utdyper: -Vi som jobber med geotekniske vurderinger må stadig oftere ta overvann med i betraktningene, forklarer han.  

Innen hans fag handler overvannshåndtering både om vannet som samler seg på overflaten, og vannet som finnes i grunnen.

– For oss finnes det ulike måter å håndtere overvann på. Vi ser både på drenering for å føre vannet dit vi ønsker det, og om det er spesielle situasjoner så går vi inn med erosjonssikring. Her jobber vi ofte tett sammen med VA-rådgiver eller hydrolog, forteller Bahatin.  

Mohammed Adeysey som jobber med vegplanlegging deler den tilnærmingen: – Når det kommer til overvannshåndtering på veg så er det vår oppgave å finne løsninger som bidrar til å lede vannet bort fra selve kjørebanen, og hvordan dette vannet skal føres til åpne grøfter og renseløsninger. I likhet med geoteknikk handler dette i stor grad om drenering. Av den grunn drar vi nytte av hverandres fagkunnskap når det kommer til prosjekter om overvannshåndtering.  

Han understreker viktigheten av å legge til rette for at vegbanen blir robust som flomvei ved ekstremhendelser.  

Pedestrian route by the water, buildings in the background

Kartlegging av hvor det er fornuftig og lønnsomt å gjennomføre tiltak  

Felles for både VA, geoteknikk og veg er viktigheten av å kartlegge hvor det er fornuftig og samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjennomføre tiltak for overvann.  

– Kartlegging handler både om å gjennomføre flomanalyser og overvannsanalyser, og viktigheten av å tenke samarbeid i hele prosessen. Basert på analysene som gjennomføres lager vi blant annet skybruddsplaner, som både tar høyde for klimaendringer og større nedbørshendelser, sier Trine.  

Innspill fra VA, geoteknikk og veg er også ansett som en forutsetning for å få til gode overvannsløsninger. Mohammed og Bahatin understreker at en slik type kartlegging i større grad må brukes av grunneiere til å prioritere vedlikehold og oppgraderinger.  

- I tillegg MÅ overvannshåndtering i større grad inkluderes i tidligfasen av prosjekter. Dette vil, i vårt tilfelle, være viktig for å vurdere sannsynlighet for overvann på en veistrekning, noe som eksempelvis kan bidra til økt trafikksikkerhet. Kontroll på flomveier vil sikre robuste veier i et lengre tidsperspektiv, mener Mohammed.

– Gode overvannsløsninger vil medføre lavere kostnader tilknyttet skade på grunn av flom. I tillegg er man nødt til å satse enda mer på å utvikle ressurser og kompetanse på overvannshåndtering. Det er ikke nok å sette av penger til gjenoppbygging etter skader. Man må utvikle gode løsninger som reduserer skadene. Da er man avhengig av riktig kompetanse og erfaring, sier Mohammed og påpeker hvor heldig han er som jobber i et miljø hvor han har mulighet til å dra veksel på ulik fagkompetanse.

Overvann Transportation Norge
Fra venstre: Bahatin Gündüz, geotekniker; Trine Røer, sivilingeniør innen VA og Mohammed Adeysey, vegplanlegger i AFRY

Men hvilke gevinster kan man få av god overvannshåndtering?

Foruten det åpenbare, som handler om reduserte kostnader etter skader fra overvann og flom, fremhever både Trine, Mohammed og Bahatin andre fordeler ved bærekraftig overvannshåndtering.  

– Vårt mål som tverrfaglige rådgivere er å komme med løsninger som både begrense skadevirkninger på infrastruktur, samtidig som man skaper positive elementer i miljøet. Åpen, naturbasert overvannshåndtering vil sikre stabilt nivå på grunnvannsstand, utnyttelse av naturens renseevne og opprettholdelse av vannets naturlige kretsløp. I tillegg øker potensialet for biologisk mangfold, sier Trine. Bahatin er opptatt av å redusere risikoen for flomrelaterte helseproblemer, og at man bidrar til å beskytte økosystemet. Mohammed fremhever sosial bærekraft og at flere blågrønne flater for overvann i byrommet innbyr til fysisk aktivitet og reduserer stress.

Det er ikke forsikringsselskapene og skade erstatningene som vil løse overvannsutfordringene, det er utbyggere, grunneier og rådgiver i felleskap sin oppgave!

For mer informasjon om våre tjenester, ta kontakt med:

Anton Husøy - Director Transportation in Norway

Anton Husøy

Direktør Transportation i Norge

Kontakt Anton Husøy

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.