Sun shining on moss covered forest

Suunnittelijalla on työkaluja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen infrahankkeissa

Suunnittelijalla on työkaluja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen infrahankkeissa

Luonnon monimuotoisuus on vähentynyt elinympäristöjen muuttumisen, luonnonvarojen ylikäytön, haitallisten päästöjen ja vieraslajien sekä ilmastonmuutoksen seurauksena. Jotta voimme hidastaa luontokatoa, meidän on edistettävä luonnon monimuotoisuutta yhteiskunnan eri osa-alueilla. Rakennushankkeissa tulisi aina olla lähtökohtana ihmisen vaikutuksen minimointi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen tai parantaminen.

Vihreyden maksimointi Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa.
Kuva: Kalasatamasta Pasilaan -hanke.

Meillä infrahankkeissa työskentelevillä suunnittelijoilla on tärkeä rooli siinä, että rakentamisessa huomioidaan aiempaa tarkemmin sen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. Me voimme tuoda hankkeisiin käytännön tekoja, joilla luontokatoa voidaan hidastaa. Esittelemme tässä blogitekstissä luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä, joita olemme itse päässeet hyödyntämään hankkeissamme AFRYllä.

Luonnon monimuotoisuuden edistämisen ratkaisut tehdään suunnitteluvaiheessa

Rakennushankkeessa pyritään siihen, että luontoa ei vahingoiteta. Jos näin kuitenkin käy tai uskotaan käyvän rakentamisen aikana, haitat pyritään minimoimaan jo suunnitteluvaiheessa tai syntyneitä haittoja kompensoidaan. Suunnitteluvaihe onkin luonnon monimuotoisuuden edistämisen näkökulmasta kaiken a ja o rakennusprosessissa.  

Tilaaja on saattanut esittää luontoarvon säilyttämiseen liittyviä tavoitteita jo tarjouspyynnössä tai ainakin hankkeen tavoitteissa tai suunnitteluohjeissa, mutta suunnittelijan kannattaa tuoda myös aktiivisesti ammattitaitoaan esiin konkreettisissa toimenpide-ehdotuksissaan tilaajan suuntaan, kun hanke alkaa. Silloin on oikea hetki vaikuttaa.

Kiskojen ympärille vihreää maksimoimaan kaupunkivihreys hankkeessa.
Kaupunkivihreyden maksimointi ratikkakiskojen yhteydessä. Kuva: Kalasatamasta Pasilaan -hanke.

Suunnitteluvaiheen alkaessa varmistetaan, että lähtötiedot alueesta ovat tiedossa. Yhteistyötä on hyvä tehdä ympäristöasiantuntijoiden, ja vihersuunnittelijoiden kanssa. Myös yhteistyö kuntien maankäytöstä vastaavien henkilöiden tai esimerkiksi paikallisten yhdistysten kanssa on usein tarpeen.  

Alueella laaditaan yleensä luontoselvitys, jossa tutkitaan muun muassa, mitä luontoarvoja alueella on, minkälaista luontotyyppiä siellä esiintyy. Selvityksen perusteella laaditaan suunnitelma tai vaikutusarviointi ympäristön suojelemiseksi ja edistämiseksi. Tämä auttaa pitämään ympäristövaikutukset minimissä ja parantaa hankkeen kestävyyttä.

Haitallisia vaikutuksia ennaltaehkäistään hyvällä suunnittelulla muun muassa seuraavilla tavoilla:  

  • Pidetään työalue mahdollisimman kapeana.  
  • Poistetaan mahdollisimman vähän puustoa ja kasvillisuutta.
  • Suojataan huomionarvoiset kohteet.
  • Rajoitetaan ajallisesti rakennustöitä niin, että voidaan huomioida eläinten pesimäaika tai suojella kasvillisuutta talven aikana.  

Mitä Kalasatamasta Pasilaan -ratikkahankkeessa on tehty luontokadon vähentämiseksi?

Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeen tavoitteita ovat olleet muun muassa kaupunkivihreän lisääminen ja luontoarvojen säilyttäminen tai kompensointi. Käytännössä olemme tehneet sitä seuraavaksi esittelemillämme tavoilla.

Hankealueelta on poistettu hallitusti haitallisia vieraslajeja ja hyödynnetty kierrätyskasvualustana muun muassa poistettua pintamaata. Kaadettuja puunrunkoja on hyödynnetty lahopuupökkelöinä, sillä ne toimivat elinympäristönä erilaisille sienille, sammalille ja hyönteisille. Olemassa olevia puita taas on säästetty ja siirretty alkuperäisestä paikastaan toisaalle. Viheralueita toteutetaan niittyinä nurmikon sijaan, koska niityt tarjoavat ruokaa ja levähdyspaikkoja pörriäisille. Niityt säästävät myös kunnossapidon kustannuksia, sillä niitty vaatii leikkausta kesäaikaan vain muutaman kerran, kun taas ruohonleikkuu voi olla viikoittaista.

Kalasatamasta Pasilaan hankkeen uudelleenhyödynnetyt lahopuupökkelöt.
Hyödynnetyt lahopuupökkelöt. Kuva: Kalasatamasta Pasilaan -hanke.

Kasvillisuussuunnittelussa on suosittu monimuotoisuutta, mikä säästää elinkaarikustannuksia. Yhden kasvin uupuminen paahdejakson aikana ei pakota koko istutusalueen uusimista. Parhaassa tapauksessa kasvi voi vielä kehittyä hyvin voivien lajien joukossa parempaan suuntaan. Hankealueella on suunniteltu muun muassa paahderataa ja niittyjä, aroistutuksia ja hulevesipainanteita.

Kaupunkilaiset ovat usein hyvin kiinnostuneita hankkeiden luontovaikutuksista, niin tässäkin ratikkahankkeessa, ja infrahankkeissa onkin paljon vuorovaikutteisuutta. Kalasatamasta Pasilaan -ratikkahankkeessa luonnon monimuotoisuuden edistämiseen on otettu mukaan helsinkiläisiä koululaisia, jotka ovat rakentaneet hyönteishotelleja alueille, joihin toivotaan pörriäisiä.

AFRYn asiantuntijoilla laaja-alaista osaamista luontoarvojen selvittämisestä ja huomioimisesta

Meillä AFRYllä on laajasti osaamista luontoarvojen ja ympäristövaikutusten selvittämisestä. Me luontoarvojen parissa työskentelevät asiantuntijat voimme osallistua luonnon monimuotoisuuden edistämiseen suunnittelutyöllämme. Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen infrarakentamisen hankkeissa ei ole vain välttämättömyys, vaan se tarjoaa myös mahdollisuuksia. Se voi parantaa hankkeen julkisuuskuvaa, lisätä kuntalaisten hyväksyntää ja tukea kestävän kehityksen tavoitteita. Lisäksi se voi auttaa varmistamaan, että tulevaisuuden sukupolvet voivat nauttia monimuotoisesta ja kestävästä ympäristöstä. Kun tarvitset asiantuntevaa konsultointia biodiversiteettikysymyksissä, olethan yhteydessä meihin – autamme mielellämme.

Kirjoittajat

AFRY contact person generic image

Hanna Ylitalo

Maisemasuunnittelija, Lahti

Ota yhteyttä: Hanna Ylitalo

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Anna Väisänen - Senior Consultant

Anna Väisänen

Johtava asiantuntija, vesiekologia

Ota yhteyttä: Anna Väisänen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.