View by the water, rocks in the shore, buildings in the background

Maanpinnan alaisten rakenteiden ja ominaisuuksien tutkiminen geofysikaalisten menetelmien avulla

Maanpinnan alaisten rakenteiden ja ominaisuuksien tutkiminen geofysikaalisten menetelmien avulla

Geofysiikkaa hyödyntämällä saadaan tietoa maanpinnan alta tai kallioperästä jättämättä juurikaan jälkiä tutkimusalueelle. Geofysikaalisella tiedolla on laajalti käyttöä erilaisissa kalliorakentamisen, ympäristöselvitysten ja luonnonvarojen hyödyntämisen tehtävissä.

Geofysiikassa tutkitaan maa- ja kallioperää fysiikan menetelmin, ja tutkimuksilla voidaan selvittää maankamaran materiaaliominaisuudet ja niiden muutosrajapinnat. Tutkimuksia voidaan tehdä eri mittakaavoissa ilmasta, maanpinnalta, kairarei’istä tai tunneleista käsin.

Asiakkaan tarpeista riippuen AFRY voi osallistua geofysikaalisen aineiston koko tuotantoketjuun tai vain valittuihin tuotantoketjun vaiheisiin. Aineiston tuotantoketju etenee yleensä näin:

  1. olemassa olevan tiedon etsintä, käsittely ja analysointi
  2. uusien tutkimusten määrittely, suunnittelu ja teettäminen
  3. tulosten laaduntarkastus sekä aineiston käsittely, tulkinta ja mallinnus
  4. lopputulosten esittely tutkimusten tilaajalle ja loppukäyttäjälle

Geofysiikka auttaa useissa kohteissa

Geofysikaalisten menetelmien käyttökohteita ovat muun muassa kalliorakennushankkeet, rakentamisen pohjatutkimukset, malminetsintä ja kaivosten rakentamisen aikainen geotekniikka, geoenergia, vesivoiman tarvitsemat padot, maa-aines- ja pohjavesitutkimukset sekä pilaantuneiden maiden selvitykset.

Tyypillisiä tuotettavia tietoja ovat maapeitepaksuus ja maalajit, pohjavesikerroksen paksuus ja laatu, maa-ainesten tai pohjaveden saastumisen aiheuttavien haitta-aineiden sijainti ja pitoisuusarvio, kivilaji, kallioperän rikkonaisuus (sijainti, laajuus, vyöhykkeen asento, voimakkuus) sekä malmiesiintymän sijainti, rajaus ja laajuus.

Erikoisosaamisalueenamme on digitaalisten reikäkuvien tulkinta, sisältäen rakojen, liuskeisuuden ja kivilajikontaktien rutiininomaiset asentomittaukset sekä saatujen tulosten rakennegeologisen tulkinnan. Digitaalisen reikäkuvan tulkintaan käytämme mm. WellCAD®-ohjelmistoa, joka on johtava reikäaineistojen tiedonhallintaan, tulkintaan ja esittämiseen suunniteltu ohjelmistokokonaisuus.

Ota yhteyttä

Jari Pöllänen

Osastopäällikkö, Kaivosympäristö