Evergreen Saplings

Pihasuunnittelu

Pihasuunnittelu

Piha- ja maisemasuunnittelussa pyritään aina suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon kannalta parhaisiin ratkaisuihin. Monialaiset suunnittelutiimimme toimivat yhteistyössä ja etsivät parhaat suunnitteluratkaisut kuhunkin suunnittelukohteeseen.

Keitä palvelemme?

Teemme suunnittelua kaikenlaisiin kiinteistökohteisiin kuten asunto-osakeyhtiöt, palvelurakennukset, senioriasunnot, kirjastot, päiväkodit, koulut, liikerakennukset ja teollisuuslaitokset. Teemme suunnittelua niin uudiskohteisiin ja peruskorjauskohteisiin.

Palvelemme yllä mainitun lisäksi myös rakennusliikkeitä, urakoitsijoita, rakennuttajia, kaupunkeja ja kuntia.

Emme palvele valitettavasti yksityishenkilöitä.

Millaista palvelua tarjoamme?

 • Hankesuunnittelu
  • Rakennuskaavojen viitesuunnitelma (pihasuunnittelu, hulevesisuunnittelu)
 • Pihasuunnittelu työkuvista detaljisuunnitteluun
  • Uudiskohteiden pihat; asuinrakennukset, palvelurakennukset, koulut, liikerakennukset
  • Pihan uudelleen suunnittelu esim. rakennusten saneeraussuunnitellun yhteydessä
  • Pihojen korjaussuunnittelu (peruskorjaukset ja viihtyvyysremontit)
 • Kansipihojen suunnittelu
  • Kattopihat ja kattopuutarhat
  • Viherkatot
 • Kasvillisuussuunnittelu/-osaaminen
  • Vihersuunnitelmat
  • Konsultaatiokäynnit pihalle (ideointia kohteessa – ei välttämättä kirjallisia suunnitelmia)
  • Hoitosuunnitelmat
 • Puistosuunnitelmat
 • Pinnantasaussuunnittelu
 • Hulevesisuunnittelu
 • Erilaiset laskelmat; hulevesien määrä, viherkerroin, sini-viherkerroin, lumitilat jne.
 • Varustus-/kalustussuunnittelu ja materiaalisuunnittelu
 • Leikkipaikkasuunnittelu
 • Liikuntapaikkasuunnittelu
 • Pysäköinti- ja liikennealuesuunnittelu
 • Detaljisuunnittelu
 • Valaistussuunnittelu
 • Asemakaavaselvitykset
 • Maisemaselvitykset / maisemavaikutusten arviointi / maisema-arvojen selvitykset
 • Lausunnot (esim. rakennusluvan liitteeksi puiden säilytys/kaataminen yms.)
 • Tietomallinnus
Urban green spaces

Missä hankkeen elinkaaren vaiheissa palvelemme?

Olemme mukana hankeen kaikissa vaiheissa hankesuunnittelusta työmaan toteutussuunnitteluun saakka. Hankkeelle on suurta hyötyä siitä, mitä aiemmin pihasuunnittelu/pihasuunnittelijat otetaan hankkeeseen mukaan. Näin pihan kaikki ominaisuudet tullaan huomioimaan pihasuunnittelun näkökulmasta jo luonnossuunnittelusta alkaen. Pihan suunnittelussa huomioidaan pihan luonnonolosuhteet, rakennusten luoma varjoisuus, aurinkoisuus, tuuliolosuhteet ja olemassa oleva kasvillisuus.

Kasvillisuuden säilyminen voidaan varmistaa huomioimalla etäisyydet tuleviin rakennuksiin tai kaivualueisiin. Tarvittaessa voimme suorittaa kohteessa konsultaatiokäynnin, josta kirjallinen raportti tai vain suullinen konsultaatio pihan ongelmakohdista tai ideointi pihan viihtyisyyden tai toiminnallisuuden parantamiseksi. Myös yksittäiset lausunnot esimerkiksi säilytettävistä tai kaadettavista puista ovat mahdollisia. Ole yhteydessä asiantuntijoihimme!

Palvelumme hyödyt

Pihasuunnittelu on yhdistävä suunnitteluala, joka on kytköksissä tiiviisti muihin suunnittelualoihin. AFRYltä saat koko suunnitteluryhmän palvelukseesi saman katon alta esimerkiksi uuden koulun kokonaisvaltaiseen suunnitteluun aina arkkitehtuurista putkistoihin, pihasuunnittelusta palotekniseen suunnitteluun.

