Two AFRY employees photographed in urban environments

Strategi

Take-off strategi för tillväxt

AFRYs mission är att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle och vår ambition är att vara ledande i Europa inom hållbar teknik, design och rådgivning med global räckvidd. Strategin beskriver hur vi ska ta oss dit och bygger på fem pelare.

1. Driva tillväxt i våra kärnmarknader – organiskt och genom förvärv Arrow pointing right

Driva tillväxt i våra kärnmarknader – organiskt och genom förvärv

Vi kommer att accelerera den organiska tillväxten i kärnmarknader genom att kontinuerligt anpassa och utveckla vårt erbjudande samt fokusera på kunder och områden som visar stark tillväxt. Detta kommer att ske genom att attrahera och behålla medarbetare och genom en accelererad förvärvsagenda.

AFRYs ambition är att vara ledande i Europa inom hållbar teknik, design och rådgivning med global räckvidd. Under de senaste åren, och naturligtvis med hjälp av förvärvet av Pöyry, har AFRY utvecklats från ett svenskt företag till en ledande aktör i Norden med en stark ställning inom internationella nischer.

Våra kärnmarknader är Sverige, Norge, Danmark, Finland och Schweiz vilka står för cirka 80 procent av vår omsättning. Vi kommer att accelerera den organiska tillväxten på dessa marknader samt de segment där vi har de starkaste positionerna internationellt, specifikt inom bioindustri och energi, genom att attrahera och utveckla rätt kompetens.

För att stärka den organiska tillväxten kommer vi att vidareutveckla vårt sätt att arbeta med nyckelkonton och key account managers. Detta innebär en möjlighet att ytterligare fördjupa relationerna med våra viktigaste kunder.

Vi har accelererat vår förvärvsagenda och vi ser förvärv som en möjlighet att både stärka vår geografiska position liksom stärka vår position inom utvalda segment. Totalt 18 förvärv kommunicerades under 2021 med en årlig omsättning på 1,2 miljarder kronor. Majoriteten av förvärven under året har ett starkt digitalt erbjudande. Vårt mål är att växa med 10 procent om året genom organisk tillväxt och tilläggsförvärv.

2. Fokus på transformativa segment som uppvisar stark och långsiktig tillväxt Arrow pointing right

2. Fokus på transformativa segment som uppvisar stark och långsiktig tillväxt

Vi befinner oss mitt i flera större omställningar i dagens samhälle, drivet av digitalisering och efterfrågan på mer hållbara lösningar.

Icons Transforming segments

AFRY kommer att fokusera på segment som uppvisar stark och långsiktig tillväxt, exempelvis Infrastructure, Food & Life Science, Clean Energy och Bioindustry, vilka står för cirka 70 procent av AFRYs omsättning. Vi siktar på ledande positioner inom dessa segment och fokuserar på uppdrag där vi har en stark position i kundens värdekedja.

Flera exempel på de större omställningarna finns på vår hemmamarknad, till exempel i norra Sverige, med betydande investeringar i batteritillverkning, grönt stål, vätgas och förnybar energi. Vi kommer att organisera oss kring några av de prioriterade tillväxtsegmenten och samla dedikerad expertis från hela AFRY för att kunna stödja våra kunder.

Global Trends Future Mobility

Infrastructure

Infrastruktursektorn kännetecknas av starka, omfattande förändringar under de kommande åren, som kräver nya lösningar, eftersom städer och samhällen rör sig i en mer hållbar riktning.

Offentliga och privata investeringar inom infrastruktur drivs av politiska ambitioner att övergå till mer hållbara transportmedel och att möta ett stort behov av modernisering.

Inom transportinfrastruktur drivs de ökade investeringarna till stor del av förändrade mobilitetsbehov, elektrifieringen av fordon, behovet av minskade koldioxidutsläpp och en ökad efterfrågan på hållbara transportlösningar.

Fastighetsmarknaden drivs av trender som digitalisering, en grön övergång, modernisering, urbanisering och flexibilitet för att möjliggöra en mer mångsidig användning av exempelvis kontorslokaler.

Global Trends - Food & life Science icon

Food & Life Science

Sektorerna Food and Life Science har visat en stabil tillväxt under många år, som förväntas fortsätta i och med en växande och åldrande befolkning, och ett ökat välstånd.

Det sker också en omställning som drivs av individanpassad medicin, alltmer avancerade och uppkopplade medicinska apparater och digitalisering.

Vidare uppstår det nya, snabbväxande områden, som exempelvis funktionella livsmedel, förebyggande hälsovård, e-hälsovård och växtbaserade livsmedel. En gemensam nämnare för alla dessa segment är att de definieras av strikta regleringar som kräver djup sektorkunskap om hur man ska verka för att delta som aktör på marknaderna.

Global trends - changing energy markets

Clean Energy

Som en del av EU:s Green Deal, initiativet för att bli den första klimatneutrala kontinenten 2050, understryks behovet av minskade koldioxidutsläpp, vilket kräver en omfattande omställning för den globala energisektorn.

