Revision

Revision är en viktig styrningsfunktion för ÅF Pöyry som kontrollerar ÅF Pöyrys efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och rekommendationer samt sådana externa och interna styrningsregler och principer som antagits. Revisionen genomförs av de externa revisorer som utsetts av årsstämman, ÅF Pöyrys revisionsutskott samt ÅF Pöyrys interna revisionspersonal.

Revisorer

Revisorerna arbetar för och å aktieägarnas vägnar för att granska bolagets redovisning, årsredovisningen samt styrelsens och VDs administration. Revisorerna föreslås årligen av valberedningen för godkännande av årsstämman.

Revisorerna genomför en fullständig revision av årsredovisningen och koncernredovisningen samt genomför en översiktlig granskning av delårsredovisningen för perioden fram till september månad varje år. Granskning sker även av ÅF Pöyrys bolagsstyrningsrapport samt av efterlevnaden av de riktlinjer som godkänts av årsstämman beträffande ersättning till ledande befattningshavare. Revisorerna deltar i revisionsutskottets möten.

ÅF Pöyrys revisor är för närvarande revisionsbyrån KPMG som representeras av Joakim Thilstedt som huvudansvarig revisor.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet är en viktig kommunikationsväg mellan styrelsen och ÅF Pöyrys revisorer. Revisionsutskottet stödjer styrelsen i arbetet med kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen samt med uppföljning av resultaten av de externa revisorernas granskning. ÅF Pöyrys internrevision stödjer revisionsutskottet i dess arbete.

För en presentation av Revisionsutskottets medlemmar, vänligen se sidan för styrelsen.

Two persons at a desk

Bolagsstyrningsrapporter

Man using calculator

Finansiella rapporter