Piha- ja maisemasuunnittelussa pyritään aina suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon kannalta parhaisiin ratkaisuihin. Monialaiset suunnittelutiimimme toimivat yhteistyössä ja etsivät parhaat suunnitteluratkaisut kuhunkin suunnittelukohteeseen.

Ymmärrämme kestävän ympäristörakentamisen toimintaperiaatteet ja suunnittelussa pyritään aina huomioimaan paikan olosuhteet ja parhaat suunnitteluratkaisut veden kiertokulun, maaperän, kasvillisuuden, käytettävien materiaalien, materiaalitehokkuuden, turvallisuuden ja esteettömyyden näkökulmista. Elinkaariajattelua ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja unohtamatta.

Kaupunkien isot ja pienet viheralueet tarjoavat niin asukkaille kuin ympäristölle monenlaisia hyötyjä virkistäytymisen lisäksi. Ne vaikuttavat esimerkiksi kaupunkiympäristössä mikroilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen, tarjoavat ratkaisuja luonnonmukaiseen hulevesien käsittelyyn sekä melun torjuntaan.

Pihat ovat olennainen osa ihmisten arkiympäristöä ja hyvinvointia. Pihasuunnittelutiimin tavoitteena on suunnitella ympäristöjä, jotka lisäävät hyvinvointia ihmisille ja rikastuttavat ympäristöä. Pihasuunnittelussa pyritään tarjoamaan pihan käyttäjille mahdollisuuksia monipuoliseen virkistäytymiseen ja luomaan tiloja, joissa mahdollistetaan kohtaamiset muiden ihmisten kanssa. Pihaympäristöt antavat toisaalta myös rauhallisen paikan oleiluun ja rentoutumiseen.

Sidosryhmien osallistaminen on avain asemassa sosiaalisesti kestävän piha- ja maisemasuunnittelun näkökulmasta. Sidosryhmän jäseniä ovat esimerkiksi tilaaja, kohteen käyttäjät, kunnossapitäjät ja naapurit. Sidosryhmän jäsenillä on usein ainutlaatuisia näkemyksiä kohteen vallitsevista olosuhteista ja parhaimmillaan suunnitteluprosessiin osallistuminen lisää yhteisöllisyyttä, sitouttaa ihmiset elinympäristöönsä ja voi saada ihmiset pitämään parempaa huolta ympäristöstään.

Close-up of Lavender background in Hokkaido Japan

Miten palvelemme?

Suunnittelutiimimme valitaan huomioiden kohteen vaativuus ja erityispiirteet.

Tarjouksessa määritellään suunnitelmien sisältö asiakkaiden toiveiden mukaisesti sekä mahdolliset lisätyöoptiot, jotka asiakas voi halutessaan tilata myöhemmin suunnittelun edetessä.

Suunnittelu alkaa yleensä kohteen lähtötietoihin perehtymisellä. Tämän jälkeen suunnittelua jatketaan kohdekäynnillä. Käynnillä kartoitetaan tarkemmin suunnittelun tarpeen laajuus ja tontilla huomioitavat asiat kuten kasvullisuus, puusto, saavutettavuus, turvallisuus, melu ja liikenne. Sovitaan, tarvitaanko mahdollisesti erikoissuunnittelijoita hankkeeseen mukaan. Huomioidaan aikataulut ja tiedonkulku, panostetaan yhteistyöhön. Pihasuunnittelija osallistuu (sovittuihin) suunnittelukokouksiin, tällä varmistetaan, että ristiriitoja eri suunnittelualojen suunnitelmien välille synny.

Usein kysytyt kysymykset

Pihasuunnitelma Arrow pointing right

Pihasuunnitelmassa määritellään kaikki pihan toiminnot, niiden tilatarve ja istutettava sekä säilytettävä kasvillisuus. Pihasuunnitelma voi olla luonnosmaisempi tai suunnitelma voi sisältää enemmän detaljisuunnittelua, aivan asiakkaan ja kohteen vaativuuden mukaisesti. Minimissään pihaan määritellään kulkureitit, leikki- ja oleskelupaikan yms. sijainti ja korkoasemat määritetään pistekorkoina toimintojen sijanteihin. Useimmiten pihasuunnitelma sisältää myös vihersuunnittelun. Pihasuunnitelman laajuus on kuitenkin täysin räätälöitävissä. Suunnitelman laajuus johtuu asiakkaan toiveista.

