Forest

Metsien mallinnus

Tarkka kasvun ja kehityksen mallintaminen on kestävän metsätalouden suunnittelun lähtökohta.

Palvelumme kattavat koko ketjun metsävaratiedon tuottamisesta ja analysoinnista pitkän aikavälin kehitysskenaarioihin ja optimoituihin taktisiin hoitosuunnitelmiin.

 

Metsien kehityksen mallinnus palveluna

Metsävaratiedon tuottaminen Arrow pointing right

Ajantasainen ja tarkka metsävaratieto on ehdoton lähtökohta tietoon perustuvalle metsien käytön suunnittelulle. Jos metsävaratietosi kaipaavat päivitystä tai tarvitset kokonaan uuden kuviorekisterin, voimme auttaa. Olemme prosessoineet kymmeniä tuhansia hehtaareja hilamuotoista metsävaratietoa kuviomuotoiseksi ja tästä eteenpäin käyttösuunnitelmiksi. Myös kuviomuotoisen aineiston laskennallinen päivittäminen kuuluu peruspalveluihimme.

Palvelujemme kautta saat päivitetyn tiedon metsiesi tilasta ja tiedon kiireellisistä toimenpiteistä sekä metsien kasvusta. Palvelun avulla on myös mahdollista täyttää aukkoja avoimessa kuviomuotoisessa metsävara-aineistossa. Aukottomasta tiedosta voivat hyötyä etenkin kuntien metsäosastot ja teollisuuden puunhankinnan suunnittelijat.

Aerial LiDAR image of a forest area
Strateginen metsäsuunnittelu Arrow pointing right

Strateginen metsäsuunnitelma mahdollistaa selkeän käsityksen pitkän aikavälin puuntuotannosta sekä tarvittavista metsänhoito- ja korjuutoimenpiteistä. Strategiset suunnitelmat antavat myös hyvän pohjan tuottoarvopohjaiselle metsävarojen arvonmääritykselle. Pitkän aikavälin suunnittelutyökalut hahmottelevat polun kestävän tuottavuuden varmistamiseksi ja hiilensidontavaikutusten ennustamiseksi.

Optimointi löytää parhaan mahdollisen hakkuiden ja metsänhoitotoimien yhdistelmän ottaen huomioon metsän nykyisen rakenteen, kasvuolosuhteet, liiketoiminnan tavoitteet ja kestävyyskriteerit.

Esimerkkiskenaarioita:

 • Metsikön tuottoarvo 50 vuoden aikajänteellä
 • Suurin kestävä ja tasainen hakkuutaso ja sen tuottama kassavirta 50 vuoden aikajänteellä
 • Mikä vaikutus on turvemaiden siirtämisellä jatkuvaan kasvatukseen?
 • Millaista kiertoaikaa ja harvennustiheyttä metsissäni kannattaisi soveltaa?
Metsän mallinnusskenaarioiden tuloksia boreaalisessa ilmastossa kuvaava graafi
Metsämallinnusskenaariot boreaalisessa ilmastossa
Taktinen metsäsuunnittelu Arrow pointing right

Korjuu- ja kuljetuskustannusten ennakointi

Taktisen suunnittelun palvelumme tuottaa arvion kuviokohtaisesta tienvarsi- ja tehdashinnasta suurille alueille. Palvelun avulla on mahdollista kartoittaa suurien alueiden hakkuupotentiaali ja siihen liittyvät kustannukset kuviotasolla. Tienvarsihinnan analysointi myös tarkentaa strategisen tason hakkuulaskelmia: kuinka suuri osa hakkuumahdollisuuksista on realistisesti korjattavissa?

Kuljetuksen optimointi ja tienkäyttöanalyysi

Mitä puutavaraa kannattaisi myydä millekin tehtaalle? Mitkä leimikot sopivat parhaiten millekin tehdastilaukselle? Montako puutavara-autoa ajaa tietyllä tiellä tämän vuoden aikana? Minne teiden ylläpito kannattaa seuraavina vuosina keskittää?

Forest compartment map for forest modelling and tactical planning

Hakkuiden keskittäminen optimoinnilla

Miltä kuvioilta minun tulisi korjata puuta toimittaakseni täksi vuodeksi sovitun määrän puutavaraa? Miten suunnitellut hakkuut saataisiin toteutettua ja samalla minimoitua koneiden siirtäminen ja yksittäisten puupinojen keräily? Voidaanko puunkorjuut ajoittaa niin, että hakkuukone voi pysyä yhdessä paikassa mahdollisimman pitkään?

Taktisen suunnittelun optimointi muodostaa toimenpidekeskittymiä, jotka antavat hyvän lähtökohdan tehokkaammalle puunkorjuutoimenpiteiden suunnittelulle.

