engineer hand digital tablet

Digitalisaatiokatselmus – AFRY Smart Site

Hyödyntääkö yrityksesi digitalisaation mahdollisuuksia?

AFRYn Smart Site -ratkaisu tarjoaa systemaattisen lähestymistavan tuotanto-organisaation prosesseihin ja niiden tällä hetkellä käytössä olevien digitaalisten järjestelmien kokonaisvaltaiseen arviointiin.

Digitalisaatiokatselmus kattaa teknisten valmiuksien lisäksi nykyisten toimintatapojen ja kompetenssien tarkastelun. Lopputuloksena on priorisoitu suunnitelma digitalisaation paremmasta hyödyntämisestä asiakkaan omassa tuotantoympäristössä.

Digitalisaatiokatselmus auttaa kokonaisuuden hallinnassa

Digitalisaatiokatselmus auttaa yrityksiä, joilla on yhtä aikaa käynnissä useita toisistaan erillään olevia hankkeita ja kokonaisuuden hallintaan halutaan kokemusta ja näkemystä. Toisaalta tuotanto-organisaatioilla on haasteita lähteä liikkeelle digitalisaatioon liittyvissä hankkeissa ja siten hyödyntää digitalisaation tuottamaa arvoa liiketoimintansa kehittämiseen. Nämä yritykset kyllä ymmärtävät digitalisaation mahdollisuudet, mutta vision ja lähestymistavan määrittelyyn ja tarvittavien ratkaisujen toteuttamiseen tarvitaan ulkopuolisen apua.

Usein kyse on teknologian ja toimintatapojen yhteensovittamisesta sekä tarvittavien kompetenssien identifioinnista ja organisaation sitouttamisen tärkeydestä. Koska tunnemme tuotantolaitosten prosessit ja toimintatavat, pystymme auttamaan asiakastamme uusien ratkaisujen soveltamisessa myös käyttöönottovaiheessa.

Working with tables at the construction site

Digitalisointisuunnitelmaan kirjataan nykytilanne, haasteet ja kehityskohteet

Tehokas digitalisointisuunnitelma alkaa toiminnan arvioinnista, jotta ymmärretään nykyisten digitaalisten ratkaisujen ja mahdollisten projektien yksityiskohdat ja niiden toteutustapa. Tämä prosessi auttaa arvioimaan projektien tämänhetkistä kypsyyttä, toteutuksen haasteita ja potentiaalisia kehityskohteita. Tietoja kerätään myös nykyisten toiminnallisten mittareiden ja suorituskyvyn potentiaalin tunnistamiseksi. Liiketoiminnalle eniten lisäarvoa tuovat hankeaihiot priorisoidaan digitaalisiksi projekteiksi ja kirjataan yleiseksi digitalisointisuunnitelmaksi.

Digitalisation
Arvoketju tuotannon digitalisoinnissa
Arvoketju määritellään uudestaan joka päivä

Miksi digitalisaatiokatselmus kannattaa tilata juuri nyt?

  1. Tuotanto-organisaatiot ovat jääneet jälkeen arvon luomisessa digitaalisia ratkaisuja käyttäen.
  2. Tehokkuuden parantaminen on kestoteema yritysten strategiassa.
  3. Digitalisaation hyödyntäminen on välttämätön seuraava askel, jotta yritys voi menestyä nykypäivän digitaalisessa maailmassa.
  4. Digitaaliset ratkaisut ovat tulleet edullisemmiksi ja ne ovat kaikenkokoisten yritysten saatavilla.
  5. Tuotantolaitoksen tietoturva voidaan ratkaista saatavilla olevilla teknologioilla, joten digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen kannattaa.

Digitaalisen muutoksen hyväksyminen ja tarvittavien taitojen hankkiminen avaa uusia mahdollisuuksia ja auttaa yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä, edistämään innovaatioita ja saavuttamaan pitkän aikavälin kasvua.

Industrial digitalisation

Digitalisaatiokatselmus sisältää kolme vaihetta:

Vaihe 1, Arviointi Arrow pointing right

AFRYn asiantuntija käyttää arviointipohjaa, johon kerätään tietoja tosiasiallisista ja yksityiskohtaisista toiminnallisista mittareista, työnkuluista ja prosesseista. Arviointimalli perustuu AFRYn kehittämään kyselypohjaan ja vaatimuslistaan, joka sovitetaan asiakkaan liiketoimintaan.

