Infra-Buildings, Oslo - office

Ring 1

Oppgraderingen av Ring 1 er et omfattende sikkerhets- og vedlikeholdsprosjekt

Med bakgrunn i gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet må det gjøres tiltak på Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for den nye departementsbebyggelsen. Oppgraderingene som nå gjøres vil ha mye å si for hvordan vi forflytter oss i Oslo. 

Flyten av mennesker gjennom regjeringskvartalet, men også under regjeringskvartalet er viktig for hvordan vi opplever byen og hvor tilgjengelig sentrum er. Av den grunn er det besluttet at Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen på Ring 1 i Oslo skal bygges om og oppgraderes.

Med nye tuneller blir Ring 1 sikrere og mer moderne

Det er en forutsetning for prosjektet at tunellene bidrar positivt til sikkerheten til de nye regjeringsbyggene. Disse endringene blir synlige for fremtidens brukere ved at Hammersborgtunnelen skal senkes, tunnelen skal forlenges mot øst og ramper til Akersgata og Mariboes gate skal stenges.

Hammersborgtunnelen som i dag består av flere sammensatte kulvertsystemer, bygges som sammenhengende ny kulvert fra Akersgata og østover til Møllergata. Tunnelen får ny vertikalgeometri hvor store deler av dagens trasé senkes, og tunnelen forlenges mot øst med ca. 100 meter.

Vaterlandstunnelen blir om lag 35 meter kortere enn før, da dagens overbygg ved vestre munning fjernes. I tillegg skal tunnelen rehabiliteres, noe som blant annet innebærer utskiftning av teknisk utstyr, reparasjon av spuntvegger og betong, samt utskiftning av skilt og vifter.

Optimaliserer og detaljplanlegger samspillsfasen

I 2023/2024 er prosjektet inne i den essensielle utviklingsfasen. Det er fasen der Statens Vegvesen og Veidekkes entreprenør sammen med sine rådgivere skal utvikle og optimalisere prosjektet. AFRY levere rådgivertjenester til prosjektet for både mtp nevnte optimalisering, og detaljprosjektering i gjennomføringsfasen.

AFRY leverer tjenester for prosjektering innenvei, vann, avløp og overvann, ingeniør geologi, hydrogeologi, akustikk, arkitekt og søknader. Utover dette leverer selskapet også tjenester for å gjennomføre BREEAM INFRA sertifiseringen med rådgiving og programvare for oppfølging av dokumentasjonen.

Fakta

Oppdragsgiver: Veidekke
Sluttkunde: Statens vegvesen
Prosjektramme: 40 mill.
Tidsrom: 2023-2027
Sted: Under Oslos gater
Våre leveranser: Rådgivning innen Vei, Vann, avløp og overvann, ingeniør geologi, hydrogeologi, akustikk, arkitekt og søknader.

Ola Fjerdingstad - Deputy BU Manager Transportation in Norway
Ola Fjerdingstad
Assisterende leder Transportation i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Ola Fjerdingstad

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.