Vesi liikkeessä

Operatiiviset vesivastuullisuuspalvelut teollisuudelle

Operatiiviset vesivastuullisuuspalvelut teollisuudelle

Autamme asiakkaitamme tunnistamaan veteen liittyvät riskit ja edistämään vesivastuullisuutta ja kestävää liiketoimintaa.

Vettä tarvitaan kaikilla teollisuuden aloilla ja liiketoiminnoissa yritysten omassa toiminnassa sekä arvo- ja hankintaketjuissa. Vesi on tunnistettu yhä tärkeämmäksi osaksi yritysten vastuullista toimintaa ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Vesiin kohdistuvien riskien hallinta käsittää muutakin kuin sääntelyn ja lupamääräysten noudattamisen. Yritykset voivat omalla toiminnallaan merkittävästi tukea vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista. AFRY tukee asiakkaitaan tässä työssä tarjoamalla räätälöityjä vesivastuullisuuspalveluita kaikille toimialoille ja teollisuussektoreille. Asiantuntijamme auttavat tunnistamaan vesiriskejä ja mahdollisuuksia koko valuma-alueella huomioiden myös sosiaaliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Alla esimerkkejä palveluistamme:

Nykytila- ja Gap-analyysit

Selvitämme jäsennellyn analyysin avulla, mikä on asiakkaan lähtötaso, mitä tietoja vesivastuullisuudesta on olemassa ja mitä tietoa tarvitaan lisää. Tietotarpeita arvioidaan koko valuma-alueen kannalta.

Vesijalanjäljen arviointi

Autamme asiakkaitamme arvioimaan toimintansa tai tuotteensa vesijalanjäljen eli veden käytön vaikutuksia. Tämä voi sisältää vedenkulutuksen seurantaa, prosessien analysointia ja vedenkäytön tehostamiseen tähtääviä suosituksia. Toimet eivät rajoitu yrityksen omiin toimipaikkoihin vaan ottavat huomioon koko valuma-alueen ja hankinta- ja arvoketjun myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Vesiriskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta

Autamme asiakkaitamme arvioimaan vesiriskejä toiminnan koko elinkaaren ajalta suunnittelusta toiminnan lopettamiseen huomioiden valuma-alueen sekä koko arvoketjun tilanteen ja asiakkaan tarpeen mukaan.

Tiekartat

Tiekartat toimenpiteiden suunnitteluun ja vaikutusarviointeihin siten, että tarvittava tieto on saatavilla oikea-aikaisesti ja tarvittavassa laajuudessa.

Teknistaloudellinen suunnittelu

Tuotamme asiakkaillemme vesienhallintasuunnitelmat, jätehuoltosuunnitelmat, sulkemissuunnitelmat ja sidosryhmien osallistamissuunnitelmat. Lisäksi tarjoamme kokonaisvaltaiset suunnittelupalvelut vesien hallintaan (mm. vedenotto, käsittely, lietteiden hallinta), tarkkailuun ja raportointiin liittyen. Vesienhallinnan suunnittelu kytkeytyy tiiviisti infrasuunnitteluun ja vaikutusarviointeihin.

Mallinnukset

Autamme asiakkaitamme laatimalla suunnittelun ja vaikutusarvion tueksi erilaisia mallinnuksia. Ymmärrämme mallinnusten moninaisuuden ja mallien keskinäiset kytkökset sekä lähtötietotarpeet. Veteen liittyviä mallinnuksia ovat esimerkiksi hydrogeologiset mallit, maaperä-kasvillisuus-ilmastomallit, geokemialliset mallit, vesi- ja ainetasemallit, vesistöjen virtausmallit, haitta-aineiden kulkeutumismallit, verkostomallinnukset jne.

Vaikutusarviointi ja luvittaminen

Autamme asiakkaitamme kytkemään vaikutusarvioinnit tekniseen suunnitteluun. Tekninen suunnittelu perustetaan alkuperäisriskien tunnistamiseen ja suunnitelmien mukaisen toiminnan vaikutukset ja jäännösriskit arvioidaan ennen suunnittelukokonaisuuden vahvistamista. Kun valuma-aluetason riskit huomioidaan jo suunnittelun alkuvaiheissa, myös luvittaminen on sujuvampaa.

Vesitehokkuus

Toteutamme asiakkaillemme vesitehokkuusanalyysejä esimerkiksi tuotantolaitoksen vedenkäytön optimoimiseksi. Teemme myös teknologiavertailuja ja toiminnan tehostamisen ehdotuksia riskien ja kustannusten vähentämiseksi.

(Vesi)lainsäädännön ja viitekehysten noudattaminen

Autamme asiakkaitamme varmistamaan kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön, regulaatioiden ja lupaehtojen noudattamisen. Lisäksi autamme asiakkaitamme varautumaan muutoksiin.

Sidosryhmäyhteistyö

AFRY voi auttaa organisaatioita luomaan yhteistyötä sidosryhmien, kuten viranomaisten, muiden yritysten ja kansalaisjärjestöjen sekä omaan arvo-/hankintaketjuun kuuluvien toimijoiden kanssa. Yhteistyöllä voidaan edistää vesivastuullisuutta laajemmin ja saavuttaa vaikuttavampia tuloksia.

Yhteystiedot:

Kirsi Haanpää - Johtava asiantuntija, Vesihuoltosuunnittelu
Kirsi Haanpää
Johtava asiantuntija, Vesihuoltosuunnittelu

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Kirsi Haanpää

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Päivi Picken - Kaivosten jätehuolto ja sulkeminen, ympäristöriskien arviointi
Päivi Picken
Kaivosten jätehuolto ja sulkeminen, ympäristöriskien arviointi

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Päivi Picken

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.