Arviointi keskittyy sekä kvantitatiiviseen (esim. KPI:t ja mittarit) että laadulliseen (esim. prosessien yksityiskohdat, työnkulut ja toimintaohjeet) dataan.

Asiantuntijamme ehdottaa aloitettavaksi yhden liiketoimintaprosessin, joka perustuu yrityksen prioriteetteihin ja jota laajennetaan mahdollisesti muille liiketoiminta-alueille. Lopputuloksena saadaan käsitys meneillään olevista projekteista ja prioriteeteista sekä ymmärrys liiketoiminnan kokonaisvaltaisesta suorituskyvystä.

Vaihe 2, Tavoitteiden määrittely Arrow pointing right

Tämän vaiheen tarkoituksena on asettaa SMART-tavoitteet (Specific, Measurable, Achievable, Relevant ja Time-bound) organisaation laajempien tavoitteiden mukaisiksi. Tavoitteet kohdistetaan liiketoiminnalle eniten arvoa tuovien mittareiden kautta. Realistiset ja saavutettavissa olevat tavoitteet määritellään oikean tasapainon saavuttamiseksi nykyisen suorituskyvyn, sisäisten valmiuksien ja organisaation toiveiden välillä.

Vaihe 3, Tuotannon digitalisointisuunnitelma Arrow pointing right

Viimeisenä vaiheena priorisoidaan kehitysaihiot eli digitaaliset projektit ja asemoidaan ne toteutussuunnitelmaan. Tämä suunnitelma toimii pohjana strategiselle digitalisointisuunnitelmalle, jossa kuvataan vaiheet ja virstanpylväät ja investoinnin taso matkalla kohti digitaalisten projektien toteuttamista.

Hyvin määritelty digitalisointisuunnitelma tarjoaa selkeän, linjakkaan ja yksityiskohtaisen liiketoiminnallisen perustelun investoida digitalisaation kehittämiseen. Lisäksi se auttaa varmistamaan, että kaikki organisaation jäsenet ymmärtävät tavoitteet ja osaavat toimia niiden mukaisesti. Suunnitelma toimii ohjenuorana, joka auttaa organisaatiota sekä navigoimaan digitaalisten projektien toteuttamisen monimutkaisissa vaiheissa että kehittämään prosesseja, kulttuuria ja yrityksen digivalmiuksia.

Digitalisaatiokatselmus laaditaan asiakkaan lähtökohdista

Jotta voimme laatia katselmuksen tehokkaasti, hyödynnämme vakiokyselylomakettamme, vaatimusluetteloamme ja mallejamme koko projektin laajuudessa. Nämä mallit mukautetaan asiakkaan liiketoimintaympäristöön toimeksiannon alussa. Asiakkaan odotetaan jakavan alkutiedot ennen projektin aloittamista.

Suosittelemme digitalisaatiokatselmuksen laatimista hybriditoimintatapana (online ja etänä) arviolta kahdella käynnillä asiakkaan tuotantolaitoksella. Toimintatavan ja aikataulun yksityiskohdat sovitaan ennen projektin alkua.

Käytämme toimeksiannossa sekä toimialan että prosessiteknisiä asiantuntijoita sovitun laajuuden mukaisesti. Projektin onnistumisen varmistamiseksi tarvitsemme asiakkaan edustajien osallistumista n. 4-5 tuntia viikossa painottuen projektin ensimmäisiin viikkoihin.

Digital Industry 4.0 man in factory with tablet

AFRY Smart Site apuna digitaalisissa ratkaisuissa

AFRY Smart Site tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämiseksi ja tuotannon arvon maksimoimiseksi. AFRY Smart Site auttaa asiakaskohtaisen digitaalisen vision luomisessa sekä tavan toteuttaa erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Näin yritys saa nopeasti lisäarvoa olemassa olevista järjestelmistä ja tuotetusta datasta.

Kysy lisää

Tapio Koskinen - Sales Director, Process Industries Finland

Tapio Koskinen

Sales Director, Process Industries Finland

Ota yhteyttä: Tapio Koskinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.