Pihasuunnitelma voidaan tehdä uusiin rakennuskohteisiin tai pihapiiriä voidaan uudistaa esim. putkiremontin tms. yhteydessä. Pihapiiriä muokataan havaittujen toiminnallisten muutosten tekemiseksi tai viihtyisyyden lisäämiseksi. Tallaisia muutoksia voivat olla pysäköintipaikkojen lisääminen, jätekeräyksen uudelleen suunnittelu (esim. perinteiset astiat -> syväkeräys) tai pihan kulkureittien muutokset sekä kasvillisuuden lisääminen.

Pinnantasaussuunnitelma Arrow pointing right

Pinnantasaussuunnitelmassa tontin muodot suunnitellaan käyttäen 10 cm käyrästöä. Tukimuurit, portaat ja muut pihaan liittyvät rakenteet sijoitetaan pihalle ja niiden korkomaailma tarkennetaan. Pinnantasauksen tarkoituksena on johdattaa tontin maaston pinnalla valuvat sade- ja sulamisvedet sadevesikaivoihin, imeytysalueille tai hyötykäyttöön kasvillisuudelle.

Hulevesisuunnitelma Arrow pointing right

Hulevesisuunnitelmassa määritellään myös maanpinnan alapuolella olevat hulevesirakenteet tarkemmin. Näitä rakenteita ovat esim. imeytysputkisto, viivytysjärjestelmät jne. Hulevesisuunnitelmaan lasketaan myös tontilla syntyvät huleveden määrä.

Vihersuunnitelma Arrow pointing right

Vihersuunnitelma viimeistelee pihan layoutin. Pihasuunnittelija/arkkitehti tai muu henkilö on suunnitellut pihan toimintojen sijainnit, mutta kasvillisuussuunnitelma on jäänyt jostain syystä tekemättä. Vihersuunnittelija määrittää kasvit, mutta ei ota kantaa tontin toimintoihin tai tilavarauksiin. Pihasuunnittelun vastuullinen suunnittelija on aina pihan toimintojen suunnittelija.

Hoitosuunnitelma Arrow pointing right

Pihan hoitosuunnitelmassa määritellään kasvien ja nurmikon hoitoon liittyvät asiat. Tallaisia ovat kasvien lajikohtainen lannoitus, leikkuuaika sekä hoitoleikkausten väli. Hoitosuunnitelma toimii huoltoyhtiöiden hoitosopimuksen pohjana.

Viherkerroin/sini-viherkerroin/lumitila Arrow pointing right

Viherkerroin/sini-viherkerroin on työkalu, joka on kehitetty ohjaamaan korttelien viherrakennetta. Viherkerroin ilmaisee tontin tai korttelin vihertehokkuutta, kuinka paljon tontilla on erilaista kasvillisuutta ja hulevesiä viivyttäviä rakenteita suhteessa alueen pinta-alaan. Kunnilla ja kaupungeilla on eri vaateita korttelien vihertehokkuuskertoimelle. Me laskemme kertoimen ja tarkastamme suunnitelmista, että tämä tavoite täyttyy niissä kaupungeissa, jossa vaateet ovat käytössä.

Rakennusvalvontaviranomaisella on vaateita kiinteistön lumitilan määrästä. Me tarkistamme, että pihasuunnitelmassa on varattu riittävä alue tontilta aurattavan lumen sijoittamiselle/kasaamiselle.

Tarvittava ennakkoaineisto suunnitelman tekoon Arrow pointing right

Mikäli asiakkaalla ei ole tarvittavaa lähtötietoaineistoa, niin voimme lisätä sen hankkimisen osaksi suunnittelusopimusta. Lähtöaineistoksi tarvitaan yleensä:

 • Pohjakartta (dwg) tai virallinen asemapiirustus sekä kaavakarttaote
 • Rakennusten kuvat, pohjapiirustukset, julkisivut sekä rakennusten korkotiedot (nurkkakorot, lattiakorot)
 • Pintavaaitus, puustokartoitus

Rakennuksen pohjapiirustus on tärkeä lähtötieto. Paras lopputulos saadaan, kun lähtötietoaineisto on mittatarkkaa ja olemassa oleva puusto on inventoitu kohdilleen. Myös pintavaaitus on tärkeä lähtötieto, näin esteettömyys ja tontin korkomaailma saadaan heti suunnittelulla kohdalleen. Tonttia koskevan kartta-aineiston (dwg, pdf) saa tilattua kaupunkien karttapalveluista, jo olemassa olevan rakennuksen kuvat saa useimmiten tilattua kaupunkien lupapalveluista. Tontin pintojen korkojen ja puiden sijantien mittausta suorittavat eri yhtiöt.

