Computer document on desk

Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering samt om eventuell särskild arvodering av utskottsarbete.

Vidare ska valberedningen lägga fram förslag om styrelsens respektive årsstämmans ordförande samt om revisorer och deras arvodering. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Valberedningen utses enligt de principer för valberedningen som antas av årsstämman varje år. Valberedningen består av representanter från AFRYs största aktieägare.

Följande ledamöter har, med iakttagande av de principer som antagits av årsstämman, utsetts till valberedning för AFRY AB.

  • Anders Snell, (valberedningens ordförande) utsedd av Stiftelsen ÅForsk
  • Elisabet Jamal Bergström, utsedd av SEB Investment Management
  • Monica Åsmyr, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Henrik Didner, utsedd av Didner & Gerge Fonder
  • Lilian Fossum Biner, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Tom Erixon, styrelseordförande      

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen uppmanas att göra det senast den 27 februari 2023 via e-post till agm@afry.com eller med brev till adressen:

AFRY AB, Att: Valberedningen, 169 99 Stockholm.

Årsstämman för AFRY AB kommer att hållas torsdagen den 27 april 2023 i Solna.

För ytterligare information kontakta:

Anders Snell, valberedningens ordförande, Stiftelsen ÅForsk, 070-590 87 44

MakingFutureKBH

Bolagsstämmor

AFRY's ydelser

Styrelse