barley-field-nature-green-sky-food-beverage-malt

Energiaintensiivisen teollisuuden prosessipäästöjen leikkaaminen avainasemassa Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi

Energiaintensiivisen teollisuuden prosessipäästöjen leikkaaminen avainasemassa Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi

Suomen päästövähennystavoitteet edellyttävät päättäväisiä toimia kaikilta yhteiskunnan eri sektoreilta. Näin myös energiaintensiiviseltä teollisuudelta, jonka prosessipäästöt kattavat noin neljänneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. AFRY on tehnyt työ- ja elinkeinoministeriölle selvityksen, jossa muodostetaan toimialarajat ylittävä kokonaiskuva suomalaisen energiaintensiivisen teollisuuden päästövähennysinvestointitarpeista ja niiden toteutumisedellytyksistä nykyisten tuotantoprosessien päästölähteiden uudistamiseksi. Kerroimme työn taustoista ja toteutuksesta jo ensimmäisen blogikirjoituksen yhteydessä lokakuussa, johon voit tutustua tästä.

AFRY Management Consultingin selvityksessä Suomen nykyisenkaltaisen teollisuuden suorien laitoskohtaisten päästövähennysinvestointien välitön kustannusarvio on noin 12 miljardia euroa vuoteen 2050 mennessä. Tarkastelu huomioi päästöjen näkökulmasta Suomen suurimmat tuotantolaitokset kemian-, teräs-, sementti- ja metsäteollisuuden toimialoilta kattaen lähes 90 prosenttia Suomen energiaintensiivisen teollisuuden päästöistä.

Päästövähennysinvestoinneissa korostuvat sähköistys, vihreä vety, biopohjaiset syötteet ja hiilidioksidin talteenotto, joista erityisesti vihreän vedyn rooli korostuu teräs- ja kemianteollisuuden päästövähennystarpeiden myötä.

Selvityksessä tarkastellaan keinoja nykyisten prosessipäästöjen leikkaamiseksi. Tosin yritykset voivat vihreän siirtymän polullaan valita myös täysin uudenlaisen liiketoimintastrategian ja siirtyä esimerkiksi uusiin vähähiilisiin tuotteisiin. Yritystason strategisilla valinnoilla on näin ollen suuri merkitys teollisuuden investointitarpeisiin ja vihreän siirtymän kustannuksiin.

Vihreä siirtymä edellyttää suoria ja välillisiä investointeja

Selvityksen tulokset kuvailevat yhden polun tuotantoprosessien päästöjen leikkaamiseksi esitellen myös vaihtoehtoisia vihreän siirtymän polkuja. Suorien laitosinvestointien lisäksi energiaintensiivisen teollisuuden vihreä siirtymä edellyttää myös välillisiä investointeja esimerkiksi uusiutuvan sähkön tuotanto- ja siirtokapasiteetin lisäämiseksi sekä TKI-toimintaan. Epäsuorat investoinnit kotimaiseen toimintaympäristöön luovat puitteet vihreän siirtymän mahdollistamiseksi Suomen hiilineutraaliustavoitteen mukaisesti. Lopullinen vihreän siirtymän investointipolku tulee määrittymään kuluvan vuosikymmenen aikana riippuen kotimaisesta investointiympäristön houkuttelevuudesta ja toimintaympäristön kansainvälisestä kilpailukyvystä.

Investointikustannusten lisäksi selvitys lisää ymmärrystä siitä, mitkä ovat merkittävimpiä tekijöitä teollisuuden päästövähennysinvestointien toteuttamiselle ja minkälaisilla julkisilla toimilla niitä voidaan parhaiten edistää. Investointien toteutumisedellytysten kartoittamiseksi AFRY on haastatellut selvityksen kannalta keskeisimpiä yrityksiä ja toimialojen edunvalvontajärjestöjä.

Keskeisinä päästövähennysinvestointeja edistävinä keinoina nousivat haastatteluissa esille investointiympäristön ennakoitavuuden ja johdonmukaisuuden varmistamisen lisäksi teknologiseen kehitykseen, TKI- ja käyttöönottotukipolitiikkaan, sääntelyyn sekä luvitukseen liittyvät kehitystoimet. Investointien toteutumisen edellytyksenä on kuitenkin ennen kaikkea taloudellinen kannattavuus läpi investoinnin elinkaaren ja taattu investoinnin takaisinmaksukyky. Toisin sanoen, erilaisia investointi-, tuotanto- ja TKI-tukia sekä sujuvaa luvitustakin tärkeämpää voi olla vuosikymmeniä eteenpäin taattu taloudellinen kannattavuus, joka on yhdistelmä taattua markkinakysyntää, sääntelyn suotuisaa kehittymistä ja tuotantopanosten kilpailukykyistä hintaa.

Siirtymäpolku teollisuuden hiilineutraalisuuteen ei suinkaan ole suoraviivainen ja eroaa toimialoittain. Valitut ratkaisut riippuvat sekä ratkaisun teknistaloudellisesta kypsyydestä että investoinnin elinkaaren aikaisesta kokonaiskannattavuusarviosta. Osalla toimijoista vihreän siirtymän investoinnit tapahtuvat pääosin vasta 2030-luvulla ratkaisujen vaatiessa vielä kehittymistä ja sääntelyn selkeytymistä. Keskimäärin yritykset kuitenkin aktiivisesti etsivät ja toteuttavat päästöjen vähentämiseen tarvittavia investointeja, mikäli ne ovat taloudellisesti perusteltuja. Energiaintensiivisen teollisuuden päästövähennyksien toteutuminen vaatiikin kaikilta teollisuuden parissa työskenteleviltä tahoilta yhteistyötä ratkaisujen kehittämisessä ja toimeenpanemisessa.

Yli 90 % päästövähennysinvestoinneista toteutettavissa ennen vuotta 2040

Kokonaisuutena selvitys luo kattavan näkymän energiaintensiivisen teollisuuden nykyisten päästölähteiden uudistamistarpeesta, niihin liittyvistä investointimahdollisuuksista sekä keskeisistä tekijöistä vihreän siirtymän investointien toteutumisen ja julkisen sektorin toimien kehittämistarpeen näkökulmasta.

Selvityksen tuloksena tunnistettiin, että jopa yli 90 prosenttia päästövähennysinvestoinneista voidaan toteuttaa jo ennen vuotta 2040. Investointien toteutuessa Suomen energiaintensiivinen teollisuus on linjassa kansallisten päästövähennystavoitteiden kanssa. Löydökset osoittavat, että päästövähennystavoitteisiin voidaan päästä samalla kun Suomen teollisuuteen kohdistuu nykyistä tuotantoa uudistavia investointeja sekä investointeja täysin uuteen tuotantoon.

AFRY on toteuttanut työn tiiviissä yhteistyössä työ- ja elinkenoministeriön sekä teollisuuden yritysten ja edunvalvontajärjestöjen kanssa. Kaikissa kohtaamisissa korostui teollisuuden edustajien halu kehittää toimialoja vähäpäästöisemmiksi ja toimia yhteistyössä julkishallinnon kanssa yritysten toimintaedellytysten kehittämiseksi. Kotimaisen energiaintensiivisen teollisuuden sitoutuminen sekä yritysten omiin että kansallisiin päästövähennystavoitteisiin on merkillepantavaa.

Selvitys julkaistaan osana työ- ja elinkeinoministeriön julkaisusarjaa, ja siihen voi tutustua tästä.

 

Lisätietoa

Minna-Maria Ketonen, minna-maria.ketonen@afry.com

Nikita Semkin, nikita.semkin@afry.com