Arial shot of wind turbine at sea

Hanke-esittely: Tampereen kaupungin hulevesiohjelma

Hanke-esittely: Tampereen kaupungin hulevesiohjelma

AFRY laati Tampereen kaupungin hulevesiohjelman ja valuma-alueselvityksen yhteistyössä Tampereen kaupungin, Tampereen veden ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen ohjausryhmien kanssa. Ohjelma on julkistettu ja hyväksytty lokakuussa 2023 ja se on kokonaisuudessaan luettavissa täällä: https://www.tampere.fi/asuminen-ja-rakentaminen/rakenna-ja-korjaa/hulev…

Edellinen selvitys on tehty vuonna 2012 koskien vain kantakaupunkia. Syksyllä 2023 julkaistu ohjelma on aiempaan selvitykseen tehty ensimmäinen päivitys, ja ohjelma laajennettiin samalla koskemaan koko kaupunkia.

Hanketta täydensivät yleiskaavoitukselle laaditut rinnakkaisselvitykset: Tulvaselvityksessä luotiin kantakaupungin järvien tulvakartat, hulevesiverkostomalli ja verkostoalueiden tulvakartat. Pienvesiselvityksessä kantakaupungin ja Nurmi-Sorilan alueen uomat ja lähteet luokiteltiin luonnontilaisuuden mukaan vuonna 2022 ja lammet, järvet ja järvien ranta-alueet vuonna 2023 sekä laadittiin kartta jatkossa avoimena säilytettävistä uomista ja putkituksista avattavista uomista.

Tampereen kaupunki on sitoutunut yhtenä tavoitteena merkittävään parannukseen vesistöjen laadussa ja vedenkäytön tehokkuudessa. Hulevesiohjelman tarkoituksena on edesauttaa hulevesien luonnonmukaisempaa hallintaa mm. sinivihreän infrastruktuurin avulla. Sinivihreällä infralla tarkoitetaan viheralueiden ja katuvihreän rakentamista hulevesin hallitsemiseksi maaperään imeyttämisen, virtauksen viivästyttämisen ja johtamisen avulla.

”Hulevesiohjelman päivitystyön tuloksena Tampereen kaupunki sai huomattavasti aiempaa kattavamman hulevesiohjelman. Ohjelman erillisselvitykset ja toimenpideohjelma tukevat hyvin ohjelman periaatteiden ja tavoitteiden toteutumista”, Pekka Heinonen Tampereen kaupungilta kertoo.

Kaupunkien asettamat haasteet ja mahdollisuudet hulevesille

Kaupungissa vettä läpäisemättömät pinnat kuten asfaltti, erilaiset kovat pinnat, autot ja katot estävät veden imeytymistä maaperään. Tämä estää veden luonnollista kiertoa ja se voi vaikuttaa negatiivisesti esim. pohjavesien syntymiseen. Pohjavesien säilyttäminen on mm. talousveden laadun takia erityisen tärkeää. Kovilta pinnoilta hulevedet päätyvätkin yleensä suoraan hulevesiviemäreitä vesistöihin. Keskusta-alueen sekaviemäröinnistä (jäte- ja hulevesi yhdessä) tullaan luopumaan.

Luonnolle on tärkeää, että hulevesiä imeytettäisiin maaperään ja niillä olisi joko luonnollisia tai rakennettuja alueita, joihin vesi kerääntyy tai virtausta viivytetään. Monimuotoiset kasvillisuusalueet ovatkin loistavia paikkoja luonnon itse puhdistaa hulevesiä. Kasvit saavat ravinteita ja vesi virtaa puhtaampana eteenpäin.

Hankkeen tavoitteet

Hulevesiohjelman viitekehykseksi nousi kolme isoa kokonaisuutta: luonnon monimuotoisuus, ilmastomuutokseen sopeutuminen ja viestintä asukkaille. Tavoitteiksi asetettiin:

  • Luontaisen vedenkierron edistäminen kaupunkirakenteessa
  • Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja parantaminen
  • Pohja- ja pintavesien laadun ja määrän turvaaminen
  • Hulevesitulvien hallinta ja tulvareittien varmistaminen
  • Hulevesirakenteiden monikäyttöisyyden kehittäminen
  • Hulevesien ja jätevesien eriyttäminen toisistaan

Uudenlaisia analyysityökaluja Suomessa

AFRY laati valuma-alueselvityksen, vesistö- ja tulvaselvityksen sekä pienvesiselvityksen, jossa tehtiin maastoselvityksiä sekä luokiteltiin vedet luonnontilaisuuksien mukaan. Valuma-alueselvitys tehtiin pääosin paikkatietotarkasteluna hyödyntäen mm. Suomessa vielä varsin vähän hyödynnettyjä Stormtac-analyysia ja Sponge City -viherkatuanalyysiä.

