Harmaasorsa

Lintuvesiä kunnostamalla tuet taantuneita vesilintukantoja ja luonnon monimuotoisuutta

Lintuvesiä kunnostamalla tuet taantuneita vesilintukantoja ja luonnon monimuotoisuutta

Vesilinnut ovat tärkeä osa Suomen ainutlaatuista luontoa, ja niiden elinympäristöjen suojelu on avainasemassa monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Silkkiuikku
Silkkiuikku, William Velmala, Uudenmaan ELY-keskus

Valitettavasti jopa puolet kosteikkojen vesilinnuista on uhanalaisia. Merkittävin syy tähän on vesistöjen rehevöityminen, jonka seurauksena vesilintujen suosimat vesistöt ranta-alueineen kasvavat umpeen. Lisäksi rehevöityminen saa aikaan veden sameutumista ja särkikalakantojen kasvua. Yhdessä nämä tekijät johtavat ravintokilpailuun, joka pienentää vesilintujen tärkeimpien ravinnonlähteiden, uposkasvien ja pohjaeläinten määrää. Osansa vesilintukantojen taantumisessa arvioidaan olevan myös pienpedoilla, kuten supikoirilla ja minkeillä, jotka on luokiteltu haitallisiksi vieraslajeiksi.

Kosteikkojen ja lintuvesien kunnostaminen on välttämätöntä monien ranta- ja vesilintujemme suojelulle. Kunnostuksilla voimme auttaa laajaa joukkoa uhanalaisia ja taantuneita lintulajeja, kuten punasotka, silkkiuikku, lapasorsa sekä nokikana. Edellä mainittujen lajien kohdalla taantuminen on ollut selkeästi havaittavissa jo useamman vuosikymmenen ajan. Vesilintujen ohella myös kahlaajat hyötyvät kosteikkojen ja lintuvesien kunnostamisesta. Lisäksi kunnostuksilla voimme parantaa lukuisten kosteikoilla elävien uhanalaisten hyönteisten ja kasvien elinmahdollisuuksia.

Helmi-ohjelman tavoitteena on kunnostaa 80 arvokkainta kosteikkoa ja lintuvesikohdetta vuoden 2023 loppuun mennessä

Muun muassa Luonnonvarakeskuksen laskennat osoittavat monien vesilintulajien taantuneen viime vuosina yhä entisestään. Helmi-elinympäristöohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma, jolla pyritään vahvistamaan Suomen luonnon monimuotoisuutta sekä turvaamaan luonnon tarjoamia tärkeitä ekosysteemipalveluja. Suurin osa merkittävistä kosteikoista ja lintuvesistä on jo suojeltu tai sijaitsee valtion mailla. Helmi-ohjelman tavoitteena on kunnostaa näistä 80 arvokkainta ja kiireellisimmin kunnostusta kaipaavaa kohdetta vuoden 2023 loppuun mennessä. SOTKA-sorsalintujen tilan kohentaminen -hanke on osa Helmi-ohjelmaa, mutta SOTKA-hankkeissa painotus on elinympäristöjensä suhteen vaateliaissa sorsalinnuissa. Kunnostustoimia kosteikoilla ja lintuvesillä ovat esimerkiksi ruoppaus, niitto, laidunnus, vedenpinnan nosto, laskeutusaltaiden rakentaminen, vieraspetopyynti ja hoitokalastus.

AFRYn kunnostushankkeet Lohjalla: Kutsilanselän ja Vaanilanlahden kunnostus Natura 2000-alueella

Viimeisimpiä AFRYn suunnittelemia kunnostuskohteita ovat Lohjalla sijaitsevat Kutsilanselkä ja Vaanilanlahti, jotka ovat osa Nummi-Pusulan lintuvedet Natura 2000-aluetta. Laadimme kohteille ensin Uudenmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta kunnostussuunnitelmat, minkä jälkeen kunnostussuunnitelmissa esitetyille toimenpiteille tullaan hakemaan vesilain mukaiset luvat. Koska maanomistajat ovat yksi tärkeimmistä sidosryhmistä näissä hankkeissa, on heiltä tiedusteltu tässä vaiheessa jo alustavasti suostumusta toimenpiteisiin.

Dronekuvaa Kutsilanselän yllä.
Näkymää Kutsilanselän yllä. Kuva: Joni Uusitalo, Uudenmaan ELY-keskus.

Sekä Kutsilanselällä että Vaanilanlahdella on esitetty toimenpiteiksi veden vaihtuvuuden ja laadun parantamista ruoppauksilla ja vesikasvillisuuden niitoilla sekä laskeutusaltaiden rakentamista vesistöön johtaviin uomiin. Erityisesti naurulokkeja varten on suunniteltu pesimäsaarekkeiden eristämistä, jolloin pienpedot ja muut munavarkaat eivät pääse pesiin yhtä helposti käsiksi. Lisäksi Vaanilanlahdella toimenpiteenä on parantaa laidunnuksen edellytyksiä ennallistamalla karjaa varten penkkapolku.

Yksi kunnostushankkeiden tavoitteista on myös alueelle laajasti levinneen vieraskasvilajin, isosorsimon, hillitseminen.

Linnuston ohella luonnon monimuotoisuutta lisäävillä toimenpiteillä luodaan samalla elinympäristöä alueella esiintyvälle tiukasti suojelulle täplälampikorennolle. Kunnostushankkeilla on niin ikään positiivinen vaikutus alueiden virkistyskäytön ja kiinteistöjen arvon näkökulmasta.

Taivaanvuohi
Taivaanvuohi, William Velmala, Uudenmaan ELY-keskus

AFRYltä monipuoliset vesistökunnostuksen palvelut

Jos kosteikko- ja lintuvesikunnostukseen liittyvät asiat huolettavat tai ovat muuten ajankohtaisia, olethan yhteydessä meihin vesistökunnostuksen asiantuntijoihin. Meillä AFRYlla on laaja kokemus kunnostushankkeiden suunnittelusta, lupaprosessista, rahoitushakemuksista ja toteutuksesta.

Dronekuvaa Vaanilanlahden yllä.
Vaanilanlahden dronekuva. Kuva: William Velmala, Uudenmaan ELY-keskus.

Ota yhteyttä

Laura Virtanen - Ympäristökonsultti, Espoo

Laura Virtanen

Ympäristökonsultti, Espoo

Ota yhteyttä: Laura Virtanen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.