Partly clouded air view of evergreen forest

Metsien hiili

Ilmastovaikutusten raportointi on edellytys läpinäkyvälle viestinnälle ja kestävyyslausuntojen paikkansapitävyydelle.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on välttämätöntä mallintaa ja analysoida metsänhoidon ja sen muutosten hiilivaikutuksia.

AFRYn metsien hiilipalvelut tuovat hiilivaikutusten mallintamiseen ja raportointiin sekä systemaattisen että ajantasaiseen tutkimukseen perustuvan otteen. Palvelumme perustuvat ajantasaisen tutkimustiedon lisäksi läpinäkyviin menetelmiin, jotka on mahdollista integroida saumattomasti metsien kaukokartoituspalveluihimme.

Metsien hiilipalvelut

Hiilitaselaskenta Arrow pointing right

Metsien hiilivaikutusten jatkuva ja systemaattinen raportointi

Hiilitaselaskentapalvelumme mahdollistaa metsätilojen tai metsätalousprojektien vuotuisen hiilivaikutusraportoinnin. Raporttimme pohjautuu ajantasaiseen tutkimustietoon ja läpinäkyviin menetelmiin. Voit käyttää raportin pohjana joko olemassa olevaa metsävaratietoa tai inventoida metsävarasi kaukokartoituspalvelujemme avulla.

Hiililaskentajärjestelmäämme sisältyvät avaintekijät ovat:

 1. Puuston biomassa
 2. Maaperän hiilivarasto
 3. Puutuotteet
 4. Metsänkäsittelyn, kuljetuksen ja tuotannon päästöt
 5. Puutuotteiden korvaavuusvaikutus

Sovelletusta raportointiviitekehyksestä ja siihen sisältyvistä komponenteista riippuen toimitamme tulokset sellaisessa muodossa ja rakenteessa, joka palvelee parhaiten tarpeitasi.

Plenty of trees within a stand, sequestering carbon in the forest soil and the woody biomass
Hiiliskenaariot Arrow pointing right

Skenaarioanalyysi metsänhoidon pidemmän aikavälin vaikutuksista hiilivarastoihin

Pitkän aikavälin strateginen suunnittelu luotettavilla hiilivaikutusennusteilla, joka integroi hiilivaikutukset kuviotason toiminnalliseen suunnitteluun. Optimoi metsänhoitosi ja vertaile vaihtoehtoisia skenaarioita.

 1. Mallinna ja kvantifioi metsänhoidon muutoksen taloudelliset- ja hiilivaikutukset
 2. Luo metsänhoitosuunnitelma, joka kasvattaa metsien hiilensidontaa suhteessa nykykäytänteisiin noudattaaksesi haluttua raportointistandardia, kuten EU-taksonomiaa.
 3. Sovella olemassa olevaa tai viimeisintä metsävaratietoa, jonka voit tuottaa metsien kaukokartoituspalveluillamme.
Clouds over trees
Alueellinen hiilen kvantifiointi Arrow pointing right

Maantieteellisten alueiden kuten kaupunkien ja kuntien maankäyttösektorin puihin ja metsiin varastoituneen hiilen ja sen muutoksen kvantifiointi

Maaseutu- tai kaupunkialueiden metsiin ja puihin varastoitunut hiili ja varastojen muutos täytyy laskea päästökompensaatioiden ja alueellisen hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Hiilen kvantifiointipalvelumme soveltaa metsävarojen ja maapeitteen simulointi- ja optimointityökaluja halutun alueen hiilivarastojen ja hiilensidonnan määrällistämiseksi. Tämän ansiosta esimerkiksi kunnilla on mahdollisuus huomioida metsien ja viheralueiden hiilivarastot ja niiden muutos osana hiilineutraalisuustavoitteitaan.

Tarjoamme myös mahdollisuuden tuottaa kaukokartoituksella ajantasaisinta metsävaratietoa käytettäväksi laskentapalvelumme lähtötietona.

