Hero Location

Turvallisuus edellä – AFRYltä asiantuntemusta NORM-materiaalien hallintaan

AFRYltä tukea turvallisuuden varmistamiseen NORM-kysymyksissä

Raaka-aineiden sisältämät luonnossa esiintyvät radioaktiiviset aineet (Natural Occuring Radioactive Materials, NORM) voivat kertyä teollisuusprosesseissa esimerkiksi putkistoihin tai kuona-aineisiin. Keskeistä on tunnistaa NORM-materiaalit ja hallita niihin liittyviä turvallisuusnäkökohtia.

NORM-materiaalit ovat radioaktiivisia alkuaineita, joita voi esiintyä raaka-aineissa, kuten kalium-40, uraani-238 ja -235 sekä torium-232, ja niiden hajoamissarjoihin kuuluvia tytäralkuaineita. Näitä materiaaleja voi esiintyä monissa teollisissa prosesseissa, kuten energiantuotannossa, mineraalien louhinnassa, paperin päällystysmateriaalien tuotannossa, väriaineiden valmistuksessa, öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä juomaveden puhdistuksessa.

Teollisuusyritysten on tunnistettava NORM-pitoisten materiaalien esiintymisen mahdollisuus omassa toiminnassaan ja otettava tarvittaessa käyttöön asianmukaiset suojatoimenpiteet. NORM-pitoisuuden hallinta tulee tyypillisesti ajankohtaiseksi, kun teollisuuslaitoksia puretaan tai kunnostetaan sekä purkumateriaalien kierrätyksessä.

NORM-materiaalien aktiivisuuspitoisuuden ylittäessä 1000 Bq/kg (määräysten vapautusraja), on arvioitava mahdolliset riskit työntekijöille ja väestölle. Aktiivisuuspitoisuus määritetään mittaamalla niiden alkuaineiden osalta, jotka voidaan havaita laboratoriomittauksin. Muiden aineiden osalta määritys tehdään laskennallisesti hajoamissarjan pitoisuuksien perusteella. Aktiivisuuspitoisuus voidaan mitata gamma-analyysillä tai massaspektrometrialla laboratoriossa. Näytteenottoa voidaan ohjata ja altistus määrittää paikan päällä tehtävillä ulkoisen altistuksen (annosnopeuden) mittauksilla.

NORM-materiaalien altistusrajoitukset ovat tiukemmat väestölle kuin työntekijöille. Altistusta voidaan rajoittaa maksimoimalla etäisyys materiaaliin ja minimoimalla kontaktin kesto sekä varmistamalla, että altistus pysyy vuosirajojen alapuolella.

Teollisuuskiinteistö

Tiukat määräykset NORM-materiaaleille

NORM-materiaalien hallintaa säännellään säteilylailla ja -asetuksella sekä STUKin määräyksillä. NORM-säädökset kattavat materiaalin koko elinkaaren. NORM-materiaalien hävittäminen ja varastointi on tehtävä ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti, ja siinä on huomioitava materiaalin liukoisuus. STUK valvoo työntekijöiden tai väestön altistumista luonnon radioaktiivisille aineille. Luonnon radioaktiivisia aineita sisältävän jätteen tai materiaalin varastoinnissa ja loppusijoituksessa huomioidaan ympäristönsuojelu- ja jätelainsäädännön määräykset.

Ennen luonnon taustasäteilyä sisältävien rakenteiden purkamisen aloittamista on laadittava ilmoitus Säteilyturvallisuuskeskukselle (STUK). Suunnitelma sisältää altistumisen arvioinnin, työolosuhteiden parantamistoimenpiteet sekä puhdistus- ja hävittämisstrategiat. Altistuminen arvioidaan ulkoisen annosnopeuden perusteella. Henkilöstön altistus rajoitetaan tasoon alle 1 mSv/vuosi ja väestön alle 0.1 mSv/vuosi. Lisäksi on huomioitava tarvittaessa kuljetuksien VAK-määräykset. Metallijätteiden kierrätyksen osalta on varmistettava materiaalien vastaanottomahdollisuudet. NORM-pitoisen rakennusjätteen käsittelyssä on myös huolehdittava lakisääteistä vaatimuksista.

Me AFRYllä tarjoamme NORM- asiantuntemusta ja autamme varmistamaan, että materiaalien käsittely on turvallista kunnostuksen, purkamisen, varastoinnin ja loppusijoituksen tai kierrätyksen yhteydessä. AFRY tukee mielellään organisaatiotasi luonnossa esiintyvien radioaktiivisten materiaalien hallinnassa ja ihmisten turvallisuuden varmistamisessa.

Ota yhteyttä

Anna-Liisa Koskinen - Senior Consultant Environmental Consulting, Environment Finland

Anna-Liisa Koskinen

Johtava konsultti, ympäristöjärjestelmät, EHS

Ota yhteyttä: Anna-Liisa Koskinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
AFRY contact person generic image

Eero Heikkinen

Johtava konsultti

Ota yhteyttä: Eero Heikkinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.