Puunkorjuun päästöt

Kuinka suuria suunniteltujen puunkorjuu- ja kuljetustoimenpiteideni päästöt ovat? Voisiko niitä vähentää?

Pine Forest in Finland
Lataa opas hierarkkisesta metsäsuunnittelusta!
Tämä opas antaa perustietoa metsäsuunnittelun eri tasoista ja auttaa sinua ymmärtämään paremmin monitasoisen suunnittelun tärkeyttä metsäomaisuuden hallinnassa.

Hyödyt Arrow pointing right
 • Selkeä kuva metsäomaisuutesi pitkän aikavälin mahdollisuuksista ja hoitotarpeista
 • Metsien kestävän käytön rajat ja metsänhoidon muutosten seurausten ennakointi
 • Puunoston ja korjuun tehostaminen hyödyntämällä taktista optimointia
 • Vankka pohja metsien kestävään käsittelyyn
Kohderyhmä Arrow pointing right
 • Metsäsijoittajat
 • Metsänhoitopalveluita tarjoavat yritykset
 • Puuntuottajat
 • Korjuusuunnittelijat
Rainforest photographed from above with drone

AFRY Smart Forestry -ohjelmisto

Kattava metsäohjelmisto strategiseen, taktiseen ja operatiiviseen suunnitteluun.

AFRY Smart Forestry käyttää innovatiivista ohjelmistoa, huipputeknologiaa ja moderneja metsätalouden tekniikoita parantaakseen metsänhoitoon liittyvää päätöksentekoa. Tuotteemme tarjoavat luotettavaa tietoa kartoittamalla, optimoimalla ja monitoroimalla tarkasteltevaa metsäaluetta.

Tarjoamme metsien mallinnuspalveluja AFRY Smart Forestry -ohjelmistomme avulla.

Lisätietoja varten ole hyvä ja ota yhteyttä:

Jussi Rasinmäki - Head of Smart Forestry

Jussi Rasinmäki

Head of Smart Forestry

Ota yhteyttä: Jussi Rasinmäki

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Juho Niskala - Forest Modelling Service Manager

Juho Niskala

Forest Modelling Service Manager

Ota yhteyttä: Juho Niskala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Miika Malmström - Head of Valuation Services

Miika Malmström

Head of Valuation Services

Ota yhteyttä: Miika Malmström

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

FAQ

Mitä eroja on strategisen ja taktisen suunnittelun välillä? Arrow pointing right

Metsänomistajan näkökulmasta metsänhoidon suunnittelun tarkoituksena on tukea omistajaa metsänhoidossa omistajan arvojen ja tavoitteiden mukaisesti.

Strategisessa suunnittelussa suunnittelun aikaväli kattaa tyypillisesti useita vuosikymmeniä. Strategisen suunnittelun päämääränä on tehdä päätöksiä metsänhoidon tavoitteista, listata metsänhoidon eri vaihtoehdot ja määrittää niistä optimaalisin.

Tyypillisiä päätöksentekoon liittyviä näkökohtia strategisessa suunnittelussa ovat puuntuotannon kestävyys, nettonykyarvon maksimointi, puuston kasvattaminen, metsän säilyttäminen hiilinieluna ja metsän monien eri eliöiden asuttamien elinympäristöjen suojelu.

Metsän pitkä elinkaaren johdosta strateginen suunnittelu on olennainen osa metsänhoitoa. Keskeiset sidosryhmät tarvitsevat suunnitelmia, jotka perustuvat valtaviin tietomääriin ja joissa hahmotellaan kestävin ja kannattavin polku tulevaisuutta varten.

Taktisella suunnittelulla pyritään toteuttamaan strategisessa suunnitelmassa päätetyt tavoitteet. Taktinen suunnitelma laaditaan yleensä 3-15 vuodeksi, ja siinä vastataan kysymyksiin siitä, mitä, missä ja milloin toimenpiteitä olisi toteutettava. Korjuun tai metsänhoidon ajoitusta suunnitellessa on tärkeää ottaa huomioon sekä hoitoyksikön ominaisuudet että sen sijainti.

Optimoidulla taktisella suunnitelmalla pyritään valitsemaan käsittelyjen ajoitus ja voimakkuus yksittäisen hoitoyksikön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla ja minimoimaan toimintakustannukset muodostamalla samanaikaisesti käsiteltäviä korjuukokonaisuuksia. Yksittäisen hoitoyksikön ja sitä ympäröivien hoitoyksiköiden hoidon tasapainottaminen edellyttää alueellisia optimointivälineitä.

Kiinnostuitko? Katso myös