Person touching digital screen

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning definierar de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr företaget.

AFRY är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagets B-aktier (ÅF Pöyry) är noterade på Nasdaq Stockholm.

Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna, styrelsen, verkställande direktören och företagsledningen i enlighet med gällande lagar, regler och rekommendationer  samt AFRYs bolagsordning och interna regelverk. AFRY tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och följer Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och god sed på värdepappersmarknaden.

Hero 1

Bolagsstyrningsrapporter

Här hittar du våra bolagsstyrningsrapporter
Two persons at a desk

Styrelse

Hero 1

Ledning

Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolagets och koncernens förvaltning till bolagets VD. VD leder verksamheten inom de ramar som styrelsen fastställt.