Havainnekuva: Hermannin rantatie Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa

AFRYn kokemuksia Kalasatamasta Pasilaan -hankkeesta: Miten lisätä infrahankkeen vastuullisuutta?

Kirjoittaja Eija Multanen

Suunnittelijan kokemuksia vastuullisuudesta raitiotiehankkeessa

Vastuullisuus on noussut yhdeksi keskeisimmistä teemoista infrastruktuurihankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Se ei ole enää vain toivottava lisä, vaan välttämätön edellytys hankkeiden onnistumiselle. Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa AFRYlla on ollut aktiivinen rooli vastuullisuuden lisäämisessä, ja haluamme jakaa kokemuksemme sekä tarjota vinkkejä vastuullisuuden edistämiseksi muissa infrahankkeissa.

Allianssilla kohti innovatiivisia ratkaisuja

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa olemme mukana allianssissa, jossa toteutetaan 4,5 kilometriä raitiotietä Nihdistä Kalasataman kautta Pasilaan. Tavoitteenamme on luoda pitkäikäinen, ympäristöystävällinen ja kaupunkikuvaa parantava infrastruktuuri. Allianssimalli on tarjonnut meille mahdollisuuden kehittää uusia ratkaisuja ja innovoida alan käytäntöjä.

Vastuullisuus tavoitteena alusta asti

Projektin tavoitteisiin kuuluvat pitkä elinkaari, ympäristövaikutusten minimointi sekä positiivinen kaupunkikuva. Haluamme rakentaa infrastruktuuria, joka kestää aikaa ja vähentää ympäristövaikutuksia. Tämän saavuttamiseksi olemme kiinnittäneet erityistä huomiota muun muassa hankkeen hiilijalanjäljen pienentämiseen ja vastuullisten hankintojen tekemiseen. Lisäksi pyrimme luomaan viihtyisiä ja turvallisia katutiloja, jotka palvelevat kaupunkilaisia monipuolisesti.

BREEAM Infrastructure -sertifiointi vastuullisuuden työkaluna

Olemme hyödyntäneet BREEAM Infrastructure -sertifiointia keskeisenä työkaluna vastuullisuuden edistämisessä. Kyseessä on arviointi-, luokitus- ja palkintojärjestelmä, joka ottaa vastuullisuuden huomioon laajasti infrastruktuurihankkeissa. Sertifiointi antaa meille konkreettisia kriteereitä ja toimenpiteitä vastuullisuuden toteuttamiseen. Kaikki hankkeessa työskentelevät osapuolet, mukaan lukien AFRY, ovat sitoutuneet sertifioinnin periaatteisiin ja tuottavat tarvittavaa dokumentaatiota.

Ratikka pysähtyneenä pysäkille
Havainnekuva: Kaupunkiliikenne Oy

Sertifiointi takaa vertailukelpoisuuden ja kehitysmahdollisuudet

BREEAM Infrastructure -sertifiointi helpottaa hankkeiden vertailtavuutta paitsi kansallisesti, myös kansainvälisesti. Arvioinnin avulla voimme mitata ja verrata hankkeiden suoritusta vastuullisuuskriteereiden näkökulmasta. Hankkeen saama arvosana perustuu kriteerien täyttymiseen. Sertifioinnin avulla voimme seurata kehitystämme ja tunnistaa alueita, joilla voimme parantaa vastuullisuutta entisestään.

AFRY on sitoutunut vastuullisuuteen infrahankkeissa ja on aiemmin hyödyntänyt sertifiointia menestyksekkäästi. Esimerkiksi Vt12 Lahden eteläisen kehätien allianssiurakalle myönnettiin ensimmäisenä Suomessa BREEAM Infrastructure -ympäristöluokitus kiitettävällä tasolla.

Luonnon monimuotoisuus ja vähäpäästöinen rakentaminen

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa on kiinnitetty erityistä huomiota luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja rakentamisen haittojen vähentämiseen. Tavoitteenamme on luoda infrastruktuuria, joka ei ainoastaan palvele kaupunkilaisia, vaan myös kunnioittaa ympäröivää luontoa.

Yksi konkreettinen toimenpide luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi on ollut hyödyntää kaadettuja puita lahopuina. Lahopuut tarjoavat elinympäristön monille hyönteisille, sienille ja linnuille. Lisäksi olemme käyttäneet pintamaita kierrätyskasvualustoina, mikä vähentää uusien maamassojen tarvetta ja suojelee arvokkaita maaperän eliöitä.

Kasvillisuussuunnittelussa olemme pyrkineet ottamaan huomioon luonnon monimuotoisuuden näkökulman valitsemalla kasveja, jotka ovat sopeutuneet ilmastonmuutokseen. Arokasvit, ruderaattialueet, niityt ja paahderadat tuovat luonnon monimuotoisuutta kaupunkiympäristöön. Näiden kasvien valinta auttaa myös lisäämään alueen vastustuskykyä ilmastonmuutoksen vaikutuksille.

Rakentamisen haittojen vähentämiseksi olemme panostaneet tilapäisiin liikennejärjestelyihin, jotka minimoivat haitat liikenteelle ja kaupunkilaisille hankkeen aikana. Lisäksi olemme käyttäneet melumattoja voimakkaan melun torjumiseksi.

Havainnekuva Hermannin rantatieltä
Havainnekuva: Kaupunkiliikenne Oy

Elinkaariarvioinnista tukea päästöjen pienentämiseen

Hyvin varhaisessa vaiheessa hanketta oli tarkoitus laatia elinkaariarviointi hankkeen suurimpien päästölähteiden tunnistamiseksi. Haasteena oli se, että elinkaariarviointiin tarvittiin lähtötiedoiksi suunnittelun tuotoksena tarkentuvat materiaalimäärät. Tämän vuoksi päädyttiin tekemään muutamien materiaalien ja tuotteiden hiilijalanjälkivertailuja, jotta suunnittelijat pystyivät ottamaan päästönäkökulman huomioon materiaali- ja rakennevalinnoissa, kuten paalutyyppien valinnoissa

Havainnekuva Hermannin rantatiestä
Havainnekuva: Kaupunkiliikenne Oy

Tilaaja mahdollistaa kestävämmät infraprojektit

Infrahankkeiden tilaajilla on keskeinen rooli vähäpäästöisten rakennusmateriaalien kysynnän luomisessa ja kiertotalousratkaisujen toteuttamisessa. Tilaaja asettaa hankkeelle raamit ja tavoitteet, ja suunnittelijan tehtävä on ideoida toteutuskelpoiset ratkaisut, jotka rakentaja sitten viimeistelee. Vastuullinen rakentaminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä kaikkien osapuolten välillä.

Yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa voimme luoda kestävämpiä infraprojekteja, jotka eivät ainoastaan palvele nykyisiä tarpeita, vaan myös tulevien sukupolvien tarpeita. Infrahankkeiden tilaajilla on keskeinen rooli tämän muutoksen mahdollistamisessa. Lähtekäämme siis rohkeasti kohti kestävämpää rakentamista ja jatkakaamme yhteistyötä vastuullisuuden edistämiseksi.

Ota yhteyttä

Eija Multanen - Sustainability and Risk Manager

Eija Multanen

Vastuullisuus- ja riskienhallintapäällikkö

Ota yhteyttä: Eija Multanen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.