Event photo

Turvallisen tilan periaatteet tapahtumissamme

Turvallisen tilan periaatteet tapahtumissamme

Noudatamme turvallisen tilan periaatteita kaikissa omissa tapahtumissamme ja hallinnassamme olevissa tiloissa esimerkiksi messuständeillä kolmannen osapuolen tapahtumissa. Odotamme myös tapahtumiimme osallistuvien noudattavan samoja periaatteita.

Scroll down for text in English.

Jokaisella on oikeus osallistua tapahtumiimme ja toimintaamme ilman minkäänlaista taustaan, etnisyyteen, ihonväriin, sukupuoleen, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteen liittyvää häirintää tai syrjintää taikka pelkoa siitä.

Kunnioita kaikkia.

Kohtaa ihmiset ilman ennakkoluuloja. Älä tee oletuksia kenenkään sukupuolesta, seksuaalisuudesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä. Älä kommentoi kenenkään kehoa.

Kunnioita toisten henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa.

Kuuntele ja muuta käytöstäsi, jos joku ilmaisee sinulle, että käytöksesi tekee heidän olonsa epämukavaksi.

Kunnioita toisten mielipiteitä, uskomuksia, kokemuksia ja eriäviä näkemyksiä.

Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, vitsaile tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi.

Ole vastuussa omasta toiminnastasi ja käytöksestäsi. 

Ole tietoinen, että toiminnallasi on vaikutus toisiin ihmisiin hyvistä aikomuksistasi huolimatta. Luo myönteistä ja kunnioittavaa ilmapiiriä. Jos saat korjaavaa palautetta käytöksestäsi, ota se vastaan, pyydä anteeksi ja muuta tarvittaessa toimintaasi.

Anna tilaa.

Anna kaikille mahdollisuus osallistua keskusteluun. Älä jyrää muiden mielipiteitä, ja anna puheenvuoro. Kunnioita myös toisten yksityisyyttä, ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.

Puutu.

Puutu häirintään myös sitä todistaessasi ja kysy häirityksi tulleelta, haluaako hän apua tai tukea. Älä jää vain sivustakatsojaksi.

Mikäli koet tai havaitset häirintää tai epäasiallista toimintaa

Ilmaise asiattomasti käyttäytyvälle henkilölle tämän häiritsevästä käytöksestä ja pyydä häntä lopettamaan. Puutu myös häirintää todistaessasi ja kysy häirityksi tulleelta, haluaako hän apua tai tukea. Älä jää sivustakatsojaksi.

Ilmoita tarvittaessa myös jollekin tapahtumassa olevista AFRYn työntekijöistä, niin tuemme tilanteen selvittämisessä ja autamme häirintää kokenutta kääntymään tarvittaessa järjestyksenvalvojan puoleen.

***

The principles of safe space in our events

We adhere to the principles of a safe space in all our events as well as in spaces under our control at third-party events such as exhibition stands. We also expect participants in our events to follow the same principles.

Everyone has the right to participate in our events and activities without any harassment, discrimination, or fear related to background, ethnicity, skin color, gender, religion, sexual orientation, or any other personal characteristic.

Respect everyone.

Meet people without prejudice. Do not make assumptions about anyone's gender, sexuality, nationality, ethnicity, religion, values, background, health, or ability. Do not comment on anyone's body.

Respect others' personal physical and mental space.

Listen and adjust your behavior if someone expresses that your actions make them uncomfortable.

Respect others' opinions, beliefs, experiences, and differing views.

Do not mock, ridicule, belittle, joke about, or humiliate anyone with your words, behavior, or actions.

Take responsibility for your actions and behavior.

Be aware that your actions have an impact on others, despite good intentions. Create a positive and respectful atmosphere. If you receive corrective feedback on your behavior, accept it, apologize, and adjust your actions if necessary.

Give space.

Give everyone the opportunity to participate in the conversation. Do not override others' opinions, and allow them to speak. Respect others' privacy and handle sensitive topics respectfully.

Intervene.

Intervene in harassment when witnessing it and ask the person being harassed if they want help or support. Do not just be a bystander.

If you experience or witness harassment or inappropriate behavior

Express to the person behaving inappropriately that their behavior is disturbing and ask them to stop. Intervene when witnessing inappropriate behavior and ask the person being harassed if they want help or support. Do not be a bystander.

If necessary, also report the incident to one of AFRY's employees at the event, and we will support in resolving the situation and assist the victim of harassment in approaching a security guard if needed.