Person touching digital screen

Revision

Revision

Revision är en viktig styrningsfunktion för ÅF som kontrollerar ÅFs efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och rekommendationer samt sådana externa och interna styrningsregler och principer som antagits.

Revisionen genomförs av de externa revisorer som utsetts av årsstämman, ÅFs revisionsutskott samt ÅFs interna revisionspersonal.

Revisorer

Revisorerna arbetar för och å aktieägarnas vägnar för att granska bolagets redovisning, årsredovisningen samt styrelsens och VDs administration. Revisorerna föreslås årligen av valberedningen för godkännande av årsstämman.

Revisorerna genomför en fullständig revision av årsredovisningen och koncernredovisningen samt genomför en översiktlig granskning av delårsredovisningen för perioden fram till september månad varje år. Granskning sker även av ÅFs bolagsstyrningsrapport samt av efterlevnaden av de riktlinjer som godkänts av årsstämman beträffande ersättning till ledande befattningshavare. Revisorerna deltar i revisionsutskottets möten.

ÅFs revisor är för närvarande revisionsbyrån KPMG som representeras av Joakim Thilstedt som huvudansvarig revisor.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet är en viktig kommunikationsväg mellan styrelsen och ÅFs revisorer. Revisionsutskottet stödjer styrelsen i arbetet med kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen samt med uppföljning av resultaten av de externa revisorernas granskning. ÅFs internrevision stödjer revisionsutskottet i dess arbete.

För en presentation av Revisionsutskottets medlemmar, vänligen se sidan för styrelsen.

Business analytics

Bolagsstyrningsrapporter

Man using calculator

Finansiella rapporter