Lappeenranta–Muukko-rataväli

AFRY suunnittelee kaksoisraidetta Lappeenranta–Muukko-rataosalle

Lappeenranta–Muukko-ratahankkeessa kiinnitetään huomiota osaamisen jakamiseen ja uuden oppimiseen

Väylävirasto on valinnut AFRYn suunnittelemaan kaksoisraidetta Lappeenranta–Muukko-rataosalle. Hanke on aloitettu lokakuussa 2022, ja ratasuunnitelma asetetaan nähtäville syksyn 2023 aikana. Väylävirasto kilpailuttaa myöhemmin hankkeen tarkemman rakentamissuunnittelun, minkä jälkeen hanke etenee toteutukseen.

 

 

Lappeenranta-Muukka-rataosuus
Lappeenranta–Muukko-rataväli

Väyläviraston tilaamassa projektissa AFRY suunnittelee toisen raiteen nykyisen raiteen eteläpuolelle Lappeenrannan ja Muukon liikennepaikkojen välisellä osuudella. Projektissa suunnitellaan myös kaksoisraiteen edellyttämät sillat sekä laaditaan hankkeessa muutettavien katuyhteyksien katusuunnitelmat. Suunniteltavia siltoja on yhteensä kuusi ja katusuunnitelman vaativia tie- ja katujärjestelyiden muutoskohteita kaksi.

Suunnittelun pohjana käytetään vuonna 2011 valmistuneen Luumäki–Imatra-välin kaksoisraiteen yleissuunnitelmaa. Kaksoisraide parantaa merkittävästi rataosuuden välityskykyä ja toimintavarmuutta.

AFRYn vankka ratahankkeiden osaaminen perustuu kokemukseen vastaavista hankkeista, kokeneeseen suunnittelijaryhmään sekä suuren konsulttitalon monipuoliseen palvelutarjontaan. AFRY vastaa hankkeessa kaikesta suunnittelusta lukuun ottamatta sähkörata- ja turvalaitesuunnittelua, joka on Väyläviraston tilaama erillinen toimeksianto.

Hankkeen ratatekniseen suunnitteluun sisältyvät muun muassa radan alus- ja päällysrakenteen suunnittelu, kuivatus ja huoltotieyhteydet. Tämän lisäksi AFRY vastaa muun muassa rakennesuunnittelusta, geotekniikasta, vaikutusten arvioinnista, projektinjohdosta ja riskienhallinnasta. Hanketta tehdään tiiviisti rakennetussa ympäristössä, minkä vuoksi ratasuunnittelijat tekevät yhteistyötä maankäytön asiantuntijoiden kanssa. Lähiympäristön asukkaiden ja sidosryhmien kuuleminen on tärkeää projektissa.

Lappeenranta-Muukko-rataväli
Lappeenranta–Muukko-rataväli

Mentoroiva tuki edistää osaamisen jakamista ja oppimista

Projektinjohdossa on hyödynnetty Väyläviraston hankkeissa yleistynyttä mestari-kisälli-mallia, jossa mentoroiva projektipäällikkö tukee nuorempaa projektipäällikköä hankkeen johtamisessa. Hankkeessa oppivana projektipäällikkönä on toiminut tiesuunnittelun projektipäällikkö Kyösti Kanerva, jota kokenut ratapuolen projektipäällikkö Hafizur Rahman on tarvittaessa neuvonut erityisesti ratahankkeisiin liittyvissä erityiskysymyksissä.

Väyläviraston projektipäällikkö Irmeli Hakolan mukaan mallin taustalla on ajatus hiljaisen tiedon siirtämisestä ja kokemuksellisesta oppimisesta. Kisällin roolissa oleva asiantuntija voi hyvin olla jo vahva osaaja, joka siirtyy entistä vaativampiin tehtäviin erityisen kokeneen suunnittelijan tukemana.

AFRYn ratasuunnittelijat
AFRYn ratasuunnittelijat Hafizur Rahma ja Kyösti Kanerva

”Lappeenranta-Muukko-hankkeessa tämä malli on hyödyttänyt sekä AFRYä että tilaajaa, sillä Kanerva on tuonut tiehankkeissa kerryttämäänsä osaamista koko ratatiimin käyttöön. Samalla kaikki tiimin jäsenet ovat saaneet nauttia Rahmanin tuesta ja laaja-alaisesta ammattitaidosta”, Hakola kertoo.

Kanervan mielestä toimintamalli helpottaa erityisesti nuorten osaajien astumista erilaisiin suunnittelun tai projektinjohdon vastuutehtäviin. Joskin hänen tapauksessaan malli tarjosi mahdollisuuden laajentaa jo melko kokeneen osaajan tehtäväkuvaa tiehankkeiden johtamisesta myös ratahankkeisiin.

”AFRYn ja koko alan näkökulmasta on tärkeää, että suhteellisen niukkoja suunnittelun osaajaresursseja pystytään hyödyntämään joustavasti, oli sitten kyseessä rata-, tie-, katu- tai esimerkiksi raitiotieprojekti”, Kanerva toteaa.