Forest inventory landscape

Kaukokartoitusinventaariolla täsmämetsätaloutta

Luotettava metsävaratieto on edellytys kestävälle metsänhoidolle. Päivittäinen tiedon hallinta ja pitkän aikavälin päätöksenteko sisältävät monia tehtäviä, kuten hakkuusuunnittelua ja metsänhoitoa, metsän arvon seurantaa ja metsän hiilivaikutuksen määritystä. Kaikki näihin liittyvät päätökset kärsivät heikosta inventointitiedosta, mikä johtaa huonoon metsätalouteen sekä taloudellisesti että ekologisesti.

AFRY on kehittänyt kaukokartoitusmenetelmiä kestävää täsmämetsätaloutta varten, mahdollistaen metsän rakenteen ymmärtämisen puutasolla ja aluetasolla. Laajoille alueille, joilla on heikko infrastruktuuri, satelliittikaukokartoitus yhdistettynä maastotietoon ja koneoppimiseen on kustannustehokas valinta strategisille analyyseille ja investointipäätöksille. Operatiivista suunnittelua varten puutason inventoinnit drone-kuvien avulla ovat nyt realistinen ja tehokas vaihtoehto.

Kaukokartoituspalvelumme

Kun valitset oikean inventointimenetelmän tarpeisiisi, ota huomioon seuraavat seikat:

 • Tarkkuusvaatimus, metsäalueen laajuus, tiedon loppukäyttäjät
 • Olemassa oleva tieto, kuten kaukokartoitusdata, vanhat inventointiedot ja metsämallit
 • Käytettävissä olevat rahoitus, laite- ja infrastruktuuriresurssit
 • Valitaan joko täydellisesti kattava (100 %) puuston mittaus tai otanta
 • Kerätyn kaukokartoitusdatan käsittely tuloksiksi
 • Tulosten esittäminen ja visualisointi, integrointi metsätietojärjestelmiin

Smart Forestry -tiimimme on käytettävissä keskustelemaan näistä kysymyksistä ja valitsemaan yhdessä paras inventointimenetelmä organisaatiollesi.

Kaavio eri kaukokartoitusten tasoista
An overview graph showing three ways of creating remote sensing forest inventories

Yksittäisten puiden ja mikroalueiden hybridi-inventointi Arrow pointing right

Hybridi-inventointia käytetään kun tarvitaan huipputarkkuutta, mutta kohdealue on liian laaja dronekartoitukselle. Tyypillisesti hybridi-inventoinnissa käytetään LiDAR-aineistoja sekä perinteisiä ilmakuvia. Syöttötietoa voidaan myös yhdistää useista lähteistä: dronen tai hakkuukoneen tietoja opetusaineistona manuaalisen maastomittauksen vähentämiseksi sekä erittäin korkean resoluution satelliittikuvia korvaamaan ilmakuvia.

Hybridi-inventointi mahdollistaa kaikkien isojen puiden tulkinnan ja mittaamisen puutasolla sekä nuorten metsien inventoinnin aluetasolla

Hybridi-inventoinnin lopputulos on täydellisesti kattava yksittäisten puiden, mikrokuvioiden ja kuvioiden tasolla. Hybridi-inventoinnissa lasketaan varttuneen puuston läpimittajakaumat ja mallinnetaan pienemmät puut aluetasolta. Tuloksena saadaan tarkka ositus puutavaralajeihin puulajeittain.

Oheinen jakaumakaavio havainnollistaa, miten hybridi-inventointi sisältää sekä mitattuja että mallinnettuja tietoja.

Distribution chart showcasing how a hybrid inventory stack consists of both measured and modelled data
Three images displaying the same forest area using different layers of the hybrid inventory services.
Kolme kuvaa hybridi-inventoinnista, joista jokainen esittää lisäkerroksen tietoa (puut, mikrokuviot)
Puutason inventointi tarkkuusmetsätaloudessa Arrow pointing right

Puittainen drone-pohjainen inventointi sisältää mittaukset jokaisesta yksittäisestä puusta metsäalueella, luoden tietokannan, jota voidaan käyttää hiilimäärän arviointiin, metsänarviointiin tai metsänhoidon suunnitteluun.

Dronessa voi olla kamera, LiDAR-sensori tai molemmat käyttäjän tarpeiden mukaan.

Dronella voidaan kartoittaa yksittäiset puut ja mitata niiden pituudet erittäin tarkasti. Puun läpimitta ja runkotilavuus arvioidaan puutason malleilla. Olemassa olevien mallien tarkastelu ja uusien kehittäminen ovat osa AFRY:n inventointijärjestelmän käyttöönottoprosessia.

Puutason inventoinnit ovat olennainen osa täsmämetsätaloutta, jossa hakkuiden ja metsänhoidon optimointi viedään uudelle tarkemmalle tasolle.

Individual tree-level inventory and related distribution chart with measured data
Puutason inventointi ja siihen liittyvä jakaumakaavio mitatuilla tiedoilla
Boreaaliset metsät

Boreaalisilla metsillä on pitkät kiertoajat, vaihteleva metsänhoito ja useita puulajeja samalla kuviolla. Droneilla kartoitamme yksittäiset puut ja puulajit ja laskemme kuvioittaiset tulokset. Pohjoisten boreaalisten metsien olosuhteissa kuviottaiset tilavuusarviot voivat olla 50% tarkempia verrattuna perinteisiin inventointeihin.

Saavutetun tarkkuusparannuksen lisäksi perinteisten inventointimuuttujien avulla voidaan laskea puutason CO2-sidonta ja siten parantaa CO2-hyvityksen tarkkuutta.

