City, old buildings in the waterfront

Vesirakentaminen

Ruoppaus ja läjitys

Vesistöjen ruoppaukset liittyvät tyypillisesti tulvasuojeluun, vesistöjen kunnostukseen tai virkistyskäyttöarvojen parantamiseen.  Ruoppausmenetelmän ja läjitystavan valintaan vaikuttavat ruopattavien massojen laatu ja soveltuvan läjitysalueen löytyminen. Laadimme ruoppausten ja läjitysten yleissuunnitelmat esimerkiksi vesilain mukaisen luvan hakua varten, laadimme luvan hakuun tarvittavat hakemusasiakirjat sekä teemme tarvittavat tutkimukset.  Ruoppausten ja läjitysten toteutussuunnitelmien yhteydessä laadimme ruoppausten koneohjausmallit sekä läjitysalueiden toteutussuunnittelun, myös geotuubiläjitysten osalta.  

Vesi- ja ranta-alueiden rakentaminen, padot, laiturit, vesiuomat ja tutkimukset

Vesi- ja ranta-alueille rakennettaessa pohjaolosuhteet ja vedenpinnan vaihtelu asettavat suunnittelulle ja toteutukselle haasteita mm. painuma-, stabiliteetti- ja eroosioriskin vuoksi. Jotta riskit voidaan huomioida suunnittelussa, rakentaminen edellyttää kattavia maaperäselvityksiä. Hoidamme vankalla ammattitaidolla monipuolisesti maa- ja vesirakentamiseen liittyvän suunnittelun sekä niihin liittyvät maaperätutkimukset ja mittaukset. Tällaisia kohteita ovat mm. patorakenteet, laiturit, tulvasuojelurakenteet, rantojen eroosiosuojaukset ja uudet vesiuomat. Oleellisena osana hoidamme myös rakenteiden perustamiseen tai maapohjan vahvistamiseen liittyvät mitoitukset ja suunnittelutehtävät.

Jokien ja purojen kunnostaminen ja ennallistaminen

Vesistöjen kunnostukseen ja niiden luonnontilan palauttamiseen on alettu kiinnittää huomiota entistä enemmän. Laadimme vesistöselvitykset, kunnostuksen yleis- ja toteutussuunnitelmat sekä huolehdimme hankkeen mahdollisesti tarvitsemista luvituksista ja sidosryhmäyhteistyöstä.

Vesistöissä on tarpeettomaksi jääneitä vanhoja betoni- ja kivipatorakenteita, jotka estävät mm. kalojen nousun ja vesieliöstön liikkumisen. Tällaiset patorakenteet on mahdollista korvata luonnonmukaisilla ja kalojen nousun mahdollistavilla rakenteilla. Teemme mm. rakenteiden hydraulisen mitoituksen ja vedenkorkeusvaikutusten arvioinnin sekä tarvittavat tutkimukset sekä yleis- ja toteutussuunnittelun sekä tarvittavan vesilain mukaiset lupahakemusasiakirjat.

Kalatiet

Toimiva kalatie ja kalakantojen säilyminen patojen vaikutusalueella vaativat huolellista suunnittelua ja tutkimuksia. Ei riitä, että nousuesteen viereen rakennetaan väylä, jota pitkin kalojen oletetaan osaavan valita reittinsä jatkossa. Monien muiden tekijöiden lisäksi suunnittelussa huomioidaan erityisesti kalojen vaellusreitit, joen luonnollinen virtaama, juoksutusten aikataulutus sekä kalatien suulta tulevan houkutusvirtaaman optimointi mallintamalla. Kalatietyyppejä on useita. Kalatieratkaisu valitaan aina kohdekohtaisesti olosuhteiden ja reunaehtojen mukaan. Tyypillisiä ratkaisuja ovat mm. luonnonmukainen ohitusuoma tai tekninen kalatie, tai näiden yhdistelmä.

Patoturvallisuus

Patoturvallisuuslainsäädännön mukaan padon omistaja on vastuussa patojensa turvallisuudesta, ja on velvollinen pitämään padon sellaisessa kunnossa, että pato toimii suunnitellulla tavalla. Patojen kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti viranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Padot luokitellaan viranomaisen toimesta niiden vahingonvaaran perusteella luokkaan 1, 2 tai 3. Luokittelu koskee vesistö-, jäte- ja kaivospatoja sekä tulvapenkereitä. Teemme padon omistajille laajasti kaikkia patoturvallisuuteen liittyviä tehtäviä mm. määräaikais- ja vuositarkastuksia, vahingonvaaraselvityksiä, turvallisuussuunnitelmia sekä patosortuma- ja tulva-aaltolaskelmia. Teemme myös voimalaitosten ja patojen ortoilmakuvaukset ja laadimme fotogrammetriset 3D-mallit rakenteista.

Ota yhteyttä

Simo Väänänen - Johtaja, vesivoimaliiketoiminta

Simo Väänänen

Johtaja, vesivoimaliiketoiminta

Ota yhteyttä: Simo Väänänen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Marko Lehmikangas - Kaivosinfra, Oulu

Marko Lehmikangas

Kaivosinfra, Oulu

Ota yhteyttä: Marko Lehmikangas

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Heikki Hekkala - Section Manager, Infrastructure Services, Oulu, Finland

Heikki Hekkala

Osastopäällikkö, infrapalvelut, Oulu

Ota yhteyttä: Heikki Hekkala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Kaisa Kettunen - Osastopäällikkö, Vesistötutkimukset

Kaisa Kettunen

Osastopäällikkö, Vesistötutkimukset

Ota yhteyttä: Kaisa Kettunen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Katso myös uutiset, tapahtumat ja artikkelit