Metsänielu ja biopohjaiset tuotteet

Outcomes Arrow pointing right
 • Hiilivaikutusten systemaattinen analyysi ja raportonti:
  o    Metsänhoidon simuloinnilla ja optimoinnilla
  o    Täysin integroidulla hiilivaikutusmallinnuksella
  o    Läpinäkyvillä menetelmillä, jotka perustuvat ajantasaisimpaan tutkimustietoon
 • Integraatiot muihin palveluihimme ja tuotteisiimme, kuten metsävarojen kaukokartoituspalveluihin, metsien arvonmääritykseen ja AFRY Smart Forestry -ohjelmistoon
Kohderyhmä Arrow pointing right
 • Metsäsijoittajat
 • Vaikuttavuussijoittajat
 • Metsänomistajat- ja hoitajat
 • Metsäteollisuus

Esimerkkiraportit

Lataa esimerkkiraporttimme hiilitaselaskennan ja metsien hiiliskenaarioanalyysin tuloksista (eng.) nähdäksesi niiden tarjoamat tiedot ja edut käytännössä. Saatavilla myös suomenkielinen selvitys pääkaupunkiseudun hiilinieluista ja -varastoista.

Rainforest photographed from above with drone

AFRY Smart Forestry -ohjelmisto

Kattava metsäohjelmisto strategiseen, taktiseen ja operatiiviseen suunnitteluun.

AFRY Smart Forestry käyttää innovatiivista ohjelmistoa, huipputeknologiaa ja moderneja metsätalouden tekniikoita parantaakseen metsänhoitoon liittyvää päätöksentekoa. Tuotteemme tarjoavat luotettavaa tietoa kartoittamalla, optimoimalla ja monitoroimalla tarkasteltevaa metsäaluetta.

Tuotamme metsien hiilipalveluja AFRY Smart Forestry -ohjelmistomme avulla.

Lisätietoja varten ole hyvä ja ota yhteyttä:

Jussi Rasinmäki - Head of Smart Forestry

Jussi Rasinmäki

Head of Smart Forestry

Ota yhteyttä: Jussi Rasinmäki

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Nico Österberg - Forest Carbon Service Manager

Nico Österberg

Forest Carbon Service Manager

Ota yhteyttä: Nico Österberg

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

FAQ

Millaiset metsät ovat hiilen kannalta parhaita? Arrow pointing right

Jos ajattelemme pelkästään metsien hiilivaikutusten maksimointia, kaksi keskeistä tekijää ovat seuraavat:

 1. metsän hiilivarastot ja
 2. näiden hiilivarastojen muuttuminen yli ajan luonnollisten biologisten prosessien ansiosta.

Lyhyesti: kypsät vanhat metsät maksimoivat hiilivarastot, kun taas nuorissa, kehittyvissä metsissä on vuosittaiset muutokset ovat yleensä huomattavimpia.

Metsien hiilivaikutusten maksimoimisessa on viime kädessä kyse kasvibiomassan määrän maksimoimisesta. Riippuu hyvin paljon ekosysteemien rajoista, kuinka paljon metsässä voi ylläpitää tätä biomassaa ja kuinka nopeasti sitä voi kertyä. Tämä määräytyy esimerkiksi ilmasto- ja maaperäolosuhteiden perusteella.

Aikajänteen tarkastelu on myös keskeinen näkökulma kysymyksen kannalta. Pioneerilajeilla on yksinkertaista saada aikaan lyhytaikaista ja nopeaa biomassan kertymistä, mutta nämä lajit eivät yleensä ole optimaalisia pitkän aikavälin kumulatiivisten biomassavarastojen maksimoimiseksi.

Metsäbiomassan (ja siten hiilen varastoinnin) maksimointi saattaa kuitenkin tulevaisuudessa johtaa uusiin metsänhoitokäytäntöihin ja lajistoltaan monipuolisempiin metsiin, sillä metsien arvoa ei määritellä pelkästään kaupallisesti hyödynnettävän puun perusteella.