Energiproduktion med fossila bränslen behöver ersättas med rena energikällor, vilket kommer att driva betydande investeringar och tillväxt inom Clean Energy-sektorn under de kommande decennierna. Det finns ett antal tekniker och marknadssektorer som driver efterfrågan på fossilfria energikällor, som exempelvis lands- och havsbaserad vindkraft, solenergi, vattenkraft, kärnkraft och energieffektivitetsåtgärder samt utvecklingen av små kärnreaktorer, vätgas och koldioxidborttagning.

Globala miljöfrågor och förnybar intermittens kommer att öka efterfrågan på avfall-till-energi, bioenergi, HVDC-sammanlänkningar och energilagringssystem som pumpad lagring av vattenkraft och batterier. Digitaliseringen kommer att vara en viktig möjliggörare av resurseffektivitet, utfasning av fossila bränslen och marknadsintegration av intermittenta energikällor.

Global Trends - Transition to Bioeconomy

Bioindustry

Bioindustrin står inför en omfattande hållbar omställning för att ersätta fossila material med biobaserade material.

Traditionella massa- och papper, kemikalie och oljeraffineringsföretag omställs till bioraffinaderier, där hållbarhet, resurseffektivitet och nya resursinnovationer kommer spela en central roll.

Nya lösningar inom materialanvändning och nya biobaserade material utvecklas kontinuerligt till kommersiella lösningar. Hela värdekedjan, från skogen till slutmarknaden, kommer att digitaliseras och integreras i en gemensam plattform. Omställningen inom bioindustrin medför oändliga möjligheter, men kräver också ökade investeringar och utveckling från industrins sida.

3. Bli ledande i Norden inom industriell digitalisering Arrow pointing right

Bli ledande i Norden inom industriell digitalisering

AFRY strävar efter att vara ledande inom industriell digitalisering och att vara den främsta aktören på att tillämpa digital teknik inom våra kärnsektorer. Nu skalar vi upp för att tillgodose våra kunders behov av att stärka sin konkurrenskraft och för att vi ser att digitalisering är ett av de mest kraftfulla och universella verktyg som finns för att hantera klimatförändringar och minska de globala utsläppen.

AFRY X Concept art

AFRY har en unik kombination av djup branschkunskap, affärskunskap och digital expertis, vilket gör oss väl positionerade för att erbjuda digitala lösningar och tjänster till industriella aktörer.

I januari 2022 etablerades en ny division, AFRY X, för att fokusera på AFRYs digitala satsning. Vi koncentrerar en betydande del av våra digitala resurser och kompetenser i en gemensam organisation för att bli starkare och bättre kunna stödja våra kunder i deras digitala resa.

4. Ledande inom hållbara lösningar för att öka positiv påverkan och driva tillväxt Arrow pointing right

Ledande inom hållbara lösningar för att öka positiv påverkan och driva tillväxt

Vi står inför många globala utmaningar samtidigt inom hälsa, ekonomi och klimat men också en ökad press på planetens gränser, bland annat den biologiska mångfalden. Det finns en bred medvetenhet om att återhämtningen under och efter Covid-19- pandemin måste vara socioekonomiskt hållbar och ha fokus på att den globala medeltemperaturen inte ökar med mer än 1,5 ºC.

Future Cities

AFRY har en unik position och intar en ledande roll som möjliggörare i omställningen till ett hållbart samhälle med hjälp av våra lösningar, vår globala närvaro och våra ambitioner.

Hållbarhet är en integrerad del av vår affärsstrategi och vårt starka åtagande återspeglas i vår mission att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi har som mål att vara ledande inom hållbara lösningar för att driva påverkan och tillväxt, och hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål.

5. Leverera ”best in class operations” för att skapa tillväxt och skalbarhet Arrow pointing right

Leverera ”best in class operations” för att skapa tillväxt och skalbarhet

“Best in class operations” syftar till att skapa en effektiv och skalbar plattform som möjliggör en effektiv försäljning, förbättrad kvalitet och bättre användning av information.

AFRY har tagit fram en skalbar plattform för att möjliggöra en effektiv försäljning, förbättrad kvalitet och bättre användning av information. Fokus ligger också på att dra nytta av effektiva transaktionscenter, utnyttja skalfördelar i kärnmarknader och öka användningen av kompetenscenter. Målet är att skapa en plattform som är skalbar och som växer långsammare i förhållande till omsättningen.

Den pågående implementeringen under 2021 av ett modernt systemlandskap är av central vikt för utvecklingen av AFRY både för att driva tillväxt, och för att möjliggöra fortsatt effektivisering och integrering av gemensamma processer.

Implementeringen av ett nytt ERP-system går enligt plan och rullas ut steg för steg. Vi har dessutom framgångsrikt implementerat ett modernt CRM- och HR-system i hela koncernen. Med ett förbättrat CRM-system skapar vi nya förutsättningar för att mäta och analysera kundnöjdhet som är ett av våra hållbarhetsmål.

För leverans av våra tjänster till kunder kommer vi att öka användning av design- och ingenjörscentras i offshoreoch nearshore-platser, exempelvis i Östeuropa och Asien. Detta kommer att göra det möjligt för oss att säkra tillgången till högkvalificerade personal till en konkurrenskraftig kostnadsnivå. Vi kommer framförallt växa på platser där AFRY redan har närvaro.

Nyheder

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Vi accelererar omställningen till ett hållbart samhälle

Making Future