Hyvin luonnosmaiset suunnitelmat eivät vaadi näin laajaa lähtötietoaineistoa, rakennusluvan liitekuvat tarvitsevat tarkat tiedot.

Mitä pihasuunnittelu maksaa? Arrow pointing right

Riippuu täysin kohteen vaativuudesta, sijainnista sekä asiakaan toiveista. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy tarjoustamme.

Milloin tarvitaan rakennuslupa kaupungilta? Arrow pointing right

Yleensä rakennus- tai toimenpidelupa vaaditaan, mikäli rakennuksen rakennusluvan asemapiirustuksen mukaisia pihajärjestelyjä muutetaan. Esimerkiksi autopaikkojen sijainnin tai määrän ja tonttiliittymän paikan muuttaminen sekä maanpinnan korkeusaseman olennainen muuttaminen vaativat toimenpideluvan hakemista. Rakennuslupa tarvitaan, kun muutostöitä tehdään asemakaavassa suojellulla tontilla. Erilaiset saneeraussuunnitelmat (esim. hulevesijärjestelmän lisääminen, sadevesijärjestelmän muutokset yms.) vaativat rakennus- tai toimenpideluvan, yleensä pihasuunnitelma lisätään tämän luvan liitesuunnitelmaksi.

Rakennuslupaa ei tarvita, kun pihalla tehdään normaaleja istutusten tai rakenteiden korjaustöitä tai lisäistutuksia. Kasvivalinnoissa tulee kuitenkin kiinnittää huomiota asemakaavamääräyksiin sekä alueen ominaispiirteisiin.

Mitä hyötyä pihasuunnittelusta on?

Viihtyisällä piha-alueella on tutkitusti positiivinen merkitys asunnon myyntiaikaan sekä -hintaan. Viihtyisä piha parantaa asukasviihtyisyyttä sekä mielikuvaa koko asuinalueesta. Viihtyisä ja toimiva piha kannustaa asukkaita viettämään enemmän aikaa pihalla ja tuolloin myös asukkaiden turvallisuudentunne pihalla kasvaa. Paljon käytössä olevalla pihalla ilkivalta on vähäisempää. Viihtyisä piha lisää asukkaiden yhteisöllisyyden tunnetta ja kannustaa sosiaaliseen kontaktiin muiden asukkaiden kanssa. On tärkeää, että pihalta löytyy niin sosiaalisuuteen kannustavia kuin rauhoittumiseen varattuja piha-alueita.

Riittävän aikaisella pihasuunnittelulla varmistetaan pihan toimintojen optimaalinen sijoittelu (mm. aurinkoisuus, esteettömyys, viihtyisyys), kulkuteiden sekä pelastusväylien toimivuus/turvallisuus sekä lumitilojen riittävä määrä sekä niiden sijainnit. Laadukkaasti suunnitellulla ja toteutetulla piha-alueella voidaan säästää huolto- ja kunnossapitokuluissa. Oikeat materiaalit oikeisiin paikkoihin. Hyvä suunnittelu huomioi pihan tulevan elinkaaren (mm. puuston oikea sijoittelu).

Pinnantasaussuunnittelulla varmistetaan tontin hulevesien kulkeutuminen rakennusmääräysten mukaisesti (Kuivaketju 10) rakennuksesta poispäin. Näin varmistetaan myös rakennuksen elinkaaren piteneminen.

Työmaajärjestelyissä voidaan huomioida pihan tulevat toiminnot ja säilytettävät kasvit niin että työmaajärjestelyjen (esim. työmaakoppien) sijoittelu ei vaaranna kasvien elinmahdollisuuksia.

Modern houses next to the sea.

Maankäyttö

Tutustu AFRYn tarjoaamiin palveluihin
Family walking on grass

Maisemasuunnittelu

Tutustu AFRYn tarjoaamiin palveluihin
Hanna Lehtonen - Tiimipäällikkö
Hanna Lehtonen
Tiimipäällikkö

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Hanna Lehtonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.