Kiertotalouden symboli

Digitaalisen kiertotalouden osaamismerkistön kehittäminen

AFRY edistää kiertotalousosaamisen näkyväksi tekemistä työelämässä

AFRY kehittää yhteistyökumppaneidensa Turun ammattikorkeakoulun ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n kanssa digitaalista osaamismerkistöä, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja tehdä näkyväksi työelämässä tarvittavaa kiertotalousosaamista. Kehitettyä merkistöä pilotoidaan yrityksissä eri teollisuuden aloilla.

Mitä kiertotalousosaamiseen liittyvässä projektissa tehdään?

Hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana AFRY yhteistyökumppaineen laati selvityksen, joka taustoitti ja tuki kiertotalouden osaamismerkistön kehittämistä. Selvitys on julkaistu hankkeen väliraporttina.

Taustoittavan selvityksen pohjalta kehitettiin ensimmäinen versio osaamismerkistöstä, joka liitettiin digitaaliseen osaamismerkkipalveluun, ja jota kesän aikana pilotoidaan kiertotalousosaamisen kehittämisestä ja uudistamisesta kiinnostuneissa organisaatioissa.

Kiertotalouden osaamismerkistön sisältö

Kehitystyön tuloksena syntynyt kiertotalouden osaamismerkistö koostuu neljästä osaamismerkistä ja kahdesta koontimerkistä. Kahden ensimmäisen merkin suorittaja saa Kiertotalouden perusosaaja -koontimerkin ja kaikki neljä merkkiä suorittanut saa Kiertotalouden osaaja -koontimerkin. Jokaisella kiertotalouden osaamismerkistön merkillä on oma painotuksensa, jonka mukaan merkkikohtaiset osaamiskriteerit on muodostettu. Perusosaaja -tasolla keskitytään kiertotalouden peruskäsitteisiin ja -periaatteisiin, kestävyyssiirtymään ja muutostarpeen tunnistamiseen. Lisäksi suorittajalla tulee olla ymmärrystä kiertotalouden liiketoimintamalleista ja yhteistyön merkityksestä kiertotalouden edistämisessä. Kiertotalouden osaaja -tasolla keskitytään digitalisaation, datan ja tekoälyn rooliin kiertotaloudessa ja arvioidaan myös kiertotalouden kehittämiseen ja soveltamiseen liittyvää osaamista. Hakijalta vaadittava osaamistaso luonnollisesti nousee perusmerkkien jälkeen.

Kiertotalouden osaamismerkistö
Merkistö koostuu neljästä suoritettavasta osaamismerkistä ja kahdesta koontimerkistä.

AFRYn rooli kehittämishankkeessa

AFRY vastaa

  • hankkeen koordinoinnista,
  • kiertotalouskoulutuksen ja -osaamisen nykytilan arvioinnista,
  • osaamismerkistön pilotoinnin arvioinnista,
  • osaamiskuvausten laatimisesta yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa.
  • merkistön sisällön tuottamisesta yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa sekä
  • hankeraportoinnista.

Pilottiin kutsutaan mukaan kemian- rakennus- ja teknologiateollisuuden organisaatioita

Pilottiin voivat osallistua kiertotalousosaamisen kehittämisestä kiinnostuneet kemian-, rakennus- ja teknologiateollisuuden alojen organisaatiot. Mukaan tulevat organisaatiot saavat osallistua ensimmäisten joukossa oman alansa kiertotalousosaamisen tunnistamiseen ja arviointiin. Pilottiorganisaatiot saavat myös ensimmäisinä kokeilla osaamismerkistöä käytännössä ja antaa siitä palautetta.

Mukaan pilotointiin lähtenyt Lumene kokee kiertotalousosaamisen kehittämisen erittäin tärkeäksi:

Lumene Oy:n tavoitteena on olla kauneusalan kestävän kehityksen ja kiertotalouden edelläkävijä. Haluamme kehittää tuotteita ja toimintoja läpi arvoketjun kiertotalousperiaatteiden mukaisesti. Kiertotalousajattelu on alunperin ollut yrityksessä tuotekehitys- ja tuotelähtöistä, mutta tavoitteenamme on osaamisen laajentaminen koskemaan kaikkia toimintojamme. Toivomme, että kiertotalouden osaamismerkistöä pilotoimalla saamme kattavan kuvan työntekijöidemme kiertotalousosaamisesta, jotta voimme kehittää osaamista tällä alueella ja sitä kautta edistää Lumenen kiertotaloustavoitteiden saavuttamista.
Essi Arola, Lumene Oy
 

Jos kiinnostuit merkistön pilotoinnista, vielä pääsee mukaan! Otamme pilottiin mukaan rakennus-, kemian- ja teknologiateollisuuden yrityksiä. Hae mukaan pilottiin tämän linkin kautta.

