Two people

YVA-selostuksia arvioitiin opiskelijatyönä yhteistyössä AFRYn kanssa

LUT-yliopiston ympäristötekniikan opiskelijat kehittivät yhteistyössä AFRYn kanssa työkalun, jolla voidaan arvioida ympäristövaikutusten arviointiselostuksia (YVA). 

Työ toteutettiin osana projektityöskentelyn kurssia, jossa opiskelijat tekevät projekteja yritysyhteistyökumppaneiden toimeksiantojen perusteella. Projektin lopputulemana oli taulukkolaskentapohjainen arviointityökalu sekä loppuraportti. Lisäksi projektiryhmän tuli laatia hankesuunnitelma, seurata tarkasti aikabudjettia, viestiä projektin etenemisestä ja esittää projektin tulokset loppuseminaarissa, joka järjestettiin 15.3.2022.

Kehitetyllä arviointityökalulla voidaan arvioida YVA-selostuksien laajuutta ilmasto- ja kiertotalousvaikutusten osalta. Työhön valikoidut arviointiselostukset ovat valmistuneet pääosin 2019 tai sen jälkeen, jotta se edustaisi mahdollisimman tuoretta arviointitapaa. Vertailuun valikoitui kaikkiaan 8 tuulivoimahanketta, 2 kemianteollisuuden hanketta ja 3 kaivosteollisuuden hanketta. Tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutuksia on viime vuosina arvioitu paljon, mikä näkyy myös tässä työssä selvästi.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva laki ohjaa ympäristövaikutusten arviointien tekemistä. YVA-laki määrittelee ilmastovaikutusten arviointia verrattain seikkaperäisesti, kun taas kiertotalouden osalta vastaavanlaisia määritelmiä ei laissa ole. Laki ei myöskään määrittele tarkkoja kriteerejä ilmastovaikutusten arvioinnin suhteen, joten vertailu sekä ilmasto- että kiertotalousvaikutusten osalta on hyvin mielenkiintoinen. Lisäksi vertailussa oli useiden eri tahojen tekemiä YVA-selostuksia.

Arviointityökalu rakennettiin taulukkolaskentaohjelmaan, jossa tarkasteltavia YVA-selostuksia vertailtiin samojen ilmasto- ja kiertotalousvaikutuksiin liittyvien kriteerien kautta. Kriteerit arvioitiin väreittäin asteikolla ”hyvä”, ”tyydyttävä”, ”heikko” ja ”ei huomioitu”. Lisäksi työkalussa annetaan lyhyt sanallinen perustelu arvioinnille. Näin työkalusta saa helposti yleiskuvan siitä, miten kukin osa-alue ilmasto- ja kiertotalousvaikutusten osalta on huomioitu kussakin tarkastellussa YVA-selostuksessa ja mahdollistaa myös arviointien keskinäisen vertailun.

YVA-työkalu
Esimerkki työkalun avulla tehdystä YVA-selostuksen arvioinnista.

Työn tuloksista käy ilmi, että yleisesti ottaen ilmastovaikutuksia on YVA-selostuksissa arvioitu kiertotalousvaikutuksia kattavammin. Kuitenkin valtaosassa tapauksista myös kiertotalousvaikutuksia on nähty arvioitavan vähintään tyydyttävällä tasolla siitä huolimatta, että YVA-laki ei kiertotalousvaikutusten tarkastelua edellytäkään. Lisäksi tuloksista ilmenee muun muassa, että tuulivoiman osalta arviointi painottuu kautta linjan käyttövaiheen päästövähennyksiin. Työn tuloksista on myös nähtävissä, että tuulivoiman osalta hiilinielujen huomioiminen on verrattain harvinaista ja myös hiilijalanjäljen laskennan laajuudessa huomattiin eroavaisuuksia. Tuulivoiman osalta kiertotalousvaikutusten arviointi painottui pääosin hankkeiden purkuvaiheeseen.

Kemian- ja kaivosteollisuuden osalta työssä tarkasteltiin pienempää joukkoa YVA-selostuksia, koska tuoreita selostuksia ei ollut tuulivoiman tapaan yhtä paljon saatavilla. Sekä kemian- että kaivosteollisuuden osalta kiertotalousvaikutusten arviointi nousi tuloksissa esiin positiivisessa mielessä. Kaivosteollisuuden osalta myös ilmastovaikutukset oli arvioitu tarkastelluissa YVA-selostuksissa erityisen hyvin. Kemianteollisuuden osalta ilmastonmuutokseen sopeutumisen arviointi näyttäytyi muita sektoreita vähäisempänä.

Työssä tuotettu arviointityökalu sekä raportti on AFRYn sisällä jaettu YVA-arviointien parissa työskentelevien henkilöiden käyttöön. Työn tulokset antavat hyvän yleiskuvan tuoreista arvioinneista ilmasto- ja kiertotalousvaikutusten näkökulmasta, joten sitä on mahdollista hyödyntää esimerkiksi uutta YVA-selostusta aloittaessa. Työ sujui AFRYn näkökulmasta mallikkaasti ja projektiryhmä sai hienosti kiinni työn tavoitteista. Myös projektiryhmä kuvaili työtä hyvin mielenkiintoiseksi ja opettavaiseksi kokonaisuudeksi.

Projektiryhmä LUTista
LUT-yliopiston projektiryhmä, vasemmalta oikealle: Carla Ollikainen, Petra Pulkkinen, Julia Räisänen (tietokoneen ruudulla) ja Anni Karhu.

Kirjoittaja

Antti Hautamäki
Ympäristökonsultti

Kayak on the water

Tutustu YVA-palveluihimme

Yhtenä maamme johtavista YVA-konsulteista olemme vieneet menestyksekkäästi läpi yli 100 YVA-hanketta Suomessa ja ulkomailla.