Vehreä tausta

Kuntien ilmastosuunnitelmat strategisina ilmastotyökaluina

AFRY tukee kuntia ilmastosuunnitelman tekemisessä

Kuntien ilmastosuunnitelmat ovat tärkeitä strategisia ilmastotyökaluja, joiden avulla kunnat voivat vähentää kasvihuonepäästöjään ja seurata tavoitteiden toteutumista. AFRY tukee laaja-alaisella osaamisellaan ja monivuotisella kokemuksellaan kuntien ilmastosuunnitelmien tekemistä. Hyvin laadittu ilmastosuunnitelma luo pohjan kestävälle kuntakehitykselle.

Ilmastosuunnitelmat ohjaavat kunnan toimintaa ja päätöksentekoa kohti kestävämpiä ratkaisuja ja auttavat ymmärtämään, millä toimenpiteillä saadaan aikaiseksi merkittäviä vaikutuksia ilmastonmuutoksen torjumisessa. Ilmastosuunnitelmien laatiminen edellyttää kunnan sisäistä yhteistyötä ja laajaa sidosryhmäyhteistyötä.

Kuntien on tällä hetkellä Ilmastolain (423/2022) mukaan laadittava ilmastosuunnitelma. Ilmastosuunnitelmassa on oltava tavoite kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisestä kunnassa, toimet näiden päästöjen vähentämiseksi, tiedot kasvihuonekaasujen päästöjen kehityksestä kunnassa sekä tiedot suunnitelman toteutumisen seurannasta. Ilmastosuunnitelmassa voidaan käsitellä myös muita tarpeelliseksi katsottuja seikkoja. .

AFRY tukee kuntia ja kaupunkeja ilmastosuunnitelmien laatimisessa monipuolisella ja moderneihin työkaluihin perustuvalla osaamisellaan. Ilmastosuunnitelmat laaditaan ympäristöministeriön ohjeeseen pohjautuen.

Vihreä havupuu

AFRYllä on monipuolista osaamista ilmastosuunnitelman laatimiseen

AFRYllä on pitkä kokemus kestävästä kaupunkikehittämisestä, ja olemme toteuttaneet muun muassa erilaisia tiekarttoja kohti hiilineutraaliutta ja kiertotaloutta. Ilmastovaikutusten arviointi ja päästöjen vähentämisen suunnitelmat ovat perustyötämme.

Pystymme yhdistämään ilmastosuunnitelmiin muun muassa AFRY Smart Forestry:n tuottamat metsien hiilipalvelut, joiden avulla voimme määrittää tarkasti kunnan metsien ja viheralueiden hiilivarastot ja mallintaa niiden kehityksen tulevien vuosikymmenien aikana. Nämä modernit työkalut tarjoavat tehokkuutta ja lisäarvoa ilmastosuunnitelmiin.

Ilmastoasiantuntijamme ovat toteuttaneet ilmastovaikutuksiin ja hiilijalanjälkilaskentaan liittyviä koulutuksia, joten pystymme tarjoamaan suunnitelman toteutuksen tueksi erilaisia koulutuspaketteja. Olemme mielellämme apunanne ilmastosuunnitelmien laatimisessa hankesuunnitelmavaiheesta lähtien, jotta suunnitelma vastaa parhaiten tavoitteitanne.

Ota yhteyttä

Katri Luoma-aho - Osastopäällikkö, Kestävyyspalvelut

Katri Luoma-aho

Osastopäällikkö, Kestävyyspalvelut

Ota yhteyttä: Katri Luoma-aho

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on ilmastosuunnitelma? Arrow pointing right

Ilmastosuunnitelma on suunnitelma, joka määrittelee toimenpiteet ja tavoitteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sopeutumiseksi siihen. Se sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen siitä, mitä toimenpiteitä kunta, yritys, organisaatio tai muu vastaava toimija aikoo toteuttaa vähentääkseen kasvihuonekaasupäästöjään ja edistääkseen kestävää kehitystä. Ilmastosuunnitelma voidaan laatia eri mittakaavoissa, kuten paikallisella, alueellisella tai kansallisella tasolla, ja se voi sisältää monenlaisia ​​toimenpiteitä, kuten energiatehokkuuden parantamista, uusiutuvan energian käytön lisäämistä, liikenteen vähentämistä ja kestävän maankäytön edistämistä.

Mitä hyötyä ilmastosuunnitelmasta on? Arrow pointing right

Ilmastosuunnitelmalla on monia hyötyjä. Se auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää kestävän kehityksen tavoitteita. Ilmastosuunnitelman avulla kuntien, yritysten ja organisaatioiden on mahdollista tunnistaa oman toimintansa ilmastovaikutukset, priorisoida ilmastotoimenpiteitä ja seurata toimenpiteiden vaikutuksia päästöjen vähentymiseen. Hyvin toteutettu ilmastosuunnitelma voi myös houkutella uusia asukkaita ja yrityksiä alueelle sekä parantaa kuntalaisten elämänlaatua ja terveyttä. Lisäksi ilmastosuunnitelma voi edistää uusien innovaatioiden syntymistä ja parantaa energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Miten AFRY voi auttaa kuntaa ilmastosuunnitelman laatimisessa? Arrow pointing right

AFRY voi parhaiten auttaa kuntaa tekemään ilmastosuunnitelman hyödyntämällä laajaa ja monipuolista asiantuntemustaan muun muassa kestävästä kaupunkikehittämisestä. AFRYn erilaiset tiekartat hiilineutraaliuden ja kiertotalouden saavuttamiseksi sekä ilmastovaikutusten arviointi ja päästöjen vähentämisen suunnitelmat ovat perustyötä, jotka mahdollistavat kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamisen. Ilmastosuunnitelmien laatimisessa AFRY voi myös hyödyntää AFRY Smart Forestry -palvelun tarjoamat metsien hiilipalvelut, joiden avulla voidaan tarkasti määrittää kunnan metsien ja viheralueiden hiilivarastot sekä mallintaa niiden kehittyminen tulevina vuosikymmeninä. AFRYn ilmastoasiantuntijat voivat myös tarjota ilmastovaikutuksiin ja hiilijalanjälkilaskentaan liittyviä koulutuspaketteja, jotta suunnitelma voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. AFRY on valmis auttamaan kuntaa ilmastosuunnitelman laatimisessa aina hankesuunnitteluvaiheesta lähtien, jotta suunnitelma vastaa parhaiten kunnassa asetettuja tavoitteita.

Aerial view of forest

Referenssi Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekarttatyöstä

AFRY oli mukana Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekarttatyössä. AFRY toteutti yhdessä Solved – The Cleantech Companyn kanssa taustaselvityksen ilmastotiekartan laatimisen tueksi.
Laventelin värejä

Referenssi Oulun kiertotalouden tiekartan koordinointityöstä

AFRY koordinoi Oulun kaupungin kiertotalouden tiekartan laatimista.