Case: Huittinen-Forssa YVA

Huittinen–Forssa-voimajohdon YVA-menettely

Uuden voimajohdon YVA-menettely myös ilmastovaikutukset huomioiden

AFRY toimi konsulttina ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, jossa arvioitiin uuden 400 + 110 kV voimajohdon Huittinen–Forssa ympäristövaikutuksia.

Hankkeessa uusittaisiin samalla nykyinen 110 kV voimajohto sijoittamalla se yhteispylväisiin uuden 400 kV voimajohdon kanssa. Toimeksiantoon kuului myös tarvittavien liito-orava- ja muiden luontoselvitysten laatiminen.

YVA-menettelyssä AFRY tarkasteli yhtenä erityispiirteenä hankkeen ilmastovaikutuksia. Ilmastovaikutusten arvioinnissa huomioitiin käytettävien materiaalien valmistuksen kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi jätteiden käsittelystä ja kuljettamisesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, johtoalueelta poistettavan puuston niin sanotun hiilivaraston menetys, sekä voimajohtoaukean ja reunavyöhykkeiden vaikutus hiilinielujen kannalta hoitotoimenpiteet ja voimajohdon elinkaari huomioon ottaen. Arvioinnin yhteydessä laaditun laskelman avulla saatiin tietoa siitä, mikä merkitys voimajohdon rakentamisella ja elinkaaren aikaisilla toimenpiteillä on hiilinielujen menetykseen suhteessa rakentamisesta aiheutuviin kasvihuonekaasupäästöihin. Arvioinnissa huomioitiin myös uusittavan voimajohdon palautuvasta johtoalueesta muodostuvat myönteiset vaikutukset. Hankkeesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt suhteutettiin hankkeesta aiheutuviin myönteisiin ilmastovaikutuksiin.

Vaikutusarvioinnissa otettiin myös huomioon nykyisen 110 kV voimajohdon uusiminen, mikä tarkoittaa paikoittaisia 110 kV voimajohdon siirtämisestä aiheutuvia myönteisiä vaikutuksia mm. asutukselle, maataloudelle ja maisemakuvalle.

Projektin tiedot

  • Asiakas: Fingrid Oyj
  • Hanke: Huittinen–Forssa 400 + 110 kilovoltin voimajohtohankkeen YVA-menettely
  • Aika: 2019-2020
  • Sijainti: Huittinen, Loimaa, Humppila, Jokioinen, Forssa
  • AFRYn rooli: YVA-konsultti, luontoselvitykset
Case: Huittinen-Forssa YVA

Ota yhteyttä