Social hållbarhet i Gävle, Näringen

Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering samt om eventuell särskild arvodering av utskottsarbete.

Vidare ska valberedningen lägga fram förslag om styrelsens respektive årsstämmans ordförande samt om revisorer och deras arvodering. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Valberedningen utses enligt de principer för valberedningen som antas av årsstämman varje år. Valberedningen består av representanter från ÅF Pöyrys största aktieägare. 

Valberedning inför årsstämma 2020

Följande ledamöter har, med iakttagande av de principer som antagits av
årsstämman, utsetts till valberedning för ÅF Pöyry:


Magnus Olofsson,

(valberedningens ordförande) utsedd av Stiftelsen ÅForsk


Johan Strandberg,

utsedd av SEB Fonder


Lilian Fossum Biner,

utsedd av Handelsbanken Fonder


Monica Åsmyr,

utsedd av Swedbank Robur Fonder


Henrik Ehrnrooth,

utsedd av Corbis S.A.


Anders Narvinger,

styrelseordförande

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det senast den 1 mars 2020 via e-post till agm@afry.com eller med brev till adressen:

ÅF Pöyry AB
Att: Valberedningen
169 99 Stockholm

Årsstämman kommer att hållas klockan 16:00 tisdagen den 28 april 2020
på bolagets huvudkontor på Frösundaleden 2a i Solna.

Computer document on desk

Bolagsstämmor

Styrelse