Social hållbarhet i Gävle, Näringen

Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering samt om eventuell särskild arvodering av utskottsarbete.

Vidare ska valberedningen lägga fram förslag om styrelsens respektive årsstämmans ordförande samt om revisorer och deras arvodering. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Valberedningen utses enligt de principer för valberedningen som antas av årsstämman varje år. Valberedningen består av representanter från ÅF Pöyrys största aktieägare.

Computer document on desk

Bolagsstämmor

Styrelse