Stormtac-simulointi arvioi maankäytön perusteella millaista hulevettä syntyy. Valtatiet ja tiiviit keskusta-alueet synnyttävät huonolaatuisempaa hulevettä kuin taas esim. pientaloalue. Simulointi osaa laskea arvion huleveden laadusta tietylle alueelle.

Sponge City -analyysissä arvioitiin mm. läpäisemättömän pinnan määrän, katuleveyksien, liikennemäärien, hulevesien pääpurkureittien ja korkomaailman perusteella mahdollisuuksia toteuttaa viherkatuja tiiviiseen kaupunkirakenteeseen. Analyysin tarkoituksena oli selvittää missä näitä katuja mahdollisesti on suhteessa nykyisiin toimintoihin ja liikenteeseen. Tuloksena saatiin kartta kaduista, jotka täyttivät asetetut kriteerit, ovat vähintään 16 metriä leveitä ja joiden liikennemäärä on vähäistä, jatkotutkimuksia varten. Jatkotutkimuksilla voidaan arvioida, voidaanko kyseisistä kaduista tehdä hulevesiviherkatuja, joissa katualueelle rakennetaan viheralueita, jotka toimivat hulevesireitteinä, veden imeyttäjinä ja virtauksen viivyttäjinä. Ratkaisu ehkäisee myös osaltaan kaupunkien yleisiä haittavaikutuksia, kuten lämpösaarekeilmiötä, melua, tärinää ja tuulisuutta.

Asiakkaalle tärkeää tietoa selvityksistä

Tampereen kaupunki on Suomen mittapuulla edelläkävijä hulevesiasioissa. Nyt luodut hulevesiohjelma ja selvitykset valuma-alueilta edesauttavat kaupungin ilmasto-, kestävyys- ja monimuotisuustavoitteiden saavuttamista. Hankkeessa luotiin yleiset periaatteet hulevesien hallinnalle koko Tampereen alueelle, valuma-aluekohtaiset ohjeet kantakaupunkiin ja Nurmi-Sorilaan sekä erilliset ohjeet pohjavesialueille. Lisäksi laadittiin kartta ohjaamaan uomien avoimena pitämistä ja uomien avaamista putkituksista.

”Tampereen kaupunki sai hankkeesta merkittävää hyötyä etenkin siinä, että Hulevesiohjelman päivityksen rinnalla valmistui saman aikaisesti teemaan kytkeytyvät muut laajat selvitykset: Hulevesi- ja vesistötulvaselvitys sekä Pienvesi- ja vesistöselvitys 2022 ja 2023. Työpakettia oli ohjaamassa laaja kaupungin asiantuntijoista koostuva ryhmä, joka tapasi konsultin kuukausittain hankkeen työpalavereissa. Työprosessi oli opettava ja tietoa sekä ymmärrystä hulevesien luonnonmukaisesta hallinnasta ja aiheen monihyötyisyydestä kaupungille saatiin merkittävästi jo työprosessin aikana. Laaja selvityspaketti osaltaan varmisti hulevesiohjelman laadukasta sisältöä sekä toimi oleellisena aineistona samaan aikaan tekeillä olleessa kantakaupungin vaiheyleiskaavassa 2021–2025”, Taru Heikkinen kertoo.

Projektin tiedot:

  • Asiakas: Tampereen kaupunki
  • Hanke: Hulevesiohjelma ja valuma-alueselvitys 2023–2030
  • Aika: 5/2022–10/2023
  • AFRYn rooli: konsultointi, hulevesi-, luonto- ja maisema-asiat

Pekka Heinonen, Viheralueet ja hulevedet, Tampereen kaupunki

Taru Heikkinen, Yleiskaavoitus, Tampereen kaupunki

Terhi Renko - Head of New Business, Water Finland
Terhi Renko
Head of New Business, vesiliiketoiminta

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Terhi Renko

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.