Business analytics

Ersättningar

Riktlinjer för lön och annan ersättning för VD och övriga ledande befattningshavare

Antagna vid årsstämma 2019.

Ersättningsutskottet

Styrelsen utser ett ersättningsutskott som har till uppgift att bereda frågor rörande verkställande direktörens löne- och anställningsvillkor samt besluta om motsvarande villkor avseende övriga ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska även behandla övergripande anställningsvillkor och ersättningsfrågor som rör samtliga anställda i koncernen.

Ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses VD, koncernledning och chefer som rapporterar direkt till VD.

Ersättningsriktlinjer

Utgångspunkten är att ersättningarna ska utges på marknads- och konkurrensmässiga villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. ÅF Pöyry tillämpar den så kallade ”farfarsprincipen”, vilken innebär att anställningsvillkor alltid ska godkännas av närmast överordnad till den befattningshavare som förhandlat villkoren.

Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pension samt långsiktiga incitamentsprogram. Andra ersättningar kan utges och avser i huvudsak tjänstebil.

Styrelsen ska se till att det finns lämplig balans mellan fasta och rörliga komponenter.

Styrelsen kan avvika från dessa riktlinjer om det finns särskilda skäl som påkallar detta.

Fast lön och rörlig ersättning

Den enskilda årliga rörliga ersättningen kan motsvara som mest mellan 40 och 60% av den fasta årslönen, beroende på roll och ställning.

Den rörliga ersättningens storlek är beroende av uppfyllelsen av på förhand bestämda mål. Storleken på ersättningen meddelas efter intjäningsårets slut.

Långsiktiga incitamentsprogram

Styrelsen har föreslagit ett konvertibelprogram för 2019, vilket innebär en möjlighet för nyckelmedarbetare att ta del av ett ökat värde för aktierna i bolaget. Principerna för och omfattningen (max 200 Mkr) på det föreslagna programmet är likartade med programmen 2015-2018 och kommer att erbjudas ca 320 nyckelpersoner i bolagets huvudländer.

Utöver konvertibelprogrammet för 2019 enligt ovan avser styrelsen att år 2019 inrätta ett långsiktigt kontantbaserat incitamentsprogram. Detta långsiktiga incitamentsprogram ska ses som ett komplement till den enskildes årliga rörliga ersättning. Programmet riktas till medlemmar i koncernledningen och andra högre befattningshavare och nyckelpersoner. Styrelsen anser att långsiktiga incitamentsprogram är viktiga för att attrahera, behålla och motivera sådana talanger som krävs för en framgångsrik verksamhet. De långsiktiga incitamentsprogrammen ska utformas för att kraftfullt bidra till ett långsiktigt värdeskapande för aktieägarna.

Avsikten är att det långsiktiga kontantbaserade incitamentsprogrammet ska relatera till de finansiella mål som fastställts och kommunicerats av styrelsen. Programmet 2019 kommer därför att baseras på justerad EBITA marginal och tillväxt över en treårsperiod, med en 50/50-viktning. Ersättningens storlek beräknas linjärt mellan ett utfall på 6-10% för tillväxt och 8-10% för EBITA marginal.

Ersättningen för VD från det långsiktiga kontantbaserade incitamentsprogrammet är maximalt 50% av den fasta årslönen. För medlemmar i koncernledningen är maximalt utfall 40% av den fasta årslönen och för andra högre befattningshavare och nyckelmedarbetare är maximalt utfall 30% av den fasta årslönen, beroende på roll och position. Den maximala kostnaden för bolaget för det långsiktiga kontantbaserade incitamentsprogrammet ska vara 40 Mkr per år.

Betalning av ersättning enligt det långsiktiga kontantbaserade incitamentsprogrammet sker efter programmets slut (dvs efter 3 år). Betalningen är villkorad av att deltagaren är fortsatt anställd och inte blivit uppsagd eller sagt upp sig vid betalningstidpunkten. Utfallet av 2019-2021 års långsiktiga kontantbaserade incitamentsprogram kommer således att beräknas i början av år 2022. 

Pensioner

Ledande befattningshavare ska ha pensionsplaner som är sedvanliga, konkurrenskraftiga och marknadsmässiga för det land där personen är anställd. Pensionsavsättningarna sker till pensionsförsäkringsbolag. Samtliga pensionsförmåner ska vara oangripbara och alltså inte villkorade av framtida anställning. Pensionsåldern för VD och övriga ledande befattningshavare är 65 år. Ersättningen enligt de kortsiktiga och långsiktiga incitamentsprogrammen ska inte vara pensionsgrundande.

ÅF Pöyry erbjuder andra marknadsmässiga förmåner till ledande befattningshavare motsvarande marknadspraxis för landet där personen är anställd. Exempel på sådan förmån är bil och sjukvårdsförsäkring.

Anställningens upphörande och avgångsvederlag

Vid uppsägning av VD från bolagets sida är uppsägningstiden 12 månader och vid uppsägning från VD:s sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida utbetalas ett avgångsvederlag motsvarande upp till 12 månaders fast lön.

Mellan bolaget och andra ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från bolagets sida normalt en uppsägningstid om 12 månader och från befattningshavarens sida 6 månader.

Aktuella incitamentsprogram:

Two persons at a desk

Personalkonvertibel-program 2020

Man using calculator

Personalkonvertibel-program 2019

Person touching digital screen

Personalkonvertibel-program 2018

Man using calculator

Personalkonvertibel-program 2017

Two persons at a desk

Personalkonvertibel-program 2016