Ihmiset keskustelevat
Haluaisitko osallistua pilottivaiheeseen?
Kutsumme pilottiin mukaan kiertotalousosaamisen kehittämisestä kiinnostuneita kemian-, rakennus- ja teknologiateollisuuden alojen organisaatioita.

Hanketta toteuttavalla työryhmällä on syvällistä kiertotalousosaamista monen vuoden ajalta

Hankkeen työryhmän jäsenillä on ollut keskeinen rooli Suomen kiertotaloustyössä vuodesta 2015 alkaen. Osapuolet ovat olleet mukana muun muassa Suomen kiertotalouden tiekartan laatimisessa sekä kiertotalousopetuksen kehittämisessä Suomessa, osallistuneet erilaisten kiertotalouden osaamiskeskusten perustamiseen sekä käynnistäneet ja tukeneet ekoteollisuuspuistojen verkoston työtä Pohjoismaissa ja laajemmin EU:ssa. Kiertotalousosaamisen lisäksi työryhmällä on vahva kokemus digitaalisten osaamismerkkien kehittämisestä sekä osaamisen tunnistamisesta.

AFRYn asiantuntijat ovat olleet mukana toteuttamassa myös muun muassa monia alueellisia ja toimialakohtaisia kiertotalouden tiekarttoja, klustereita, ekoteollisuuspuistoja sekä lukuisia yrityskohtaisia kehittämishankkeita.

Kiertotalouden symboli
Kiertotalous on parhaimmillaan ratkaisu ilmastonmuutoksen torjuntaan, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja luonnonvarojen ylikulutuksen pysäyttämiseen.

Mitä tarkoitetaan digitaalisella osaamismerkistöllä?

Osaamismerkistön toimii välineenä työnantajille kiertotalousosaamisen nykytilan ja kehittämisvaatimusten kuvaamiseen ja arviointiin. Digitaalinen osaamismerkki tarjoaa vahvan sähköisen vahvistuksen yksilön pätevyydestä. Merkki kattaa tiedot osaamistavoitteista, osaamisen erittelystä ja arviointiperusteista, jotka muodostavat perustan osaamisen tunnistamiselle. Useat oppilaitokset ja organisaatiot myöntävät näitä osaamismerkkejä. Niitä voidaan myöntää automaattisesti eri järjestelmien kautta, mutta myös perustuen hakemukseen, joka osoittaa henkilön osaamisen tietystä teemasta.

Kiertotalousosaaminen

Kiertotalous on yksi ratkaisuista ylikuluttavan lineaaritalouden vaihtoehdoksi. Kiertotaloudessa globaali talousmallimme ei enää perustu ylikulutukseen, vaan talous toimii maapallon kantokyvyn rajoissa. Kiertotalouden perusajatus on pitää käyttöönotetut luonnonvarat käytössä mahdollisimman pitkään, käyttöiän lopussa kierrättää ne ja pitää ne käytössä myös ensimmäisen käyttökerran jälkeen. Tämä edellyttää uudenlaista ajattelua ja toimintamalleja kaikkiin materiaalin ja tuotteen elinkaaren vaiheisiin.

Kiertotalouden onnistuminen edellyttää uudenlaista osaamista elinkaaren alkupäässä, materiaaliosaamista, kemian osaamista, tuotesuunnittelua ja toisaalta elinkaaren lopussa kierrätysosaamista sekä tehokkaita jätteen lajittelu- ja keräysjärjestelmiä sekä kierrätysteknologiaa. Elinkaaren kaikissa osissa tarvitaan myös uutta liiketoimintaosaamista.

Mikäli olet kiinnostunut oppimaan lisää kiertotaloudesta, käy katsomassa näillä sivuilla, mikä kiertotalouskurssi olisi sinulle sopivin:

Projektin tiedot

  • Asiakas: Työ- ja elinkeinoministeriö
  • Hanke: Digitaalisen osaamismerkistön laatiminen
  • Aika: 2023 - 2024
  • AFRYn rooli: hankkeen koordinointi, kiertotalouskoulutuksen ja -osaamisen nykytilan arviointi, osaamismerkistön pilotoinnin arviointi, hankeraportointi sekä osaamiskuvausten laatiminen yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa

Hanketta rahoittaa NextGenerationEU.

Muovipullosta tehty lentokone

Kiertotalouden osaamismerkistön kehittämishankkeen väliraportti

Hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana AFRY yhteistyökumppaineen laati selvityksen, joka taustoitti ja tuki kiertotalouden osaamismerkistön kehittämistä. Selvitys on julkaistu hankkeen väliraporttina.

Ota yhteyttä

Katri Luoma-aho - Osastopäällikkö, Kestävyyspalvelut

Katri Luoma-aho

Osastopäällikkö, Kestävyyspalvelut

Ota yhteyttä: Katri Luoma-aho

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.