Slate layers in a cave

Ajoissa tehty hydrogeologinen malli on kaivoshankkeen kustannusetu

Ajoissa tehty hydrogeologinen malli on kaivoshankkeen kustannusetu

Numeerinen pohjavesimalli tukee kaivosten riskienhallintaa ja auttaa kaivoksen ympäristövaikutusten arvioinnissa. Mallintamisen varhainen huomiointi mahdollistaa mallin hyödyntämisen laajasti ja kustannustehokkaasti.

Hydrogeologinen malli huomioi kaikki kaivosympäristössä esiintyvät luonnonvedet ja kuvaa, miten pohjavesi liikkuu kaivosalueella. Tästä tiedosta on hyötyä esimerkiksi, kun mallilla lasketut louhoksen suotovesimäärät yhdistetään prosessivesien kierrätykseen ja kaivosalueelle muodostetaan kokonaisvaltainen vesitase tai kun arvioidaan kuivatuspumppauksen aiheuttaman pohjaveden alenemakartion laajuutta ja vaikutusta ympäristöön.

Sekä viranomaiset että rahoittajat ovat alkaneet kiinnittää entistä enemmän huomiota hydrogeologiseen mallintamiseen osana kaivosten riskienhallintaa. Vaikka mallintamisen hyödyt tunnistetaan jo laajasti, usein mallintamiseen ei kuitenkaan varauduta vielä tarpeeksi varhain.

Miksi mallintaminen tulee huomioida varhaisessa vaiheessa?

Laadukas malli auttaa välttämään ratkaisuja, jotka tuottavat hankkeisiin ylimääräisiä kustannuksia. Edustava lähtöaineisto on kattavan ja mahdollisimman todenmukaisen mallin rakentamisen perusedellytys eikä puutteellista tutkimusaineistoa voi paikata. Tarvittavia aineistoja ovat muun muassa kattavat tiedot kallion ja maaperän vedenjohtavuudesta, pohjaveden pinnankorkeudesta, maaperäkerroksista ja niiden syvyyksistä sekä kallion rakoilusta. Hankkeen varhaisessa vaiheessa on siten hyvä muistaa hydrogeologisen tiedon keräämisen merkitys sekä varautua hydrogeologisiin mittauksiin. Kallion kyky johtaa pohjavettä on yksi esimerkki tärkeästä lähtötiedosta, jota on vaikea arvioida ilman mittauksia.

Jotta kaivoksen vaikutuksia voidaan simuloida, tulee ensin kerätä tietoa alueesta häiriintymättömässä tilassa. Toiminnanharjoittajan on hyvä tuntea pohjaveden luonnontila ja sen vaihtelut. Useiden vuosien aikana kerätyllä pohjavesipinnan mittausdatalla voidaan havainnoida pohjaveden pinnan luonnollista vaihtelua, jolloin kaivostoiminnan vaikutusta pohjaveden pinnankorkeuteen on toiminnan aikana helpompi arvioida ja seurata.

Päätöksenteon ja suunnittelun tukena malli on arvokas apu. Se voi tarjota tietoa esimerkiksi kaivoksen maanpäällisten rakenteiden optimaalisesta sijainnista ympäristövaikutusten kannalta ja niiden koon mitoituksesta. Lisäksi mallintamalla voidaan paljastaa laadullisia eroja eri vaihtoehtojen välillä ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Kun tarve mallintamiseen tarvittaville aineistolle on tiedossa jo varhain, voidaan aihealue huomioida myös muissa kaivoshankkeen toimenpiteissä. Esimerkiksi kaivoksen alueella kairattavia tutkimusreikiä voi hyödyntää myös kallioperän vedenjohtavuuden selvittämisessä. Ylimääräisiltä toimenpiteiltä säästytään, kun tarpeet ovat tiedossa varhaisessa vaiheessa. Ajoissa kerätty tieto tarjoaa myös muita hyötyjä. Jo kaivoksen suunnitteluvaiheessa on hyödyllistä olla arvio pohjaveden vuotomääristä avolouhokseen ja maanalaisiin kaivoksiin sekä kuivatuspumppausten mahdollisista vaikutuksista lähialueen vesistöihin tai suojelualueisiin.

Malli kulkee hankkeen matkassa koko sen elinkaaren

Riittävät lähtötiedot mahdollistavat mallin rakentamisen. Tietoa tarvitaan kuitenkin myös mallin päivittämiseen ja ajan tasalla pitämiseen. Hyödyllinen hydrogeologinen malli seuraa hanketta sen koko elinkaaren ajan luonnontilasta sulkemisen jälkeiseen aikaan. Mallilla voidaan simuloida esimerkiksi epäpuhtauksien kulkeutumisen ympäristöön.

Varhaisessa vaiheessa huomioituna hydrogeologinen mallintaminen hyödyttää kaivoshanketta läpi sen koko elinkaaren ja tukee riskienhallintaa kustannustehokkaasti.

Kirjoittajat

AFRY contact person generic image

Elias Pentti

Seniorikonsultti, Espoo

Ota yhteyttä: Elias Pentti

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
AFRY contact person generic image

Eveliina Tammisto

Hydrogeologi, Vantaa

Ota yhteyttä: Eveliina Tammisto

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.