hospital ward bed healthcare

Helse Sør-Øst (HSØ)

Screening av tarmkreft

Tarmkreft er et betydelig helseproblem i Norge. Helse Sør-Øst (HSØ) etablerer derfor et nasjonalt screening-program som kan redde mange liv. AFRY har levert konsept, arkitektur og løsning.

I 2020 ble det avdekket 4494 tilfeller av tarmkreft og 1524 av dem resulterte i dødsfall. En stor utfordring er at det kan ta lang tid før sykdommen oppdages siden den har få merkbare symptomer. Tidlig avdekking og behandling kan derfor ha mye å si for sykdomsforløpets lengde og kan drastisk bedre sjansene for overlevelse.

Screening er en masseundersøkelse for presumptivt friske og symptomfrie personer. Formålet er å oppdage og eventuelt behandle sykdommen så tidlig som mulig. Undersøkelsen består av en enkel hjemmetest. De med positiv prøve kalles inn til grundigere undersøkelse med eventuelle prøver eller fjerning av mistenkelig vev i tarmen.

I 2018 startet HSØ etableringen av et nasjonalt screening-program. Fra 2022 tilbys undersøkelsen alle menn og kvinner fra fylte 55 år. Siden oppstarten har det vært engasjert virksomhetsarkitekt fra AFRY. Arkitekten har hatt ansvar for utforming av både konsept, arkitektur og løsning, og samtidig sikret at dette gir forventede gevinster.

AFRY har levert:

  • Avklaring av behov og valg av konsept
  • Arkitekturbeskrivelse
  • Løsningsbeskrivelse
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Rådgivning for utvikling, etablering og driftskonsept for støttesystem for administrasjon, kvalitetskontroll og selvbetjening.

Verdi for kunde og pasienter:

For pasienter gir tidlig oppdagelse et mindre alvorlig forløp, mindre belastende behandling og bedre livskvalitet. For samfunnet forventes en reduksjon i dødelighet med 25% for tarmkreft. Tidlig diagnose gjør også sykdommen enklere og billigere å behandle for helseforetakene. Samlet gir dette store samfunnsøkonomiske gevinster.

HSØ har fått et konsept, en arkitektur og løsning som legger tilrettelegger for effektiv, kvalitetssikret og forsvarlig drift av programmet.

Fakta om programmet:

  • Oppdragsgiver: Helse Sør-Øst
  • Omfang: 100%
  • Tidsrom: 2018-?
  • Sted: Oslo
  • Våre leveranser: Virksomhets. og løsningsarkitektur.
Rune Hjortdahl - Direktør Digital Services i Norge
Rune Hjortdahl
Direktør Digital Services i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Rune Hjortdahl

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.