Mikä on paras tapa hoitaa metsiä ilmastohyötyjen maksimoimiseksi? Arrow pointing right

Metsien parasta hoitotapaa on haasteellista selvittää, ja se onkin metsänhoidon simuloinnin, optimoinnin ja skenaarioanalyysin keskeisimpiä tehtäviä.

Ilmastohyötyjen kannalta optimaalisessa metsänhoidossa keskitytään oikeaan lajivalikoimaan ja oikeanlaisiin metsänhoitotoimiin oikeaan aikaan, mikä maksimoi hiilen poistumisen ilmakehästä pitkäaikaisiin varastoihin.

Kysymys on siis hyvin tapauskohtainen. Loppujen lopuksi yksikään metsäalue ei ole täsmälleen samanlainen, kun huomioidaan sää- ja maaperäolosuhteet ja esimerkiksi ihmisen historialliset toimet. Lisäksi puun tuotantomahdollisuudet vaihtelevat tapauskohtaisesti.

Kun keskustellaan metsien ja niiden hoidon ilmastovaikutuksista, on ratkaisevan tärkeää ottaa huomioon metsien hiilenkierto, mukaan lukien metsäalueelta poistetusta puutavarasta (ja biomassasta) valmistetut puupohjaiset tuotteet. Ilmastovaikutuksiin sisältyvät myös puunkorjuun, kuljetuksen ja valmistuksen päästöt, tuotettujen puutuotteiden yhdistelmä, näiden tuotteiden loppukäyttäjät ja vaihtoehtoisten tuotteiden korvaavuusvaikutus.

Kulkevatko metsien biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuvat vaikutukset käsi kädessä metsien hiilivaikutusten kanssa? Arrow pointing right

Metsien ja niiden hoidon hiilivaikutusten lisäksi biologinen monimuotoisuus on toinen kestävän metsätalouden kriittinen näkökohta. Luontokato on maailmanlaajuinen kriisi, eikä ole irrallinen metsien hiili- ja ilmastovaikutuksista.

Biologinen monimuotoisuus liittyy ensinnäkin monin tavoin ilmastonmuutokseen kokonaisuutena - ilmastonmuutos uhkaa monia kriittisiä ekosysteemejä ja niiden luonnollista tasapainoa, mikä pahentaa osaltaan luontokatokriisiä.

Biologinen monimuotoisuus on kuitenkin samalla keskeinen mittari arvioitaessa ekosysteemin kykyä selviytyä ilmastonmuutoksen aiheuttamista häiriöistä ja muutoksista – mitä monimuotoisempi järjestelmä on, sitä enemmän sillä on yleensä keinoja selviytyä muutoksesta.

Hiilen ja biologisen monimuotoisuuden määrälliset arvot kulkevat monissa tapauksissa käsi kädessä. Laaja biologinen monimuotoisuus merkitsee usein myös käytettävissä olevien resurssien erittäin tehokasta käyttöä, kun yksittäiset lajit hyödyntävät täysimääräisesti käytettävissä olevia resursseja, kuten valoa, vettä, ravinteita ja tilaa.

Kun alamme optimoida asioita, on tehtävä kuitenkin kompromisseja, erityisesti vertailtaessa lyhyen ja pitkän aikavälin etuja. Lyhyellä aikavälillä nopeakasvuisten kasvien monokulttuurit saattavat maksimoida biomassan kertymisen ja siten hiilen poistamisen ilmakehästä, mutta tämä johtaa biologisen monimuotoisuuden kannalta suhteellisen huonoihin kasvupaikkoihin.

Joka tapauksessa näiden mittareiden yhteisvaikutukset paranevat usein, kun optimointitavoite viedään ajallisesti kauemmaksi. Monipuolisten järjestelmien kehittäminen saattaa viedä enemmän aikaa, mutta ajan kuluessa biologisen monimuotoisuuden lisääminen voi auttaa ekosysteemin koko biomassapotentiaalin (eli hiilipotentiaalin) käyttöönottamisessa.