AFRY i Danmark

Nyemission 2019

Viktig Information

Nyemissionen har fullbordats. Informationen på den här delen av AFRYs webbplats utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i AFRY AB i någon jurisdiktion. På grund av legala restriktioner var informationen på den här delen av AFRYs webbplats endast avsedd och tillgänglig för personer som var bosatta och befann sig i Sverige samt till behöriga personer som var bosatta och befann sig i jurisdiktioner utanför USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.