Water services

Vesilaitosten käytön tuki

Vesilaitosten käytön tuki

Vesihuoltolaitoksilla kerätään yhä enemmän tietoa jatkuvatoimisten mittausten ja laboratorioanalyysien kautta. Automaatiojärjestelmään kerättävästä datasta kuitenkin vain hyvin pieni osa hyödynnetään laitoksilla täysimääräisesti.

Suuren tietomäärän manuaalinen hyödyntäminen on haastavaa, minkä lisäksi laitoksella kerättävä data sijaitsee tyypillisesti eri järjestelmissä. Näin ollen kokonaisuutta on hankala yhdistää esimerkiksi toiminnan optimaalisuutta kuvaaviksi älykkäiksi tunnusluvuiksi tai häiriötilanteita ennakoiviksi indikaattoreiksi. Toisaalta suuren datamäärän hyödyntämisen puute voi näkyä myös siinä, että yhteen vetäviä seurantaraportteja esimerkiksi päivä-, viikko- tai kuukausitasolla ei ole helposti saatavilla.

Ratkaisuna tähän AFRY on kehittänyt asiakkaidensa tueksi järjestelmän, jonka avulla pystymme tarjoamaan vesihuoltolaitoksille jatkuvatoimista seurantaa ja käyttötukea. Päätarkoituksena on kehittää ja optimoida tuotannon laatua data-analytiikalla ja laitoksen olemassa olevalla instrumentoinnilla. Toteutuksen ytimessä ovat AFRYn kehittämät ja asiakkaan kanssa räätälöitävät dashboardit, joilla asiakas voi seurata laitoksen toimintaa keskeisten tunnuslukujen kautta ja saada tarvittaessa hetkessä käyttötukea AFRYn lukuisilta asiantuntijoilta.

AFRYn kehittämät dashboardit mahdollistavat raportoinnin automatisoinnin relevantisti eri tuotannon tasoille. Ylimmälle johdolle esimerkiksi viikko- ja kuukausitasolla keskeisimmät laatu- ja talousmuuttujat sekä vastaavasti operointitasolle aina päivittäisestä tilannekuvasta ohjaustapojen optimointiin. Lisäksi työkalu tarjoaa tukea mahdollisten häiriötilanteiden havaitsemiseen ja tarkempaan analysointiin. Järjestelmän tavoitteena on optimoida ja tukea laitoksen päivittäistä operointia data-analytiikan avulla.

Ota yhteyttä

Katso myös uutiset, tapahtumat ja artikkelit