Swan swimming in the water

LEAN-periaatteet käyttöön suunnittelijan hankematkalla

LEAN-periaatteet käyttöön suunnittelijan hankematkalla

Kun rakennusalan integraatiokyvykkyyttä on alliansseissa ja esimerkiksi RAIN-hankkeissa kehitetty, on kehittämisen painopiste ollut LEAN-periaatteiden soveltamisessa rakentamiseen ja välittömästi sitä palvelevaan suunnitteluun. Tämä on ollut perusteltua, koska sieltä on saatavissa suurimmat taloudelliset hyödyt. Suunnittelijan hankematka alkaa hankkeessa kuin hankkeessa kuitenkin jo paljon aikaisemmin, ja myös näissä hankesuunnittelun varhaisemmissa vaiheissa on mahdollista etsiä integraatiohyötyjä LEAN-periaatteiden kautta.

Integraatiohyödyt voivat realisoitua esimerkiksi aikasäästönä koko hankkeen toteutusaikataulussa tai joustavampina lupaehtoina.

Keskeisiä osapuolia hankesuunnittelun varhaisissa vaiheissa ovat tilaaja, erilaiset sidosryhmät, viranomaiset sekä suunnittelija/konsultti. Tällöin keskeiset haasteet ovat

  • miten kaikille osapuolille rakennetaan yhteinen tavoite,
  • miten tunnistetaan tavoitteen saavuttamisen vaatima arvonluonti ja
  • miten saadaan kaikki edistämään ja mahdollistamaan arvonluontia ja tavoitteen toteutumista.

Monet RAIN-hankkeissa kehitetyt integraatiomenetelmät soveltuvat myös näiden haasteiden ratkaisemiseen. Tavoitteet liittyvät toteutuksen edellyttämien päätösten ja lupien saamiseen sekä taloudellisten toteutusedellytysten varmistamiseen. Arvonluonti puolestaan liittyy pääosin riittävien tavoitteita tukevien selvitysten laatimiseen.

Lisätään joustavuutta LEANin mukaisesti myös luvitukseen

Perinteisen mallin rakennushankkeessa rakentaja urakkaa tarjotessaan joutuu arvioimaan laadittujen rakennussuunnitelmien toteutettavuutta. Integroiduilla toteutusmalleilla toteutettavissa hankkeissa rakennussuunnitelmat puolestaan tehdään rakentajan valitsemien toteutustapojen mukaan räätälöityinä. Myös hankkeen luvitus on mahdollista tehdä integroidun toteutuksen periaatteiden mukaisesti: suunnitellaan ja selvitetään hyväksyttävissä ja toteutettavissa oleva hanke, eikä toimiteta laadittuja suunnitelmia ja selvityksiä viranomaiselle hyväksyntää varten arvioitavaksi.

4-lane motorway

Mitä tämä sitten voisi osapuolilta vaatia ja millä LEAN-menetelmillä tätä tapaa voisi toteuttaa? Se voisi vaatia sitoutumista yhteistyöhön, prosessin, selvitysten ja vaatimusten yhdessä ennalta sopimista, mutta myös niiden vaiheittaista tarkistamista ja tarkentamista. Oleellista voisi olla esimerkiksi erilaisten ympäristötavoitteiden ja -selvitysten ennalta sopiminen ja kattavuuden tarkistaminen sidosryhmien ja viranomaisen kanssa jo prosessin aikana eikä vasta lopullisessa lausunto- tai hyväksymisvaiheessa.

LEAN-periaatteena olisi siis virtauksen parantaminen ja -menetelmänä eräkoon pienentäminen. Lopullinen hyväksyntä olisi vain muodollinen tarkastus.

Erityisesti ympäristöluvitusta varten tehtävissä selvityksissä edellytetään usein sangen seikkaperäisiä ja yksityiskohtaisia kuvauksia käytettävistä työmenetelmistä. Rakennusliikkeen kiinnittäminen vielä tässä vaiheessa hankkeeseen ei ole kuitenkaan tunnetusti tarkoituksenmukaista. Joustavuutta voi yrittää kriittisissä työvaihekuvauksissa hakea huolellisesti perustellen esimerkiksi kirjauksella ”tai muulla vastaavalla tavalla.” Tällöin voidaan mahdollisesti välttää tilanne, jossa työtä tarjoava rakentaja toteutettavuutta arvioidessaan joutuisi toteamaan, että valittu menetelmä ei sovellu hänen omalle kalustolleen, eikä hän siten voisi työtä tarjota.

Edellä kuvatuissa LEAN-toimintatavoissa on varmasti tuttuja piirteitä kaikille hankesuunnitelmien parissa työskenteleville asiantuntijoille. Se kertoo mielestäni siitä, että vaikka emme olisi LEAN-menetelmiin tai -periaatteisiin tutustuneetkaan, olemme käyttäneet tervettä järkeä, joka myös kuuluu LEAN-maailmaan. Mutta olemmeko päättäneet hankesuunnitelma hankesuunnitelmalta viedä viranomais- ja sidosryhmäprosesseja läpi paremmin ja paremmin? Kun olemme, olemme LEAN-periaatteiden mukaisella hankematkalla.

Teksti on julkaistu alun perin kolumnina Rakennustekniikan verkkosivuilla 16.6.2023

Kirjoittaja

Mikko Inkala - BU President, Transport Infrastructure

Mikko Inkala

Johtaja, infra

Ota yhteyttä: Mikko Inkala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.