Collage of industry and nature

Minkälaisilla investoinneilla ja ohjauskeinoilla Suomen teollisuuden vihreä siirtymä toteutuu?

Minkälaisilla investoinneilla ja ohjauskeinoilla Suomen teollisuuden vihreä siirtymä toteutuu?

Minkälaisia investointeja vaaditaan Suomen energiaintensiivisen teollisuuden vihreän siirtymän toteutumiseksi ja mitä puolestaan investointien toteutumiseksi? Työ- ja elinkeinoministeriö tilasi syksyllä 2022 AFRY Management Consultingilta selvityksen, jonka tavoitteena on vastata näihin kysymyksiin.

Työssä pyritään myös luomaan laajempi, toimialarajat ylittävä kokonaiskuva vaihtoehtoisista ratkaisuista sekä investointipoluista energiaintensiivisen teollisuuden vihreän siirtymän toteutumiseksi. Selvitys kattaa neljä teollisuudenalaa: kemianteollisuus, terästeollisuus, metsäteollisuus ja kalkki- ja sementtiteollisuus.

Suomen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035 vauhdittaa vihreää siirtymää, mutta siihen liittyvistä investointitarpeista Suomen energiaintensiivisessä teollisuudessa ei ole vielä riittävästi tietoa. Toimialajärjestöjen laatimat toimialakohtaiset vähähiilisyystiekartat antavat osviittaa investointitarpeista, minkä lisäksi investointitarpeita on tarkasteltu EU-tasolla

Grafiikka: Suomen CO2-päästöt teollisuudenaloittain
Teollisuudenalojen C02-päästöjen osuus teollisuuden kokonaispäästöistä vuonna 2021

Työn tilaaja työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että poliittisen päätöksenteon pohjaksi on ensiarvoisen tärkeää hahmottaa, minkä kokoluokan investointeja vihreän siirtymän toteutuminen energiaintensiivisessä teollisuudessa edellyttää.

Tietoa tarvitaan tukemaan poliittista päätöksentekoa liittyen mm. innovaatiopolitiikkaan ja uusien vihreiden ratkaisujen edistämiseen sekä julkisten toimijoiden, erityisesti työ- ja elinkeinoministeriön ja sen erityisrahoitusyhtiöiden kykyyn suunnata tuki- ja ohjauskeinoja tehokkaasti. Näihin tarpeisiin AFRYn selvitys pyrkii vastaamaan.

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, jotka perustuvat vihreään teknologiaan, kestävään teollisuuteen ja liikenteeseen sekä päästöjen vähentämiseen. AFRY näkee, että teollisuudessa siirtymä tarkoittaa esimerkiksi investointeja sähköistämiseen, vihreään vetyyn sekä hiilidioksidin talteenottoteknologiaan. Selvityksessä teollisuuden päästöissä tavoitteena on Suomen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (Kaisu) toimenpideohjelman mukainen teollisuuden sektorikohtainen päästötaso, joka on 2,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuonna 2035.

Työn tilaaja työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että poliittisen päätöksenteon pohjaksi on ensiarvoisen tärkeää hahmottaa, minkä kokoluokan investointeja vihrän siirtymän toteutuminen energiaintensiivisessä teollisuudessa edellyttää.

Energiaintensiivisen teollisuuden vihreän siirtymän edellyttämät investointitarpeet ja suotuisa poliittinen ohjaus eivät ole yksinkertaisia kysymyksiä, joihin löytyy yksiselitteisiä vastauksia. AFRY tutkii selvityksessä erityisesti nykyisten prosessien korvausinvestointeja, uusien teknologisten ratkaisujen teknistaloudellista kypsyyttä ja niiden kustannuksia. On kuitenkin epävarmaa, onko nykyisten prosessien päästöjen leikkaaminen se strateginen valinta, jota yritykset suosivat. Investointipolku voi olla myös nykyisenkaltaisen tuotannon alas ajamista ja liiketoiminnan siirtämistä uusiin tuotteisiin, jotka vaativat täysin uudenlaisia prosesseja ja teknologioiden käyttöönottoa.

AFRY näkee, että todennäköisimmän investointipolun ymmärtäminen on työssä erityisen tärkeää. Työn edetessä on havaittu, kuinka monitahoinen teollisuuden vihreän siirtymän haaste todellisuudessa on. Kysymys ei ole pelkästään teknisistä ratkaisuista ja teknologian kehittämisestä. Vihreään siirtymään liittyy myös se, miten eri markkinoiden ja tuotteiden kysyntä kehittyy, millaisia liiketoiminnallisia päätöksiä yrityksissä tehdään sekä miten regulaatio vaikuttaa investointeihin. AFRY pyrkii työssään ymmärtämään yritysten vaihtoehdot ja luomaan kokonaisvaltaisen käsityksen siitä, millä edellytyksillä investoinnit voivat toteutua.

Yritykset, ministeriöt ja yritysten etujärjestöt tunnistavat vihreän siirtymän kriittisyyden ja ovat avoimesti mukana etsimässä parasta mahdollista ratkaisua.

Koska aihe-alue on monimutkainen, oikeiden ja tehokkaiden ohjauskeinojen tunnistaminen on vaativaa. Tarvitaan laaja ymmärrys siitä, minkälainen ohjaus tuo haluttuja tuloksia. Suorien investointitukien ja lainsäädännön kehittämisen ohella selvityksessä tarkastellaan vaihtoehtoisia toimia investointivarmuuden takaamiseksi ja TKI-investointien kohdentamiseksi juuri Suomeen.

Selvitys tehdään tiiviissä yhteistyössä AFRYn, työ- ja elinkeinoministeriön ja sidosryhmien kanssa. Keskeisiä sidosryhmiä ovat teollisuuden etujärjestöt ja energiaintensiivisten alojen yritykset, joiden näkemyksiä kuullaan projektin eri vaiheissa. Yhteistyö sidosryhmien kesken on jo alkanut. Kaikki haasteen parissa työskentelevät tahot, niin yritykset, ministeriöt kuin yritysten etujärjestöt tunnistavat vihreän siirtymän kriittisyyden ja ovat avoimesti mukana etsimässä parasta mahdollista ratkaisua.

Alkuvuodesta 2023 julkaistavat tulokset antavat tärkeää tietoa Suomen tiestä kohti hiilineutraaliuutta. Yhteiskunnallisen keskustelun herättelemiseksi hankkeen etenemistä halutaan viestiä laajemmin asiantuntijayhteisölle. Kerromme kiinnostavista löydöksistä hankkeen edetessä. Loppuraportin julkaisun yhteydessä järjestämme julkisen seminaarin, jossa hankkeen toteutusta ja tuloksia käydään läpi yksityiskohtaisemmin.


Nikita Semkin
Principal, Energian liikkeenjohdon konsultointi

Ota yhteyttä

Jenni Patronen - Director, Energy Management Consulting

Jenni Patronen

Director, Energy Management Consulting

Ota yhteyttä: Jenni Patronen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Kiinnostuitko? Katso myös