tunnel rock groundwater

Kalliopohjaveden mittaukset ja mallinnukset

Kalliopohjaveden mittaus- ja mallinnuspalvelut

Kokonaisvaltaisia hydrogeologisia selvityksiä tarvitaan etenkin suurten rakennushankkeiden yhteydessä esimerkiksi kaivoshankkeissa, ydinjätteiden loppusijoitustutkimuksissa ja kaupunkikohteiden maanalaisten tilojen suunnittelussa.

Kokonaisvaltaisia hydrogeologisia selvityksiä tarvitaan etenkin suurten rakennushankkeiden yhteydessä esimerkiksi kaivoshankkeissa, ydinjätteiden loppusijoitustutkimuksissa ja kaupunkikohteiden maanalaisten tilojen suunnittelussa. AFRYn tekemät selvitykset käsittävät koko tutkimuskaaren tutkimusten suunnittelusta ja toteutuksesta valmiiden aineistojen käsittelyyn, analysointiin ja hydrogeologiseen mallinnukseen. Hydrogeologisella mallinnuksella tuotetaan lähtötietoa esimerkiksi geokemian mallinnukseen, vesienhallinnan suunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin.

Mitä hydrogeologisilla selvityksillä selvitetään?

AFRYllä on useita kalliohydrogeologiaan ja hydrogeologiseen mallinnukseen erikoistuneita asiantuntijoita. Käytämme lähestymistapoja ja työmenetelmiä, jotka tunnetaan ja hyväksytään kotimaisten viranomaisprosessien lisäksi myös kansainvälisten rahoittajien tarkastuksissa. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan rakennushankkeen hydrogeologiset vaikutukset, riskit ja tietotarpeen sekä tuemme oikea-aikaista tiedon tuottamista.

Hydrogeologisten selvitysten lopputuloksena saadaan numeerisella pohjavesien virtausten mallinnuksella selville esimerkiksi suunnitellun kaivoksen ennustetut vuotovesimäärät, alenemakartion laajuus tai täytettävän louhoksen vaikutukset pohjavesien virtauksiin. Karkeampia tai alustavia arvioita vuotovesimääristä ja alenemakartion laajuudesta voidaan tehdä myös analyyttisen laskennan avulla.

Miten mallinnusten ja tutkimusten laatu varmistetaan?

Laadukas mallinnustyö edellyttää aina edustavaa hydrologista, hydrogeologista ja geologista lähtöaineistoa. Kattavat tiedot kallion ja maaperän vedenjohtavuudesta, pohjaveden pinnankorkeudesta ja kemiallisesta koostumuksesta hankkeen eri vaiheissa, maaperäkerroksista ja niiden syvyydestä sekä kallion rakoilusta ovat usein välttämättömiä. AFRYllä on vuosikymmenten kokemus kallio- ja maaperään sekä pohjaveteen liittyvistä tutkimuksista.

Erikoisosaamista meille on kertynyt 1990-luvun alusta lähtien ydinjätteen loppusijoitutukseen liittyvissä kallioperätutkimuksissa. Tätä kokemusta ja osaamista olemme hyödyntäneet ja edelleen kehittäneet erilaisissa kaivoskohteissa ja infrastruktuurin rakentamishankkeissa. Tällä laaja-alaisella kokemuksella meillä on mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa yksilölliset tutkimukset hankkeen koosta ja vaativuudesta riippuen. Suunnittelemme kustannustehokkaat tutkimukset kulloiseenkin tarpeeseen.

Toteutetuilla tutkimuksilla olemme saaneet arvokasta lähtötietoa hydrogeologian sekä pinta- ja pohjavesikemian mallintamiseen niin avolouhoksilla kuin maanalaisissa kaivoksissa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää hankkeiden koko elinkaaren aikana. Käytämme syviin kohteisiin PFL-menetelmää (Posiva Flow Log), joka on kehitetty ydinjätteen loppusijoituksen vaativiin tarpeisiin. AFRYllä on pitkä kokemus menetelmän käyttämisestä myös kaivoshankkeissa ja tutkimustulosten hyödyntämisestä mallinnuksessa. Valikoimaamme kuuluvat myös kallio- ja maaperäreikien slug-testit, vesimenekkikokeet, spinner-mittaukset, maaperän kerrokselliset johtavuusmittaukset, reikäkuvaukset ja monenlaiset pumppauskokeet sekä avoimista että tulpatuista rei’istä. Tarvittaessa otamme myös syvyyskohtaiset vesinäytteet pohjavesikemian mallinnuksen tarpeisiin.

Geofysiikkaa hyödyntämällä saadaan tietoa maanpinnan alta tai kallioperästä.

Tutkimusohjelman asiantunteva suunnittelu on edellytys onnistuneille tutkimuksille. Tässä monialainen asiantuntijaryhmämme tarjoaa apuaan tarvittaessa.

Jari Pöllänen - Head of Section, Mining Environment, Finland
Jari Pöllänen
Osastopäällikkö, Kaivosympäristö

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Jari Pöllänen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.