A group of five adults walking on a roof terrace

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning definierar de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr företaget.

AFRY AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna, styrelsen, verkställande direktören och företagsledningen i enlighet med gällande lagar, regler och rekommendationer samt AFRYs bolagsordning och interna regelverk. AFRY tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och följer Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och god sed på värdepappersmarknaden.