Woman holding folder

Mål

En tydlig målbild

AFRY eftersträvar lönsam tillväxt för att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare och för samhället.

Finansiella mål

De finansiella målen gäller över en konjunkturcykel och utvärderas löpande utifrån marknadsförutsättningarna och förändringar i bolaget. De finansiella målen fokuserar på tillväxt, lönsamhet och en stark finansiell ställning.

 • En årlig tillväxt på 10 procent. Målet inkluderar tilläggsförvärv. Utöver detta tillkommer större plattformsförvärv.
 • EBITA-marginal (exklusive jämförelsestörande poster) om 10 procent över en konjunkturcykel.
 • En nettolåneskuld i relation till EBITDA om 2,5.

Utdelningspolicy

Styrelsen har antagit en utdelningspolicy som innebär att aktieutdelningen ska motsvara cirka 50 procent av resultatet efter skatt exklusive reavinster.

Hållbarhetsmål

Hållbarhetsmålen är en bärande del i bolagets strategi. Målen fokuserar på att utveckla hållbara lösningar, att bedriva ansvarsfulla affärer och att vara en attraktiv arbetsgivare.

 • Öka den nettopositiva påverkan genom våra kunduppdrag för att accelerera hållbarhetsomställningen.
 • Halvera CO₂-utsläppen till 2030 och uppnå nettonoll utsläpp till 2040 1 .
 • Öka inkludering och mångfald baserat på bakgrund och kultur, bland annat genom att uppnå en jämställd arbetskraft (40 procent kvinnliga chefer 2030 2 ).
 • Säkra medarbetarnas hälsa på jobbet samt balans mellan arbete och fritid.
 • Skapa förutsättningar för modigt ledarskap.
 • Öka medarbetarengagemang.
 • Öka kundnöjdheten.
 • Säkerställa etisk verksamhet.
Nyheder

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Vi accelererar omställningen till ett hållbart samhälle

Making Future

Fotnoter

 • 1. Basår 2019. Koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet (tjänsteresor och energiförbrukning i kontorslokaler).
 • 2. Bland tillsvidareanställda.