People working with the soil in Finnish field landscape

Happamat sulfaattimaat

Happamat sulfaattimaat

Happamia sulfaattimaita ja potentiaalisia happamia sulfaattimaita esiintyy yleisesti sekä Suomen rannikkoalueilla että muualla maassa erilaisten sulfidimineralisaatioiden (esim. kallioperän mustaliuskeet) lähialueilla.

Happamat sulfaattimaat muodostuvat sulfidimaiden kuivatuksen seurauksena, kun maa-aineksen luontaiset sulfidimineraalit altistuvat ilmalle ja siten hapettaville olosuhteille. Kun sulfidit hapettuvat sulfaateiksi, muodostuu happamia ja metallipitoisia vesiä, jotka kulkeutuessaan ympäristöön voivat aiheuttaa haittaa vesieliöille, kuten kaloille ja pohjaeläimille.

Kaikessa maankäytössä, oli kyse rakentamisesta, ojituksesta tai muusta kaivutyöstä, on tärkeää tarkistaa esiintyykö alueella potentiaalisia happamia sulfaattimaita, joita tulisi ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Happamille tai potentiaalisesti happamille sulfaattimaille rakennettaessa on myös tarkastettava, voivatko maaperän ominaisuudet aiheuttaa korroosioriskiä betonirakenteille.

AFRYllä on maanlaajuinen asiantuntijaverkosto ja hiottu toimintamalli, joten voimme tehdä sulfaattimaaselvitykset joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Sulfaattimaaselvitysten avulla arvioimme, voiko maan kuivatus ja muokkaaminen aiheuttaa hapanta valumaa ja tarvitaanko poistettaville maa-aineksille jatkokäsittelyä. Sulfaattimaaselvityksen avulla pystymme myös tunnistamaan pohjaveden pinnan alentamiseen liittyvät happamoitumisriskit sekä mahdolliset vaikutukset esimerkiksi hulevesiin. Voimme myös arvioida mahdollisten happamien valumavesien vaikutukset valuma-alueen vesistöihin ja auttaa mahdollisten neutralointitoimien suunnittelussa.

 

Esimerkkejä toimialoista:

  • Turvetuotanto
  • Tiehankkeet
  • Rakennushankkeet
  • Tuulivoimahankkeet
  • Erilaiset luvanvaraiset kuivatushankkeet, esim. peruskunnostukset

AFRY tarjoaa kattavat PIMA - pilaantuneen maan ja maaperän palvelut.

Ota yhteyttä

AFRY contact person generic image

Anneli Wichmann

Senior Consultant

Ota yhteyttä: Anneli Wichmann

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.