 

Partial tree map of a boreal forest
Plantaasit

Tropiikin plantaasimetsät kasvavat nopeasti ja vaativat intensiivistä metsänhoitoa. Hoitotoimenpiteiden valinnassa on kyettävä reagoimaan nopeasti ongelmatilanteisiin.

AFRYn inventointipalvelua voidaan soveltaa puutason kuolleisuuskartoituksissa nuorissa taimikoissa ja varttuneemman puuston pituuden, läpimittojen ja runkotilavuuden arviointiin. Kaukokartoitukseen perustuva kuolleisuuskartoitus auttaa kenttähenkilöstöä löytämään huonosti kehittyvät istutusalueet ja suorittamaan täydennysistutuksia tai muita metsänhoitotoimenpiteitä.

Puittainen inventointi dronella tai lentokoneella kattaa täysin kuvioiden sisäisen vaihtelun ja tuloksena saadaan tarkempi hakkuta edeltävä puustotieto ja tämällisempi päätehakkuun ja hoitotoimenpiteiden ajoitus.

RGB Tree grid stack showcasing an area within a plantation
Laajojen metsäalueiden kartoitus satelliittikuvilla Arrow pointing right

AFRYllä on kustannustehokkaita ja skaalautuvia menetelmiä arvioida metsäntilavuutta lajikohtaisesti tai lajiryhmittäin kuviotasolla ja hilaruudukolla erittäin laajoilla alueilla, jotka kattavat satoja tuhansia tai jopa kymmeniä miljoonia hehtaareja. Metsäkuviot voidaan voidaan tulkita uudelleen, jos käytetään korkean resoluution satelliittikuvia. Tämä varmistaa tarkan ja objektiivisen kuvauksen metsäalueista.

Suurten metsäalueiden inventoinneissa voidaan käyttää drone-kartoituksia ja yksityiskohtaisia puittaisia inventointeja vähentämään kallista ja työvoimavaltaista maastomittausta. Drone-pohjaiset kartoitukset mahdollistavat kustannustehokkaan menetelmän mallinnusaineiston laajentamiseen yhdistettynä kattaviin satelliittikaukokartoitusaineistoihin. AFRY:n koneoppimismenetelmillä lähtätiedoista lasketaan koko alueelle inventoititulokset. Erityisen sopiva menetelmä on jopa laajoille ja syrjäisille alueille.

Oheinen jakaumakaavio havainnollistaa, miten satelliitti-inventointi sisältää vain mallinnettuja tietoja.

Large-scale forest inventories with satellite remote sensing consist of modelled data
Large-scale forest inventory as measured by satellite remote sensing
Satelliittikuvat laajan metsäalueen inventointiin. Kokonaiskuva täydentyy kolmella kuvalla, joissa on erilaisia tietokerroksia päällä.
Hiilikartoitus ja inventaariot Arrow pointing right

Hiilikartoitusprojektit voidaan toteuttaa olemassa olevilla tiedoilla, kuten on kuvattu hiilikartoitussivullamme.

AFRY voi myös suorittaa perusteellisen uuden metsäninventoinnin, mikäli olemassa olevaa inventointia on päivitettävä tai yksityiskohtaisempaa tietoa tarvitaan.

Esimerkiksi puutason tarkan inventointia voidaan soveltaa vapaaehtoisissa hiiliprojekteissa, jos yksittäisten puiden hiilensidontaa aiotaan esittää ja markkinoida.

Forest view from the air for mapping purposes, taken by a drone

Hyödyt Arrow pointing right
 • Yksityiskohtaiset ja tarkat inventoititiedot tukevat sinua esimerkiksi seuraavissa asioissa:
 • Parempien päätösten tekeminen tarkemman inventointitiedon perusteella
 • Tehokas tiedonhankinta yksittäisten puiden tasolla
 • Kuvioiden tarkentaminen yksittäisten puiden avulla ja hakkuiden suunnittelun tarkentaminen
 • Usein toistuva ja tarkka seuranta metsistäsi
 • Metsän hiilivaraston tarkka määrittäminen
Kohderyhmä Arrow pointing right
 • Metsän omistajat
 • Metsäteollisuus
 • Vapaaehtoisen hiilikreditoitumisen organisaatiot, jotka tarvitsevat metsäinventointia tarkkaa perusjanaa ja lisäisen hiilensidonnan laskentaa varten
 • Lainvalvontaviranomaiset
Rainforest photographed from above with drone

AFRY Smart Forestry -ohjelmisto

Kattava metsäohjelmisto strategiseen, taktiseen ja operatiiviseen suunnitteluun.

AFRY Smart Forestry käyttää innovatiivista ohjelmistoa, huipputeknologiaa ja moderneja metsätalouden tekniikoita parantaakseen metsänhoitoon liittyvää päätöksentekoa. Tuotteemme tarjoavat luotettavaa tietoa kartoittamalla, optimoimalla ja monitoroimalla tarkasteltevaa metsäaluetta.

Tarjoamme kaukokartoitusinventointipalveluja AFRY Smart Forestry -ohjelmistomme avulla.

Lisätietoja varten ole hyvä ja ota yhteyttä:

Jussi Rasinmäki - Head of Smart Forestry

Jussi Rasinmäki

Head of Smart Forestry

Ota yhteyttä: Jussi Rasinmäki

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Ismo Hippi - Principal

Ismo Hippi

Principal

Ota yhteyttä: Ismo Hippi

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Atte Saukkola - Product Owner

Atte Saukkola

Product Owner

Ota yhteyttä: Atte Saukkola

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.