Woman holding folder

Mål

En tydlig målbild

AFRY eftersträvar lönsam tillväxt för att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare och för samhället

Finansiella mål

De finansiella målen gäller över en konjunkturcykel och utvärderas löpande utifrån marknadsförutsättningarna och förändringar i bolaget. De finansiella målen fokuserar på tillväxt, lönsamhet och en stark finansiell ställning.

1790_afry_makingfuture0898.jpg
Tillväxt 10%
En årlig tillväxt på 10 procent. Målet inkluderar tilläggsförvärv.
AFRY i Danmark
EBITA-marginal 10%
EBITA-marginal (exklusive jämförelsestörande poster) om 10 procent över en konjunkturcykel.
Expansive dark blue-sky backdrop, with a man and woman in the foreground surrounded by white LED rope lights.
Nettolåneskuld 2,5
En nettolåneskuld i relation till EBITDA om 2,5.

Utdelningspolicy

Styrelsen har antagit en utdelningspolicy som innebär att aktieutdelningen ska motsvara cirka 50 procent av resultatet efter skatt exklusive reavinster.

Hållbarhetsmål

Hållbarhetsmålen är en bärande del i bolagets strategi. Målen fokuserar på utveckling av hållbara lösningar, ansvarsfull och etisk verksamhet och våra medarbetare.

Våra lösningar

Öka vår nettopositiva påverkan genom att fullt ut integrera hållbarhet i våra lösningar för att skapa långsiktigt värde för våra ägare, våra kunder, för samhället och planeten.

  • Öka taxonomidefinierad omsättning
  • 95% hållbarhetsutbildning för anställda 1

Vår egen verksamhet

Göra affärer ansvarsfullt och etiskt. Sätta ambitiösa mål och minska våra utsläpp i linje med 1,5-gradersmålet.

  • Halvering av CO₂-utsläppen till 2030 och uppnå nettonoll utsläpp till 2040 2
  • Code of Conduct-utbildning 1

Våra medarbetare

Främja modigt ledarskap, inkludering och mångfald. Säkerställa välmående, hälsa och säkerhet. Attrahera de bästa talangerna för att fortsätta förbättra vår verksamhet och våra lösningar.

  • 40% kvinnliga ledare till 2030 1
  • Öka engagemangsindex
Two AFRY employees photographed in urban environments

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Vi accelererar omställningen till ett hållbart samhälle

Making Future

Fotnoter

  • 1. Bland tillsvidareanställda. a↩ b↩ c↩
  • 2. Basår 2019. Avser CO₂-utsläpp från egen verksamhet (tjänsteresor och energiförbrukning i kontorslokaler). Validerade Science Based Targets i Maj 2022